Świetlica

 

Godziny pracy świetlicy szkolnej
Godzina Nauczyciel
Poniedziałek 7:00-8:00

11:30-15:30

Malwina Mogiła

Monika Zalewska

Wtorek 7:00-8:00

8:00-9:00

11:30-15:30

Malwina Mogiła

Monika Zalewska

Aleksandra Goraj-Szatan

Środa 7:00-8:00

8:00-9:00

11:30-15:30

Aleksandra Goraj-Szatan

Malwina Mogiła

Aleksandra Goraj-Szatan

Czwartek 7:00-8:00

11:30-15:30

Monika Zalewska

Aleksandra Goraj-Szatan

Piątek 7:00-8:00

11:30-12:30

12:30-15:30

Aleksandra Goraj-Szatan

Aleksandra Goraj-Szatan

Monika Zalewska

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle w roku szkolnym 2023/2024

Wychowawcy:

Aleksandra Goraj-Szatan

Monika Zalewska

Malwina Mogiła

 

CEL OGÓLNY:

 • Zapewnienie uczniom  zorganizowanej opieki i bezpiecznych warunków umożliwiających spędzenie wolnego czasu na terenie szkoły

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie
 • Organizowanie pomocy w nauce oraz tworzenie warunków do własnej nauki
 • Rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Upowszechnianie zajęć kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia
 • Wdrażanie nawyków do samodzielnej pracy
 • Wyrabianie wrażliwości estetycznej, rozwój zdolności manualnych
 • Kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych
 • Podnoszenie poziomu nauczania i wychowania
 • Podnoszenie wrażliwości na piękno przyrody
 • Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce

 

CELE OPERACYJNE –uczeń:

 

 • Zna i przestrzega regulamin, zasady obowiązujące w świetlicy, zna drogę ewakuacji oraz zna sygnały dotyczące ewakuacji szkoły.
 • Zna i przestrzega przepisy bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy oraz w drodze do i ze szkoły.
 • Potrafi podporządkować się poleceniom wychowawcy.
 • Słucha z zainteresowaniem opowiadań.
 • Potrafi współpracować z innymi dziećmi w grupie.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości.
 • Potrafi wyrazić swoje potrzeby w sposób kulturalny i opowiedzieć o nich.
 • Zna poznane piosenki i chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych.
 • Zna pory roku i potrafi określić charakterystyczne cechy jesieni.
 • Dba o czystość i higienę otoczenia oraz swoich posiłków.
 • Zna specyfikę pracy nauczycieli i innych pracowników w szkole oraz potrafi docenić i szanować ich pracę.
 • Kulturalnie zachowuje się w kontaktach z rówieśnikami.
 • Odnosi się z szacunkiem do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców.
 • Pamięta o swoich bliskich, zmarłych, kultywuje tradycję palenia zniczy na grobach bliskich.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami różnych świąt i uroczystości. Zna barwy narodowe, godło Polski, flagę i hymn.
 • Rozpoznaje na mapie Polski wymienione miasta i regiony.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, kojarzy, że zmiany jego nastroju wynikają ze zmian pogody.
 • Odczuwa potrzebę ruchu na świeżym powietrzu.
 • Rozumie i akceptuje potrzeby innych dzieci oraz dorosłych.
 • Zna tradycje andrzejkowe.
 • Potrafi logicznie i z sensem wypowiadać się na zadany temat. Potrafi płynnie przeczytać zadany tekst.
 • Potrafi prawidłowo zaadresować list i zredagować życzenia.
 • Rozbudza w sobie i wokół siebie świąteczny nastrój.
 • Umie wykonać różne ozdoby świąteczne, stosuje różnorodne techniki i materiały.
 • Kultywuje tradycje związane z obchodami świąt i uroczystości w domu i w świetlicy..
 • Zna i przestrzega przepisy BHP podczas zajęć na śniegu.
 • Dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, kojarzy, że zmiany jego nastroju wynikają ze zmian pogody.
 • Dostrzega uroki zimy. Potrafi zorganizować sobie bezpiecznie i różnorodnie czas wolny.
 • Dba i czystość i porządek w świetlicy, układa zabawki po skończonej zabawie na ustalone miejsc.
 • Zna tradycje dawnego kolędowania oraz zabaw karnawałowych.
 • Potrafi ułożyć, zapisać, złożyć życzenia, wyrazić sympatię, szacunek kobietom.
 • Zna zawody i czynności domowe wykonywane przez kobiety.
 • Potrafi wyrecytować wiersz i zaśpiewać piosenkę na Dzień Kobiet.
 • Potrafi zdobyć i zaprezentować wiadomości na określony temat, z dostępnych mu źródeł: np. biblioteki, Internetu itp.
 • Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych..
 • Wie, jakie zmiany występują w przyrodzie wiosną oraz zna oznaki zwiastujące wiosnę. Wie, na czym polega tradycja topienia marzanny.
 • Umie opowiedzieć o swoich przeżyciach związanych ze świętami.
 • Zna zwyczaje i tradycje oraz religijne znaczenie Świąt Wielkanocnych.
 • Potrafi napisać życzenia świąteczne i prawidłowo zaadresować kartę lub kopertę.
 • Wykonuje dekoracje świąteczne.
 • Wie, jak kulturalnie i bezpiecznie zachować się na wycieczce, majówce z rodziną lub klasą.
 • Szanuje książki, wie, jak zachowywać się w bibliotece.
 • Chętnie czyta prasę dziecięcą i książki. Wie, jak powstaje książka.
 • Wie jak przygotować się do podróży i jak bezpiecznie spędzić wakacje.
 • Potrafi racjonalnie zaplanować sobie czas wolny.
 • Zna Prawa Dziecka.
 • Wie jak zachowywać się w miejscach publicznych.
 • Rozumie symbolikę piktogramów umieszczanych w miejscach publicznych.
 • Potrafi podporządkować się wyznaczonym normom, potrafi podporządkować się poleceniom wychowawcy.
 • Słucha i czyta wybrane teksty z książek z Biblioteczki Świetlicowej.

ZADANIA:

 • Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości
 • Organizowanie zespołowej nauki
 • Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce
 • Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych
 • Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów
 • Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy

Podczas trwania roku szkolnego na świetlicy realizowany będzie autorski program Pani Moniki Zalewskiej „Zatańcz, zaśpiewaj i zagraj!”. Ponadto świetlica przystąpiła do trzech projektów ogólnopolskich podczas których regularnie i sukcesywnie będą rozwijane zainteresowania dzieci związane z tematyką ekologii i geografii Europy oraz bajkoterapia.

 

„Z ekologią na Ty”- cele:

 • Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.
 • Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.
 • Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.
 • Rozwijanie sprawności motorycznych i sensorycznych tworzących umiejętność skutecznego działania i komunikacji. Wyrabianie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.
 • Doskonalenie umiejętności wykorzystania własnej aktywności ruchowej w różnych sferach działalności człowieka: zdrowotnej, sportowej, obronnej, rekreacyjnej i artystycznej.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Europa i ja”- cele:

 • Przybliżenie dzieciom wiedzy na temat krajów Europy
 • Zdobywanie nowych doświadczeń i rozwijanie zainteresowań dotyczących Europy
 • Pozyskiwanie nowych informacji na temat kultur innych państw
 • Wykorzystywanie TIK w racy nauczyciela
 • Nauka przez zabawę

 

„BAJKI – POMAGAJKI czyli o magicznej mocy bajkoterapii”- cele:

 • ochrona i wzmacnianie rozwoju psychicznego dziecka.
 • budowanie wiary we własne umiejętności,
 • kształtowanie poczucia pewności siebie, oswojenie z sytuacjami, osobami, zwierzętami
 • kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach problemowych
 • dostrzeganie odmienności i jej akceptacja,
 • rozwijanie umiejętności doceniania wzajemnej pomocy,
 • budowanie pozytywnej samooceny dziecka,
 • nabywanie umiejętności rozpoznawania podstawowych potrzeb
 • nabywanie umiejętności nazywania emocji przeżywanych przez dzieci
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych dla dziecka,
 • redukcja niepożądanych stanów psychicznych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • dostrzeganie wartości przyjaźni w życiu człowieka
MIESIĄC ZADANIA I TEMATY
WRZESIEŃ

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024. Zapoznanie z dziećmi i rodzicami. Zapoznanie dzieci z regulaminem i zasadami obowiązującymi w świetlicy, w toaletach, przedstawienie zasad BHP oraz poruszania się na terenie szkoły. Co robimy w świetlicy, by było miło, przyjemnie, wesoło i ładnie – nasze pomysły. Pogadanka na temat zachowania i poszanowania gier i zabawek świetlicowych. Udział w akcjach wolontariatu. Wyrabianie nawyku systematycznego uprawiania sportu. Gry i zabawy. Pomoc w przygotowywaniu akcji „Sprzątanie Świata” oraz Dzień Chłopaka. Bezpieczna droga do szkoły i ze szkoły – zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, przechodzenia przez jezdnię. Praca plastyczna „Moja droga do szkoły”, „Bezpieczne przejście przez ulicę”. Sztuka rozwiązywania konfliktów – rozmowa na temat rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Dlaczego warto być miłym i uprzejmym – burza mózgów. Uczymy się rozpoznawać różne uczucia i emocje – scenki sytuacyjne. Przedstawianie swoich portretów w różnych nastrojach – praca plastyczna. Uczymy się żyć w przyjaźni czy potrafię być dobrą koleżanką – kolegą? – przedstawianie własnych poglądów w trakcie dyskusji. Wykonanie plakatów życzliwości. Pisownia zwrotów grzecznościowych. Omówienie ubioru adekwatnego do jesiennej pogody – ćwiczenia w grupach. Nazywanie drzew i segregowanie liści. Praca plastyczna – jesienne drzewo.  Słuchanie piosenek o jesieni. Zwierzęta, które robią zapasy na zimę.
PAŹDZIERNIK Nasi milusińscy – zwierzęta domowe. Jestem odpowiedzialnym opiekunem – rozmowa na temat sposobów opiekowania się zwierzętami. W świecie zwierząt – ciekawostki na temat zwierząt. „Ja i mój pupil” – praca plastyczna. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy, jak możemy im pomóc? „Karmnik dla ptaków” – ptaki zimujące w Polsce. Zbiorowa praca. Dzień Edukacji Narodowej- przygotowywanie gazetki ściennej i innych materiałów. Ślubowanie i pasowanie uczniów klas I- wsparcie uroczystości. Laurka dla mojej Pani.  Kilka słów o naszej Pani – rozmowa na temat pracy nauczyciela. Cechy idealnego nauczyciela – burza mózgów. Kto pracuje w naszej szkole?- rozmowa kierowana. Wdrażanie do okazywania życzliwości i szacunku wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły. Dzień Drzewa – znaczenie drzew w życiu ludzi. Wzbogacenie słownictwa wychowanków i dbanie o czystość. Rozwijanie sprawności poprzez gry i zabawy ruchowe. Sposoby na jesienną nudę – burza mózgów. Jesienne zmiany pogody – pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Zwrócenie uwagi na cykliczność pór roku i określenie charakterystycznych cech jesieni. „Pani jesień” – praca plastyczna. Utrwalenie zasad bezpieczeństwa w sali świetlicowej. Pogadanka o tradycjach Święta Zmarłych w Polsce i na świecie.  Jak zachowywać się na cmentarzach i w miejscach pamięci? – rozmowa kierowana.  „Nie taki duszek straszny…” – praca plastyczna. Chryzantemy złociste – jesienne kwiaty. Gry i zabawy integrujące grupę. Zabawy relaksacyjne przy muzyce.
LISTOPAD

 

 

 

 

Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi (godło, flaga).Wyjaśnienie znaczenia słowa „niepodległość” na podstawie tekstu „Mundur babci”. Wysłuchanie hymnu polskiego. Szukanie odpowiedzi na pytanie:, kto bronił niepodległości kraju? Kształtowanie postaw patriotycznych. Wymienienie w tekście opowiadania wydarzeń, jakie wspominała babcia. Co było mundurem babci? Umiejętność wyciągania informacji, przyswajanie wiadomości, wzbogacanie struktury własnych wypowiedzi. Zabawa z mapą Polski- wędrówki po Polsce. Zgadywanka, co to za miasto? Utrwalenie wiedzy o historii regionu- walka o niepodległość. Bitwa pod Krzywopłotami. Zbieranie informacji i przygotowanie gazetki świetlicowej. Praca plastyczna dotycząca symboli narodowych Flaga Polski, Godło Polski. Święto Niepodległości- wsparcie przygotowań do programu artystycznego. Kalambury pt. „Jaka to bajka? Inscenizacja wybranej bajki. Czytanie baśni i bajek z domowej biblioteczki. Wykonanie zakładki do książki. Konkurs plastyczny „Moja ulubiona książka”. Zabawy rozwijające wyobraźnię. Wyjście do szkolnej biblioteki. Andrzejki- zapoznanie dzieci z tradycjami wieczorów andrzejkowych, czytanie opowiadania „Wieczór wróżb i czarów”- czytanie fragmentów, lanie wosku, wróżby andrzejkowe. Andrzejki w świetlicy – tańce, wróżby, konkursy. Praca plastyczna „Zaczarowany klucz”: odwzorowanie, wycinanie, ozdabianie klucza ze sztywnego kartonu.
GRUDZIEŃ

 

 

 

 

 

List do „Świętego Mikołaja” – przedstawienie w formie pisemnej prośby o prezenty – sztuka pisania listu. Adresowanie koperty – krótkie wypowiedzi nt. drogi listu od nadawcy do adresata. Portret Św. Mikołaja – praca plastyczna. Ciekawostki – jak wygląda św. Mikołaj w wybranych krajach świata. Nauka piosenek i wierszy o Św. Mikołaju. Św. Mikołaj – tradycja obdarowywania się prezentami – rozmowa z dziećmi. Pierwszy dzień zimy- rozmowa na temat zmieniających się pór roku, jakie zmiany dostrzegamy. Świąteczna dekoracji gazetki ściennej. Wykonywanie ozdób choinkowych, stroików świątecznych- zajęcia plastyczne. Słuchanie polskich kolęd i pastorałek. Dekorowanie drzewka świątecznego. Tradycje świąteczne w naszych domach- rozmowa kierowana, czytanie opowiadań o zwyczajach świątecznych. Wdrażanie do podtrzymania tradycji rodzinnych, miłości i szacunku wobec bliskich. Kreowanie kartek świątecznych. Pogadanka na temat świątecznych potraw. „Noc cudów” – czytanie wybranych opowiadań wigilijnych. „Przy wigilijnym stole” – składanie życzeń i wspólne śpiewanie kolęd.  „Wigilijne menu” – przeglądanie książek kucharskich, układanki, zagadki.
STYCZEŃ Wyszukiwanie w czasopismach dziecięcych przepowiedni na Nowy Rok. Zapoznanie z wierszem J. Kiersta „Dwunastu braci”. Co to jest kalendarz? – rozmowa kontrolowana. Rozwiązywanie różnorodnych zagadek oraz rebusów pod hasłem „Nowy Rok”. Zapoznanie dzieci z przysłowiami związanymi z poszczególnymi miesiącami. Postanowienia noworoczne. Zapoznanie dzieci ze sportami zimowymi oraz wykonanie pracy plastycznej pt. „Mój ulubiony sport zimowy”. Poszerzenie wiadomości o śnieżnych zakątkach naszego globu – praca z globusem. Zimowe krajobrazy – praca plastyczna dzieci. Zagadki i rebusy związane z zimą. Niespodzianka dla babci i dziadka – praca plastyczna metodą wydzieranki i wyklejanki. Układanie zagadek dotyczących babci i dziadka. „Za co kochamy nasze babcie i dziadków?” – wypowiedzi dzieci kierowane pytaniami nauczyciela. Zapisanie najciekawszych wypowiedzi na sercu wykonanym z bloku. Nauka piosenki „Babcia czarodziejka”. Rozwiązywanie rebusów dotyczących Dnia Babci i Dziadka. Rozmowa na temat szacunku i pomocy ludziom starszym. Stworzenie przez dzieci komiksu obrazkowego pt. „Chętnie pomagam innym”. Tworzenie gazetki ściennej. Ferie tuż, tuż- zimowe dyscypliny sportowe, prace plastyczne. Bezpieczny wypoczynek w ferie, zabawy na śniegu. Znaczenie aktywności ruchowej w życiu człowieka.
LUTY Uczucia związane z powrotem do szkoły z przerwy zimowej. Pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych. Kształtowanie postaw dotyczących przestrzegania norm społecznych w naszej szkole. Rozmowa z dziećmi na temat „Moje ulubione zabawy” – kształtowanie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania. Wspólny podział na zabawy bezpieczne i niebezpieczne. Jakie miejsca odwiedziliśmy w wolnym czasie, zimowe półkolonie – wspomnienia. Przedstawienie swoich wspomnień w formie pracy plastycznej

 

 

MARZEC Poznajemy zawody naszej mamy, babci, cioci. Małe i duże kobiety – rozmowa na temat szacunku wobec kobiet. ABC dobrych manier – jak zachować się wobec mam, nauczycielek, koleżanek.  Wiersz „Tyle kobiet dookoła”. Słuchanie piosenek i zabawy rytmiczne przy muzyce. Praca plastyczna – wykonujemy laurki okolicznościowe. Dzień Kobiet. Projektowanie i wykonanie barwnej kompozycji z okazji wspomnianego święta. Pierwszy Dzień Wiosny- obserwacja i określanie zmian w przyrodzie związanych z wiosną. Zmiany zachodzące w przyrodzie i zjawiska atmosferyczne występujące wiosną. Słuchanie wierszy o wiośnie – rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody. Pierwsze wiosenne kwiaty- rozpoznawanie i nazywanie. Marzanna – zwyczaj żegnania zimy i witania wiosny. Kalendarzowa wiosna – rozmowy z dziećmi na temat obserwacji przyrody. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów o tematyce wiosennej. Słuchanie piosenek o wiośnie. Praca plastyczna – bazie w wazonie- zastosowanie różnych technik plastycznych. Dzień Samorządności Uczniów w Szkole- wsparcie uroczystości szkolnej. Pomoc wychowankom w odrabianiu zadań domowych, pomoc koleżeńska. Kształtowanie postaw ekologicznych.
KWIECIEŃ Ziemia-nasz wspólny dom. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat: „Jak szanujemy naszą planetę?”. „Ratujmy przyrodę” – debata ekologiczna. Projektowanie znaków zakazu, które uczniowie umieściliby nad jeziorem, w górach, nad morzem aby chronić je przed zanieczyszczeniem. Rebusy ekologiczne. Układanie haseł o ochronie przyrody. „Recykling” – objaśnienie znaczenia. Wykorzystywanie surowców wtórnych – rady na odpady. W koszyku wielkanocnym – symbolika koszyka- rozmowa kierowana nt. produktów znajdujących się w koszyku wielkanocnym ( baranek, jajko, chleb, sól, mięso itd.). Mazurki, Pisanki, Kraszanki, Święconka, Dyngus- pogadanka tematyczna w kręgu – zwyczaje wielkanocne. Wykonanie dekoracji wielkanocnych do wystroju świetlicy.  Zabawy ruchowe i zgadywanki związane z Wielkanocą.  Praca nad gazetką ścienną. Pomoc w rozwiązywaniu zadań. Pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursów. Gry i zabawy stolikowe. Zabawy ruchowe. Pogadanka na temat Dnia Ziemi. Promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie.
MAJ Święto Pracy, Dzień Flagi, Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – pogadanka tematyczna. Nasze symbole narodowe – rozmowa kierowana i prezentacja filmiku pt. „Polskie symbole narodowe”. Godło Polski – wydzieranka. Flaga Polski – praca plastyczno – techniczna Hymn Polski – układanie tekstu hymnu z rozsypanki. Tworzenie dekoracji ściennej. Podróż po Europie – poznanie krajów UE. Praca z mapą. Flagi krajów UE – zagadki. Symbole unijne – flaga, hymn, waluta, maskotka. Prezentacja symboli i ich omówienie.  „Wokół UE” – quiz. Rola rodziny w życiu człowieka – rozmowa kierowana. Rodzina bliższa i dalsza – wyjaśnienie pojęć kuzyn, siostrzeniec, bratowa, teściowa. Drzewo genealogiczne mojej rodziny – praca plastyczno – techniczna. Portret mojej rodziny – technika dowolna. Prezent dla mamy – laurka, serduszko, kwiaty, ramka na zdjęcie itp.
CZERWIEC Rozmowa na temat: „Co to jest hobby”, „Czy każdy człowiek ma hobby?” Swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich zainteresowań spędzania wolnego czasu – burza mózgów. Wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje hobby”. Wakacje w górach: rozmowa na temat: Czym charakteryzuje się krajobraz górski? (najwyższe szczyty, roślinność, zwierzęta). Wykonanie gazetki zachęcającej do zwiedzania ciekawych miejsc w górach. Wakacje nad morzem, jeziorem: rozmowa na temat: W jaki sposób możemy spędzić czas nad jeziorem, morzem? Wykonanie gazetki „Wakacyjne podróże”. Rozmowa na temat krajobrazu morskiego, oglądanie widokówek i folderów miejscowości nadmorskich. Wykonanie pracy plastycznej „Nadmorska plaża”. Rozmowy na temat bezpiecznych zabaw podczas wakacji.