Świetlica

Godziny pracy świetlicy

ŚWIETLICA

PONIEDZIAŁEK

7:45 – 8:45 oraz 11:30 – 15:30

WTOREK

11:30 – 15:30

ŚRODA

11:30 – 15:30

CZWARTEK

11:30 – 15:30

PIĄTEK

7:45 – 8:45 oraz 11:30 – 15:30

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej na świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle w roku szkolnym 2022/2023

OGÓLNE ZAŁOŻENIA:

 • Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz tworzenie prawidłowych warunków do pełnego i wszechstronnego rozwoju

CELE OGÓLNE:

 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do własnej nauki
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • Wdrażanie nawyków do samodzielnej pracy
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
 • Podnoszenie poziomu nauczania i wychowania
 • Podnoszenie wrażliwości na piękno przyrody
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce

CELE SZCZEGÓŁOWE- UCZEŃ:

 • Zna i przestrzega regulamin, zasady obowiązujące w świetlicy, zna drogę ewakuacji oraz zna sygnały dotyczące ewakuacji szkoły.
 • Zna i przestrzega przepisy bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy oraz w drodze do i ze szkoły.
 • Potrafi podporządkować się poleceniom wychowawcy.
 • Słucha z zainteresowaniem opowiadań.
 • Potrafi współpracować z innymi dziećmi w grupie.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości.
 • Potrafi wyrazić swoje potrzeby w sposób kulturalny i opowiedzieć o nich.
 • Zna poznane piosenki i chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.
 • Zna pory roku i potrafi określić charakterystyczne cechy jesieni.
 • Dba o czystość i higienę otoczenia oraz swoich posiłków.
 • Zna specyfikę pracy nauczycieli i innych pracowników w szkole oraz potrafi docenić i szanować ich pracę.
 • Kulturalnie zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami.
 • Odnosi się z szacunkiem do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.
 • Pamięta o swoich bliskich, zmarłych, kultywuje tradycję palenia zniczy na grobach bliskich.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości. Zna barwy narodowe, godło Polski, flagę i hymn.
 • Rozpoznaje na mapie Polski wymienione miasta i regiony.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, kojarzy, że zmiany jego nastroju wynikają ze zmian pogody.
 • Odczuwa potrzebę ruchu na świeżym powietrzu.
 • Rozumie i akceptuje potrzeby innych dzieci oraz dorosłych.
 • Zna tradycje andrzejkowe.
 • Potrafi logicznie i z sensem wypowiadać się na zadany temat. Potrafi płynnie przeczytać zadany tekst.
 • Potrafi prawidłowo zaadresować list i zredagować życzenia.
 • Rozbudza w sobie i wokół siebie świąteczny nastrój.
 • Umie wykonać różne ozdoby świąteczne, stosuje różnorodne techniki i materiały.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami świąt i uroczystości w domu i w świetlicy..
 • Zna i przestrzega przepisy BHP podczas zajęć na śniegu.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, kojarzy, że zmiany jego nastroju wynikają ze zmian pogody.
 • Dostrzega uroki zimy. Potrafi zorganizować sobie bezpiecznie i różnorodnie czas wolny.
 • Dba i czystość i porządek w świetlicy, układa zabawki po skończonej zabawie na ustalone miejsc.
 • Zna tradycje dawnego kolędowania oraz zabaw karnawałowych.
 • Potrafi ułożyć, zapisać, złożyć życzenia, wyrazić sympatię, szacunek kobietom.
 • Zna zawody i czynności domowe wykonywane przez kobiety.
 • Potrafi wyrecytować wiersz i zaśpiewać piosenkę na Dzień Kobiet.
 • Potrafi zdobyć i zaprezentować wiadomości na określony temat, z dostępnych mu źródeł: np. biblioteki, Internetu itp.
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych..
 • Wie, jakie zmiany występują w przyrodzie wiosną oraz zna oznaki zwiastujące wiosnę. Wie, na czym polega tradycja topienia marzanny.
 • Umie opowiedzieć o swoich przeżyciach związanych ze świętami.
 • Zna zwyczaje i tradycje oraz religijne znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi napisać życzenia świąteczne i prawidłowo zaadresować kartę lub kopertę.
 • Wykonuje dekoracje świąteczne.
 • Wie, jak kulturalnie i bezpiecznie zachować się na wycieczce, majówce z rodziną lub klasą.
 • Szanuje książki, wie, jak zachowywać się w bibliotece.
 • Chętnie czyta prasę dziecięcą i książki. Wie, jak powstaje książka.
 • Wie jak przygotować się do podróży i jak bezpiecznie spędzić wakacje.
 • Potrafi racjonalnie zaplanować sobie czas wolny.
 • Zna Prawa Dziecka.
 • Wie jak zachowywać się w miejscach publicznych.
 • Rozumie symbolikę piktogramów umieszczanych w miejscach publicznych.
 • Potrafi podporządkować się wyznaczonym normom, potrafi podporządkować się poleceniom wychowawcy.
 • Słucha i czyta wybrane teksty z książek z Biblioteczki Świetlicowej.

ZADANIA:

 1. Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w świetlicy
 2. Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa w szkole i w świetlicy.
 3. Integracja uczniów klas I-III oraz tworzenie przyjaznej atmosfery do pełnego rozwoju osobowości.
 4. Kształtowanie pozytywnych postaw wychowanków oraz minimalizowanie zachowań niepożądanych i niebezpiecznych
 5. Wzbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych oraz kształtowanie postawy szacunku do tradycji.
 6. Wzmacnianie mocnych stron uczniów oraz pomoc w wyrównywaniu braków, a także w odrabianiu prac domowych.
 7. Rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań uczniów.
 8. Kształcenie rozwijające samodzielną kreatywność oraz innowacyjność uczniów.
 9. Zapewnianie uczniom aktywnego wypoczynku z wykorzystaniem różnych metod i form zajęć zarówno w salach jak i na zewnątrz na terenie szkoły.
 10. Nauka współpracy i współdziałania w grupie jak również samodzielnego myślenia i zdrowej rywalizacji.
 11. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 12. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych
MIESIĄC TEMATYKA
WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023. Zapoznanie z wychowankami. Zaznajomienie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły. Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze pomysły. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych. Wyrabianie nawyku systematycznego uprawiania sportu. Gry i zabawy. Pomoc w przygotowywaniu akcji „Sprzątanie Świata” oraz Dnia Chłopaka. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez jezdnię. Praca plastyczna „Moja droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście przez ulicę”. Sztuka rozwiązywania konfliktów – rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje – scenki sytuacyjne. Przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach – praca plastyczna. Uczymy się żyć w przyjaźni czy potrafię być dobrą koleżanką – kolegą? – przedstawianie własnych poglądów w trakcie dyskusji. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych. Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody – ćwiczenia w grupach. Żegnaj lato na rok. Czas na jesień – spacer i rozmowa tematyczna na terenie szkoły. Jesień kalendarzowa i astronomiczna. Jesienne wycinanki i kolorowanki. Jesienne dekoracje – prace plastyczne. Słuchanie piosenek o jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych.
PAŹDZIERNIK Nasze zwierzęta domowe. Jestem odpowiedzialnym opiekunem – rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami. W świecie zwierząt – ciekawostki na temat zwierząt. „Ja i mój pupil” – praca plastyczna. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc? „Karmnik dla ptaków” – ptaki zimujące w Polsce. Zbiorowa praca techniczna. Dzień Edukacji Narodowej- przygotowywanie gazetki ściennej i innych materiałów. Laurka dla mojej Pani. Edukacja – z czym kojarzy nam się to słowo? Szkoła – za i przeciw czyli co myślimy o szkole. Kim jest nauczyciel? – filmik i rozmowa tematyczna. Kilka słów o naszej Pani – rozmowa na temat pracy nauczyciela. Cechy idealnego nauczyciela – burza mózgów. Kto pracuje w naszej szkole?- rozmowa kierowana. Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dzień Drzewa – znaczenie drzew w życiu ludzi. Wzbogacenie słownictwa wychowanków i dbanie o czystość. Rozwijanie sprawności poprzez gry i zabawy ruchowe. Sposoby na jesienną nudę – burza mózgów. Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w sali świetlicowej. Pogadanka o tradycji Dnia Zmarłych w Polsce i na świecie.  Jak zachowywać się na cmentarzach i w miejscach pamięci? – rozmowa kierowana. Odrabianie prac domowych. Gry i zabawy integrujące grupę. Zabawy relaksacyjne przy muzyce. Wspólne czytanie na głos.
LISTOPAD

 

 

 

 

Pamiętamy o zmarłych- omówienie tematyki święta, kultywowanie tradycji, sposoby kultywowania pamięci o zmarłych – dyskusja. Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (godło, flaga).Wyjaśnienie znaczenia słowa „niepodległość” . Wysłuchanie hymnu polskiego. Szukanie odpowiedzi na pytanie: kto bronił niepodległości kraju? Kształtowanie postaw patriotycznych. Umiejętność wyciągania informacji, przyswajanie wiadomości, wzbogacanie struktury własnych wypowiedzi. Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto? Utrwalenie wiedzy o historii regionu- walka o niepodległość. Bitwa pod Krzywopłotami. Zbieranie informacji i przygotowanie gazetki świetlicowej. Praca plastyczna dotycząca symboli narodowych flaga Polski, godło. Święto Niepodległości- wsparcie przygotowań do programu artystycznego. Kalambury pt. „Jaka to bajka? Inscenizacja wybranej bajki. Czytanie baśni i bajek ze świetlicowej biblioteczki. Wykonanie zakładki do książki. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”. Zabawy rozwijające wyobraźnię. Wyjście do szkolnej biblioteki. Andrzejki- zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych, czytanie opowiadania „Wieczór wróżb i czarów”- czytanie fragmentów, lanie wosku, wróżby andrzejkowe. Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy. Praca plastyczna „Zaczarowany klucz”: odwzorowanie, wycinanie, ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu. Odrabianie zadań domowych, rozwijanie pasji uczniów.
GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

List do „Świętego Mikołaja” – przedstawienie w formie pisemnej prośby o prezenty – sztuka pisania listu. Adresowanie koperty – krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata. Portret Św. Mikołaja – praca plastyczna. Ciekawostki – jak wygląda św. Mikołaj w wybranych krajach świata. Nauka piosenek i wierszy o Św. Mikołaju. Tradycja obdarowywania się prezentami – rozmowa z dziećmi. Pierwszy dzień zimy- zmieniające się pory roku, jakie zmiany dostrzegamy. Świąteczna dekoracja gazetki ściennej. Wykonywanie ozdób choinkowych, stroików świątecznych- zajęcia plastyczne. Słuchanie polskich kolęd i pastorałek. Dekorowanie drzewka świątecznego. Tradycje świąteczne w naszych domach- rozmowa kierowana, czytanie opowiadań o zwyczajach świątecznych. Wdrażanie do podtrzymania tradycji rodzinnych, miłości i szacunku wobec bliskich. Kreowanie kartek świątecznych. Pogadanka na temat świątecznych potraw. „Noc cudów” – czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd.  „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.
STYCZEŃ Jak spędziliśmy Sylwestra – opowieści dzieci. Z czego jesteśmy dumni, co udało nam się zrealizować. Postanowienia noworoczne – praca indywidualna i w grupach. Wiersz „Dwunastu Braci” Jerzego Kiersta – zajęcia czytelnicze. Rysowane miesiące – rysunek na podstawie wiersza. Nowy Rok – gry słowne, rebusy i krzyżówki. Zagadkowe miesiące – gry słowne dotyczące miesięcy w roku, przysłowia. Zajęcia integracyjne, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe.  Odrabianie zadań domowych. Rozwiązywanie zagadek oraz rebusów pod hasłem „Nowy Rok”. Przysłowia związane z poszczególnymi miesiącami. Postanowienia noworoczne. Zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi oraz wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój ulubiony sport zimowy”. Poszerzenie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu – praca z globusem i mapą. Zimowe krajobrazy – praca plastyczna dzieci. Zagadki i rebusy związane z zimą. Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna techniką dowolną. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka. „Za co kochamy nasze babcie i dziadków?”. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu z papieru. Nauka piosenki „Babcia czarodziejka”. Rozwiązywanie rebusów dotyczących Dnia Babci i Dziadka. Rozmowa na temat szacunku i pomocy ludziom starszym. Stworzenie przez dzieci komiksu obrazkowego pt. „Chętnie pomagam innym”. Tworzenie gazetki ściennej. Ferie tuż, tuż- zimowe dyscypliny sportowe, prace plastyczne. Bezpieczny wypoczynek w ferie, zabawy na śniegu. Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
LUTY Uczucia związane z powrotem do szkoły z przerwy zimowej. Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Kształtowanie postaw dotyczących przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. Wspólny podział na zabawy bezpieczne i niebezpieczne. Jakie miejsca odwiedziliśmy w wolnym czasie, zimowe półkolonie – wspomnienia. Przedstawienie swoich wspomnień w formie pracy plastycznej. Rozmowy na temat rozwoju osobistego. Wykształcenie, nauka, efektywne uczenie się. Kim jest człowiek inteligentny? Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych. Co to jest miłość – w opinii małych dzieci. Walentynki –Dzień zakochanych – gry i zabawy integracyjne i słowne. Serduszka walentynkowe – zajęcia manualne i origami. Jak okazujemy miłość innym ludziom. Miłość – gazetka i dekoracje.
MARZEC Poznajemy zawody naszej mamy, babci, cioci. Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku wobec kobiet. ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycielek, koleżanek.  Wiersz „Tyle kobiet dookoła”. Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne przy muzyce. Praca plastyczna – wykonujemy laurki okolicznościowe. Dzień Kobiet.            Kobiety w różnych zawodach – krzyżówka. Znane kobiety – praca z tekstem, zajęcia multimedialne. Kwiat dla każdej kobiety – zajęcia manualne/origami. Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych. Pierwszy Dzień Wiosny- obserwacja i określanie zmian w przyrodzie związanych z wiosną. Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Pierwsze wiosenne kwiaty- rozpoznawanie i nazewnictwo. Marzanna – zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny. Kalendarzowa wiosna – rozmowy z dziećmi na temat obserwacji przyrody. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce wiosennej. Słuchanie piosenek o wiośnie. Praca plastyczna – bazie w wazonie- zastosowanie różnych technik plastycznych. Pomoc wychowankom w odrabianiu zadań domowych, pomoc koleżeńska. Kształtowanie postaw ekologicznych.
KWIECIEŃ Ziemia-nasz wspólny dom. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Jak szanujemy naszą planetę?”. „Ratujmy przyrodę” – debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby nad jeziorem, w górach, nad morzem aby chronić je przed zanieczyszczeniem. Rebusy ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody. „Recykling” – objaśnienie znaczenia. Wykorzystywanie surowców wtórnych – rady na odpady. W koszyku wielkanocnym – symbolika koszyka- rozmowa kierowana nt. produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym (baranek, jajko, chleb, sól, mięso itd.). Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus- pogadanka tematyczna– zwyczaje wielkanocne. Wykonanie dekoracji wielkanocnych. Zabawy ruchowe i zgadywanki związane z Wielkanocą.  Praca nad gazetką ścienną. Pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy ruchowe. Pogadanka na temat Dnia Ziemi. Promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Ruch to zdrowie/Dzień tęczy – praca plastyczna. Co widzimy w chmurach. Obserwujemy kształty z chmur – wyklejanie watą lub bibułą. Quiz – odgadywanie znaczenia pojęć: kosmos, planeta, układ słoneczny, księżyc, gwiazdozbiór, gwiazda, droga mleczna. Czy jest życie na Marsie – dyskusja i zajęcia multimedialne. Zabawy na świeżym powietrzu.
MAJ Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – pogadanka. Symbole narodowe – rozmowa kierowana i prezentacja filmu pt. „Polskie symbole narodowe”. Godło Polski – wydzieranka. Flaga Polski – praca plastyczna. Hymn Polski – układanie tekstu hymnu z rozsypanki. Tworzenie dekoracji ściennej. Podróż po Europie – poznanie krajów UE. Praca z mapą. Flagi krajów UE – zagadki. Symbole unijne – flaga, hymn, waluta. Prezentacja symboli i ich omówienie.  „Wokół UE” – quiz. Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana. Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa. Drzewo genealogiczne mojej rodziny. Portret mojej rodziny – technika dowolna. Prezent dla mamy – laurka, serduszko, kwiaty, ramka na zdjęcie itp. Zajęcia integracyjne, na powietrzu, multimedialne, plastyczne, czytelnicze, zabawy i gry słowne i planszowe. Odrabianie zadań domowych. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
CZERWIEC Rozmowa na temat: „Co to jest hobby”, „Czy każdy człowiek ma hobby?” Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowań spędzania wolnego czasu – burza mózgów. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje hobby”. Wakacje w górach, czym charakteryzuje się krajobraz górski? (najwyższe szczyty, roślinność, zwierzęta, granie, turnie). Wykonanie gazetki zachęcającej do zwiedzania ciekawych miejsc w górach. Wakacje nad morzem, jeziorem: rozmowa na temat: W jaki sposób możemy spędzić czas nad jeziorem, morzem? Wykonanie gazetki „Wakacyjne podróże”. Rozmowa na temat krajobrazu morskiego, oglądanie widokówek i folderów miejscowości nadmorskich. Wykonanie pracy plastycznej „Nadmorska plaża”. Rozmowy na temat bezpiecznych zabaw podczas wakacji. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa – nad wodą, w górach itp. Co robimy latem? – rozmowa tematyczna. Plany na wakacje – gdzie zabrać przyjaciela-praca plastyczna, rozmowa. Krzyżówka wakacyjna. Przypomnienie numerów alarmowych. Przygotowania do zakończenia roku szkolnego. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Pomoc przy organizacji zakończenia roku szkolnego. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.

Programy na świetlicy podczas całego roku szkolnego 2022/2023

 • KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY to XV edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego, którego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Materiały zostaną udostępnione w listopadzie 2022r. Nauka zachowań ekologicznych nie powinna być tylko modą, a przede wszystkim przejawem troski o przyszłość naszej planety i najmłodszych pokoleń. Wychowanie dziecka w duchu eko i zrównoważonego rozwoju kształtuje w nim wrażliwość, odpowiedzialność, a także sprzyja aktywnemu życiu w zgodzie z naturą oraz byciu oszczędnym. Należy dokładać wszelkich starań, aby szacunek do środowiska był dla dziecka czymś zupełnie naturalnym i przyjemnym.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie poznają na świetlicy:

 1. Sposoby na naukę ekonawyków w domu i poza domem.
 2. Jak szanować rośliny i zwierzęta i troszczyć się o przyrodę.
 3. Jak segregować śmieci i dbać o zasoby naturalne ziemi.
 4. Jak dbać o środowisko i oszczędzać pieniądze.
 5. Jak być aktywnym fizycznie.
 6. Dlaczego warto jeść owoce i warzywa.
 • DRUŻYNA SIR-PETERA jest akcją społeczno-edukacyjną, która powstała z troski o środowisko. Jej celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych. Działania edukacyjne kierowane są do szkół podstawowych, które otrzymają bezpłatne materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć lekcyjnych o segregacji odpadów oraz możliwość wzięcia udziału w konkursie „Doniesienia z PETrylandii”. Akcja realizowana w ramach projektu Re.kologia. Na świetlicy odbywać się będzie:
 1. quiz edykacyjny
 2. tematyczne wyzwania
 3. tworzenie komiksu
 4. seanse z filmami edukacyjnymi
 5. lekcje z otrzymanych scenariuszy
 6. nagranie reportażu
 • ZDROWO I SPORTOWO to akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Cel to pokazanie dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy.

Materiały edukacyjne przygotowywane są przez partnerów akcji i dotyczą: sportu, zdrowia, higieny, diety, odpoczynku oraz dodatkowego spojrzenia na te tematy od strony ekologii. Akcja Zdrowo i Sportowo, to również tematy związane z odżywianiem i odpoczynkiem. Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli. Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Nauczyciele:

Aleksandra Goraj-Szatan

Monika Zalewska