j. niemiecki klasa 8

Szczegółowe kryteria oceniania język niemiecki klasa 8

Szczegółowe kryteria oceniania język niemiecki

Klasa 8

Podręcznik Kompass Team 2

Sprawności językowe:

 1. Rozumienie ze słuchu.

W rozwijaniu tej sprawności językowej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu. Sprawność ta jest ćwiczona za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, do których należą:

 • rozpoznawanie słyszanych wyrazów
 • rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu
 • rozpoznawanie głównej myśli/głównego tematu słuchanego tekstu
 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania prawda/fałsz, tak/nie
 • uzupełnianie luk w zdaniach lub tekście na podstawie wysłuchanych informacji
 • wyszukanie i poprawienie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie tekstu

słuchanego

 • eliminacja wyrazów, zwrotów lub informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
 • przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów
 • uzupełnianie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst
 • odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
 • przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście
 • przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy
 • odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu
 • znalezienie kolejności zdań, wypowiedzi lub wydarzeń na podstawie słuchanego tekstu
 • wykonanie piosenek na podstawie nagrania
 • tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych
 • przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu
 • tworzenie notatek na podstawie słuchanego tekstu.

 

 

Kryteria oceny rozumienia ze słuchu:

 

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne, nawet jeśli zawarte są w nich nowe

struktury leksykalno-gramatyczne, na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków

przyczynowo-skutkowych.

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu słownictwo

i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby

 • rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, nie popełniając

błędów leksykalnych i gramatycznych

 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach
 • w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na

nie reaguje.

 

Ocena dobra:

Uczeń:

 • w znacznym stopniu rozumie wypowiedź niemieckojęzyczną, zawierającą znane mu

słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadaną przez różne osoby

 • rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje, a

drobne błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają komunikacji

 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie

reaguje.

 

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • rozumie dużą część prostej wypowiedzi niemieckojęzycznej, zawierającej znane mu

słownictwo i struktury gramatyczne, wypowiadanej przez różne osoby

 • przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie

prawidłowo na nie reaguje; błędy gramatyczne i leksykalne nie zakłócają w znaczącym

stopniu komunikacji

 • wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku

niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.

 

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim różnych osób, zawierających

słownictwo i struktury gramatyczne, które powinny być mu znane

 • przeważnie rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często

reaguje na nie nieprawidłowo; błędy gramatyczne i leksykalne powodują nierzadko

zakłócenie komunikacji

 • wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku

niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje.

 

Ocena niedostateczna:

Uczeń :

 • ma problemy ze zrozumieniem najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim,

zawierających słownictwo i struktury gramatyczne mu znane, bądź nie rozumie ich wcale

 • rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych, lub nie rozumie

ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale

 • nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i

nie reaguje na nie.

 1. B. Mówienie.

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji języka niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów:

 • udzielanie i uzyskiwanie informacji, w zakres których wchodzi zadawanie pytań oraz

formułowanie odpowiedzi w formie dialogów, odgrywanie ról, prowadzenie ankiet i

wywiadów

 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych
 • opowiadanie o ulubionej porze roku, zwyczajach świątecznych, przyjęciu urodzinowym,

lubianych i nielubianych zajęciach, obowiązkach, swoim miejscu zamieszkania,

zdarzeniach z przeszłości,

 • opisywanie swojego pokoju, wydarzeń z życia klasy, drogi do szkoły, dolegliwości
 • wyrażanie opinii na temat zainteresowań, mieszkania na wsi i w małym oraz dużym

mieście, różnych pomieszczeń,

 • wyrażanie emocji, prośby lub propozycji czegoś, przeprosin
 • przyznawanie racji
 • pytanie o pozwolenie
 • składanie życzeń
 • poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
 • powtarzanie usłyszanych słów
 • ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i

zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów,

zdań oraz fragmentów tekstów.

 

Kryteria oceny mówienia:

Ocena celująca:

Uczeń

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakresy objęte programem

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie

tematu.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych

 • swobodnie wyraża swoje myśli, zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa i

poprawnych struktur gramatycznych

 • bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną
 • potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie tematycznym

oraz opisywać swój pokój, wydarzenia z życia klasy, drogę do szkoły na podstawie

informacji prezentowanych w różnych formach

 • płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę w sytuacji bezpośredniego kontaktu

z rozmówcą, dotyczącą typowych sytuacji

 • potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w

wymowie i intonacji.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy

językowe nie zakłócają komunikacji

 • wyraża swoje myśli, zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych

struktur gramatycznych

 • potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w zakresie tematycznym oraz

opisywać swój pokój, wydarzenia z przeszłości, drogę do szkoły na podstawie informacji

prezentowanych w różnych formach, a nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne nie

wpływają na obniżenie jakości wypowiedzi

 • inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji w sytuacji bezpośredniego kontaktu z rozmówcą, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają

komunikacji

 • prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w

wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych

odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, również

nie do końca poprawnych

 • potrafi wyrazić w prosty sposób swoje myśli, opinię na dany temat, choć widoczne są błędy

leksykalne i gramatyczne

 • potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
 • potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej

utrzymaniem i zakończeniem

 • potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do

sytuacji

 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają błędy, które nie powodują jednak

niezrozumienia wypowiedzi

 • błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym

znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną

 • jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje myśli, swoją opinię

na jakiś temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe

 • potrafi formułować proste wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
 • tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy

z jej utrzymaniem i zakończeniem

 • w swoich próbach formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
 • ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych

adekwatnie do sytuacji

 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają liczne błędy, które często powodują

niezrozumienie wypowiedzi

 • błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
 • nie potrafi wyrażać swoich myśli, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego

zasobu leksykalno-gramatycznego

 • nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi o sobie i swoim otoczeniu
 • nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
 • jego wypowiedź, jeśli już zaistnieje, nie zawiera wymaganej ilości niezbędnych informacji
 • nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do

sytuacji

 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym zawierają znaczące błędy, które

uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi

 • błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne uniemożliwiają komunikację.
 1. Sprawność czytania ze zrozumieniem

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest za pomocą następujących form zadań:

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania prawda/fałsz, tak/nie
 • odpowiedzi na pytania
 • tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu
 • ustalanie kolejności zdań w dialogach
 • uzupełnianie fragmentów tekstu
 • łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania
 • łączenie ze sobą części tekstów
 • ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujących liter
 • wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter
 • łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym
 • łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym
 • wykreślanie słowa, które nie pasuje do pozostałych
 • identyfikacja w tekście słów kluczy
 • uzupełnianie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
 • dopasowanie ilustracji do tekstów
 • ustalanie autora danej wypowiedzi
 • ilustrowanie treści tekstu
 • pisemne streszczenie treści przeczytanego tekstu

 

Kryteria oceny czytania ze zrozumieniem:

 

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez problemu rozumie teksty użytkowe i informacyjne na podstawie kontekstu sytuacyjnego

oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli występują w nich struktury

gramatyczno-leksykalne, wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu rozumie proste teksty: list, e-mail, dialog, notatkę, ankietę, formularz, ogłoszenie,

wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową, znaki informacyjne i drogowe

 • sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • rozumie ogólnie większość prostych tekstów, jak: list, e-mail, dialog, notatka, ankieta,

formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, znaki

informacyjne i drogowe

 • potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów: list, e-mail, dialog, notatkę, ankietę,

formularz, ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartkę z życzeniami, kartkę pocztową, znaki

informacyjne i drogowe

 • znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • rozumie nieliczne proste teksty, jak: list, e-mail, dialog, notatka, ankieta, formularz,

ogłoszenie, wywiad, plan miasta, kartka z życzeniami, kartka pocztowa, znaki informacyjne

i drogowe

 • potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie rozumie prostych tekstów
 • nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

 

 1. Sprawność ta jest ćwiczona poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:
 • wypełnienie formularza, ankiety, tabeli
 • formułowanie podpisów do obrazków
 • uzupełnianie luk w zdaniach i tekstach
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 • uzupełnianie elementów dialogu
 • układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków
 • pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie
 • uzupełnianie asocjogramów
 • poprawne zapisywanie odgadniętych słów
 • rozwiązywanie testów samooceny
 • pisanie prostych tekstów, takich jak: listy, e-maile, notatki, kartki z życzeniami, kartki

pocztowe, wywiad, wypełnianie ankiety, formularza, opis

 • adresowanie kartek pocztowych
 • rozwiązywanie krzyżówek
 • wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

 

Kryteria oceny sprawności pisania:

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w programie

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujecie  tematu.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie

zapisuje poznane słowa i wyrażenia

 • bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie

tematycznym, notatki, listy, e-maile, życzenia, stosując urozmaicone słownictwo i struktury

gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi wyczerpująco przedstawiać dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi bezbłędne.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje

większość poznanych słów i wyrażeń

 • poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie

tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując dość urozmaicone słownictwo i

struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi z niewielkimi ilościami błędów, które nie mają wpływu na obniżenie

jakości wypowiedzi pisemnej.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz

w bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń

 • przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne: opisy, opowiadania, przewidziane w zakresie

tematycznym, notatki, listy/e-maile, życzenia, stosując proste słownictwo i struktury

gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, choć charakteryzują się one częściowym

brakiem płynności

 • w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i

gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji i wynikają z

niewystarczającego opanowania materiału.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu

oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie

uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

 • odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny
 • ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych: notatek, listów i e-maili, stosuje

przy tym ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to

jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne

 • ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej
 • nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie

informacji w ograniczonym stopniu.

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie

uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

 • nie jest w stanie w sposób pełny odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • z powodu bardzo ograniczonej znajomości słownictwa i struktur leksykalno-gramatycznych nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych
 • próbuje w sposób odtwórczy tworzyć wypowiedzi pisemne, jednak jego wypowiedź nie

zawiera informacji niezbędnych do przekazania wymaganych  treści

 • nie posiada umiejętności budowania prostych zdań
 • posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
 • nieodpowiednio dobiera słownictwo
 • robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.