j. polski klasa 4

 

Wymagania edukacyjne dla klasy 4

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala    na    rozwijanie    kompetencji    ujętych    w    programie   i    wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania  i  wynikające  z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych  i  praktycznych  objętych  programem  nauczania   i  wynikających   z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE

 • skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób
 • reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
 • rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny
 • wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie dosłownej
 • rozumie ogólny sens słuchanych utworów

 

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny
 • wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu,

zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost

 • rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozumie ogólny sens czytanych utworów
 • stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 • sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 • mówi o swoich reakcjach czytelniczych
 • dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania poetyckiego w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, rymy
 • wie, co tworzy rytm
 • wskazuje wers, strofę, refren
 • odróżnia fikcję od rzeczywistości
 • odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych
 • określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator)
 • zna cechy baśni i legendy
 • wyodrębnia komiks, film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

 

 1. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
 • formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym
 • wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
 • wyraża wprost swoje intencje
 • odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafi odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie,
 • stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 • mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
 • za pomocą kilku zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
 • za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
 • stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym
 • wygłasza tekst utworu z pamięci

 

PISANIE

 • stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
 • zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką literą oraz pisowni ó – u, rz – ż, ch –     h
 • dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu
 • uzupełnia prosty schemat, tabelę
 • zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi,
 • zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze
 • za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia
 • za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu
 • stara się o estetykę zapisu wypowiedzi
 • Kształcenie językowe

Stosuje wiedzę językową w zakresie:

 

 • słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów)
 • składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze, złożone i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające)
 • fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy, odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych
 • fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE

 • słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada
 • wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii
 • rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

 

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
 • określa temat i główną myśl tekstu
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 • wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozpoznaje cechy życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
 • wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się akapitami
 • poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 • wybiera odpowiednie     informacje      ze   słownika      ortograficznego,     encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze
 • nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich (epitet, porównanie, przenośnia, rym), rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce
 • dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
 • odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze
 • określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • wskazuje cechy baśni i legendy w utworze
 • rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren
 • zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba
 • przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
 • odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
 • odczytuje morał baśni

 

 1. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

 • świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
 • dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobiera różne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • formułuje pytania otwarte
 • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 • wypowiada się   w kilku   logicznie   ze  sobą   połączonych   zdaniach na tematy związane  z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
 • stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 • wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym
 • składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry
 • wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
 • opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
 • dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
 • recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
 • stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
 • posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

 

PISANIE

 • stosuje podstawowe zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji
 • odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
 • dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i

w typowych przykładach

 • konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno- składniowym
 • używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
 • w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • zapisuje pytania otwarte
 • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 • samodzielnie zapisuje dialog
 • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne
 • tworzy ramowy plan wypowiedzi
 • układa opowiadanie odtwórcze
 • redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
 • zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry
 • tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu,
 • ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
 • w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny

 

 • Kształcenie językowe
  • Stosuje wiedzę językową w zakresie:
 • słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym

 

tekście, tworzy rodzinę wyrazów)

 • składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone i równoważniki zdań, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych)
 • fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobo- wego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym)
 • fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przeno- szeniu wyrazów do następnej linijki)
  • stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE

 • koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów
 • odróżnia informacje ważne od mniej ważnych
 • na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
 • rozumie funkcję akapitu
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 • wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
 • wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 • rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 • wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

 • uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
 • analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • identyfikuje baśń i legendę
 • rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu
 • rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
 • objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście

 

 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego, odróżnia film animowany i aktorski
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
 • odczytuje przesłanie utworu
 1. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

 • przedstawia własne zdanie w rozmowie
 • świadomie dobiera intonację zdaniową
 • udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
 • uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami
 • łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu
 • wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
 • stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 • gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań

i postaw

 • wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje

wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki

 • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć
 • objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
 • odróżnia wyrazy pokrewne od synonimówwygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu
 • stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

PISANIE

 • stosuje poznane zasady ortografii dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)
 • w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe

i stosuje się do zasad interpunkcji

 • w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 • w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne
 • w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na

podstawie zachowań i postaw

 • układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie
 • stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
 • pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarzeń
 • zapisuje dialog w opowiadaniu
 • w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę,

obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii,

emocji i uczuć

 • dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia
 • Kształcenie językowe

 

 • Umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
 • słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi)
 • składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki; celowo używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji)
 • fleksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach)
 • fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału  wyrazów  na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 

 1. Kształcenie literackie i kulturowe

SŁUCHANIE

 • przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich
 • wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
 • nazywa intencje nadawcy komunikatu

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone  pośrednio  i wykorzystuje  je w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeń dosłownych i przenośnych
 • odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie  i notatce
 • wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 • ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 • wybiera informacje wyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 • konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
 • objaśnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze epickim
 • wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu
 • objaśnia funkcję epitetów, porównań i przenośni w tekście
 • wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak  miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

 

 1. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

 

 • uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych
 • rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
 • udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym  i stylistycznym
 • w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawianą tematyką
 • poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym
 • w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 • interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania
 • zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
 • wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
 • dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji i języka

PISANIE

 

 • komponuje poprawne pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów
 • uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
 • udziela wyczerpujących    wypowiedzi    poprawnych    pod    względem    konstrukcyjnym i stylistycznym
 • w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawianą tematyką
 • komponuje i przekształca plan wypowiedzi
 • pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń
 • w opisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

 

 • Kształcenie językowe
  • Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
 • słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej)
 • składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych)
 • fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym)
 • fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 1. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

CZYTANIE

 

 • czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur
 • wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi
 • odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

DOCIERANIE DO INFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE

 

 • wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

 • porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich
 • wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury
 • dostrzega różnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam
 • odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

 

 1. Tworzenie wypowiedzi

MÓWIENIE

 • przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania
 • podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
 • interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

PISANIE

 • tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
 • wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną,
 • fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

 

 • Kształcenie językowe
  • świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki