j. polski klasa 7-kliknij

Szczegółowy przedmiotowy system oceniania do podręcznika Myśli i słowa klasa 7.

Lektura i inne teksty kultury, materiał językowy, komunikacja Wymagania
konieczne

(ocena dopuszczająca)

podstawowe

(ocena dostateczna)

rozszerzone

(ocena dobra)

dopełniające

(ocena bardzo dobra)

wykraczające

(ocena celująca)

Uczeń
Podręcznik Myśli i słowa dla klasy 7.

 

–  orientuje się w spisie treści

–  ­zna wyróżnienia stosowane w podręczniku

–  korzysta z podręcznika pod kierunkiem nauczyciela

–  zna części kompozycyjne podręcznika

–  rozumie wyróżnienia stosowane w podręczniku

–  korzysta z podręcznika przy niewielkiej pomocy nauczyciela

–  rozpoznaje części kompozycyjne podręcznika

–  wyszukuje wskazane materiały

–  samodzielnie korzysta z podręcznika

–  zna zawartość części kompozycyjnych podręcznika

–  bez trudności samodzielnie korzysta z wszystkich części podręcznika

–  formułuje wstępną ocenę podręcznika

–  samodzielnie analizuje zawartość podręcznika, dostrzega zamysł kompozycyjny

–  ocenia podręcznik z punktu widzenia jego funkcjonalności

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE
Zmienność losu
Jan Kochanowski Na swoje księgi, Na dom w Czarnolesie, Na lipę,O żywocie ludzkim

 

 

–  zna pojęcie humanista

-wie, że fraszka to gatunek liryczny

–  formułuje temat wskazanej fraszki

–  wie, na czym polega uosobienie i apostrofa

-zna pojęcie autotematyzm

–  zna pojęcie liryka bezpośrednia

– zna pojęcie epikureizm

– zna pojęcie theatrummundi

– zna pojęcie światopogląd

– odtwarza krótko światopogląd Kochanowskiego zawarty we fraszkach

-wie, kogo nazywa się humanistą

-rozpoznaje fraszkę wśród gatunków lirycznych

-formułuje tematy wybranych fraszek

-wskazuje w tekście uosobienie i apostrofę

-wie, na czym polega autotematyzm

– rozpoznaje lirykę bezpośrednią

– rozumie pojęcie epikureizm

– rozumie pojęcie theatrummundi

– rozumie pojęcie światopogląd

– wypowiada się w kilku zdaniach na temat światopoglądu Kochanowskiego

-wyjaśnia, jakiego człowieka można nazwać humanistą

-wymienia cechy fraszki jako gatunku lirycznego

-omawia różnorodność tematyki fraszek Kochanowskiego

-wyjaśnia, co to jest uosobienie i apostrofa

– tłumaczy, na czym polegaautotematyzm

– wyjaśnia,na czym polega liryka bezpośrednia

– wyjaśnia pojęcie epikureizm

– tłumaczy pojęcie theatrummundi

– wyjaśnia pojęcie światopogląd

– wstępnie omawia światopogląd Kochanowskiego

-wyjaśnia, dlaczego Jan Kochanowski jest uznawany za humanistę

-omawia cechy fraszki jako gatunku lirycznego

-wyjaśnia, z czego wynika różnorodność tematyczna fraszek Kochanowskiego

-wyjaśnia funkcję uosobienia i apostrofy

– wskazuje i interpretuje autotematyczną fraszkę Kochanowskiego

– wyjaśnia, jakie skutki dla tekstu przynosi wykorzystanie liryki bezpośredniej

– wyjaśnia pojęcie epikureizm w kontekście fraszki Na lipę

– interpretuje fraszkę Kochanowskiego, wykorzystując motyw theatrummundi

– wyjaśnia pojęcie światopogląd w kontekście fraszek Kochanowskiego

– wyjaśnia, na czym polega humanistyczny wymiar światopoglądu Kochanowskiego

-przygotowuje ciekawą prezentację o fraszkach Jana Kochanowskiego, omawia ich tematykę, problematykę, prezentowaną w nich postawę życiową
Jan Izydor Sztaudynger, fraszki współczesne –  rozpoznaje poznane utwory jako fraszki

– formułuje temat wybranej fraszki

– dostrzega humor we fraszkach

– wstępnie porównuje fraszki Sztaudyngera z fraszkami Kochanowskiego

– na podstawie wybranej fraszki pisze krótkie opowiadanie

– korzystając z pomocy, próbuje stworzyć własną fraszkę

– wyjaśnia, kiedy utwór jest fraszką

– formułuje tematy podanych fraszek

– wyjaśnia, z czego wynika humor fraszek

– porównuje fraszki Sztaudyngera z fraszkami Kochanowskiego

– na podstawie wybranej fraszki pisze opowiadanie

– próbuje stworzyć własną fraszkę

– omawia cechy fraszek

– formułuje tematy podanych fraszek

– dostrzega ironię we fraszkach

– wskazuje podobieństwa między fraszkami Sztaudyngera a fraszkami Kochanowskiego

– na podstawie fraszki tworzy rozbudowane opowiadanie

– tworzy własną fraszkę

– wyjaśnia, co świadczy o tym, że poznane utwory to fraszki

– omawia tematykę poznanych fraszek

– wyjaśnia, na czym polega ironia we fraszkach

– omawia podobieństwa i różnice między fraszkami Sztaudyngera a  fraszkami Kochanowskiego

– na podstawie fraszki tworzy oryginalne opowiadanie

– tworzy własną fraszkę z elementami humoru lub ironii

– przedstawia twórczość wybranego współczesnego fraszkopisarza
Stanisław Jerzy Lec, Myśli nieuczesane –  rozpoznaje wypowiedź o charakterze aforyzmu

–  wie, na czym polega ironia

–  dostrzega przynajmniej jeden stały związek wyrazowy w aforyzmach

–  wie, ze aforyzmy mają wymowę moralną

 

 

–  odróżnia aforyzm od fraszki

–  dostrzega ironię w aforyzmach

–  wskazuje stałe związki wyrazowe wykorzystane w aforyzmach

–  dostrzega moralną wymowę aforyzmów

–  wyjaśnia, co to jest aforyzm

–  wyjaśnia funkcję ironii w wybranym aforyzmie

–  wyjaśnia znaczenie wybranego związku wyrazowego występującego w aforyzmie

–  omawia wymowę moralną wybranego aforyzmu

–  wyjaśnia różnice między aforyzmem a fraszką

–  wyjaśnia funkcję ironii w aforyzmach

–  wyjaśnia znaczenia stałych związków wyrazowych wykorzystanych w aforyzmach

–  omawia moralną wymowę aforyzmów

-samodzielnie tworzy zbiór ważnych dla niego aforyzmów, omawia je i interpretuje
Andrzej Mleczko, Marek Raczkowski, rysunki satyryczne

 

 

–  opowiada, co przedstawia wybrany rysunek

–  dostrzega na wybranych rysunkach nawiązania kulturowe

–  wyjaśnia, co go śmieszy na rysunkach

–  łączy rysunki satyryczne z fraszkami

–  zna pojęcie absurd

–  zna pojęcie karykatura

 

–  opowiada, co przedstawiają rysunki

–  dostrzega na rysunkach nawiązania kulturowe

–  wskazuje, co może śmieszyć na rysunkach

–  dostrzega związek rysunków satyrycznych z fraszkami

–  dostrzega absurd na rysunkach

–  wyjaśnia pojęcie karykatura

–  łączy wymowę rysunków ze zjawiskami współczesnego świata

–  wskazuje nawiązania kulturowe

–  omawia sposoby wywoływania śmiechu przez rysunki satyryczne

–  omawia związek rysunków satyrycznych z fraszkami

–  wyjaśnia, na czym polega absurd na rysunkach

–  wskazuje przykłady karykatury

–  wyjaśnia, jakie zjawiska współczesnego świata komentują rysunki

–  interpretuje nawiązania kulturowe

–  wyjaśnia, z czego wynika i przeciwko czemu jest skierowana satyra na rysunkach

–  wyjaśnia, na czym polega związek rysunków satyrycznych z fraszkami

–  omawia funkcję absurdu na rysunkach

–  omawia funkcje karykatury

–  przedstawia i omawia problematykę i konwencję obrazowania samodzielnie wybranego cyklu rysunków satyrycznych współczesnego twórcy
Wirtualny spacer: memy internetowe uczniów –  próbuje stworzyć mem internetowy –  tworzy prosty mem internetowy –  tworzy mem internetowy –  tworzy ciekawy mem internetowy –  tworzy oryginalny mem internetowy, wykorzystuje elementy satyry, ironii, karykatury
Nasze projekty: scenariusz występu kabaretowego –  stara się brać udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz  występu kabaretowego –  bierze udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz  występu kabaretowego –  bierze aktywny udział w pracy grupy przygotowującej scenariusz  występu kabaretowego –  kieruje pracą grupy przygotowującej scenariusz  występu kabaretowego –  samodzielnie pisze skecze do scenariusza kabaretowego
Piękno świata, piękno człowieka
Jan Kochanowski Czego chcesz od nas, Panie, Pieśń III, Pieśń IX –  zna pieśń jako gatunek liryczny

– cytuje fragmenty, w których ujawnia się osoba mówiąca

– wskazuje wersy ujawniające odbiorcę

– wyróżnia lirykę spośród innych rodzajów literackich

– zna cechy pieśni jako gatunku lirycznego

– wstępnie charakteryzuje osobę mówiącą

– nazywa odbiorcę ujawniającego się we wszystkich utworach

-wymienia podstawowe cechy utworów lirycznych

– omawia cechy pieśni jako gatunku lirycznego

– na podstawie tekstów wyjaśnia, kim jest i jaka jest osoba mówiąca

– wyjaśnia cele, w jakich osoba mówiąca zwraca się do odbiorcy mówiącą

– omawia cechy utworów lirycznych

– wyjaśnia, dlaczego omawiane utwory Jana Kochanowskiego to pieśni

– omawia postawę życiową osoby mówiącej

– omawia  relacje między nadawcą i osobą

-omawia lirykę jako rodzaj literacki

 

– samodzielnie analizuje i interpretuje pieśni Jana  Kochanowskiego ze szczególnym uwzględnieniem przedstawionej w nich postawy życiowej
Jan Twardowski Nie tylko my – wie, kto to jest osoba mówiąca w wierszu

– wie, że w utworze występuje podmiot zbiorowy

– wylicza stworzenia wymienione w wierszu

 

– wskazuje zwroty ujawniające osobę mówiącą

– rozpoznaje podmiot zbiorowy

– wylicza stworzenia wymienione w wierszu i podaje ich określenia

-proponuje rozwinięcie tytułu

– wyjaśnia, kim jest osoba mówiąca

– wypowiada się na temat sposobu pokazania świata w utworze

– rozwija tytuł w formie zdania pojedynczego

 

– wyjaśnia, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca

– wyjaśnia, jak i w jakim celu zostały wymienione stworzenia w wierszu

– rozwija tytuł tak, by oddawał idee tekstu

 

– przedstawia samodzielnie wybrane utwory Jana Twardowskiego korespondujące z wierszem Nie tylko my

– omawia specyfikę twórczości tego poety

Marcin PopkiewiczRewolucja energetyczna (fragmenty) –  czyta tekst ze zrozumieniem

– dzieli tok wywodu na części tematyczne

– dostrzega intencje tekstu

– zna termin ekologizm

– potrafi wyróżnić akapit w tekście

– wyodrębnia argument w tekście

– wie, co to jest przesłanka

– cytuje zdanie tekstu będące konkluzją

 

– wie, czego dotyczy tekst

– odtwarza najważniejsze przesłania tekstu

– formułuje intencje tekstu

– wyjaśnia, co to jest ekologizm

– dzieli tekst na akapity

– odróżnia argument od przykładu

– wyodrębnia przesłanki z tekstu

– odtwarza konkluzję tekstu własnymi słowami

– wyjaśnia, czego dotyczy tekst

– odtwarza tok wywodu autora

– omawia intencje tekstu

– rozróżnia terminy ekologizmekologia

– dostrzega związek między akapitami

– hierarchizuje argumenty

– omawia przesłanki zawarte w tekście

– dostrzega związek konkluzji z użytymi argumentami, przykładami i przesłankami

– wydobywa z tekstu najważniejsze tezy

– ustosunkowuje się do wywodu autora

– ocenia intencje tekstu

– wyjaśnia, co to jest ekologizm w kontekście ekologii

– omawia związki między akapitami

– odtwarza argumenty użyte w tekście własnymi słowami

– omawia funkcje przesłanek występujących w tekście

– ustosunkowuje się do konkluzji autora tekstu

– samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania.

– omawia funkcje retoryczne tekstu i sposób ich realizacji

Tomek Bagiński Katedra

(film animowany)

 

–  przedstawia swoje wstępne wrażenia wywołane filmem

–  wylicza sceny filmu

–  przedstawia bohatera filmu

–  gromadzi wstępnie słownictwo przedstawiające wygląd katedry

–  wie, na czym polega film animowany

–  tworzy prosty opis budowli

–  wie, na czym polega punkt widzenia kamery

–  pisze prostą recenzję obejrzanego filmu

–  opowiada o swoich wrażeniach wywołanych filmem

–  wylicza (tytułując) sceny, które szczególnie pamięta

–  opowiada o bohaterze filmu

–  gromadzi słownictwo przedstawiające wygląd katedry

–  odróżnia film animowany od innego rodzaju filmu

–  tworzy opis budowli

–  rozpoznaje na filmie różne punkty widzenia kamery

–  wskazuje elementy dynamiczne

–  pisze recenzję obejrzanego filmu

–  prezentuje wypowiedź poświęconą obejrzanemu filmowi

–  tytułuje wszystkie sceny filmu

–  wymyśla krótką historię związaną z bohaterem filmu

–  gromadzi słownictwo opisujące katedrę

–  odróżnia film animowany od filmu fabularnego i dokumentalnego

–  tworzy rozwinięty opis budowli

–  pisze ciekawą recenzję obejrzanego filmu

–  ocenia obejrzany film

–  analizuje układ scen tworzących całość filmu

–  przedstawia historię wyjaśniającą, kim jest i jaki jest bohater filmu

–  gromadzi i porządkuje słownictwo opisujące katedrę

–  wyjaśnia, co odróżnia film animowany od fabularnego i dokumentalnego

–  zna różne techniki animacji

–  opisuje budowlę, stosując urozmaicone słownictwo

–  pisze recenzję obejrzanego filmu, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

–  omawia znaczenia samodzielnie wybranego filmu animowanego związanego z jakimś tekstem kultury lub zjawiskiem kultury
Wirtualny spacer: muzyka skomponowana przez uczniów -korzystając z pomocy, tworzy prostą linię melodyczną złożoną z odgłosów natury – tworzy prostą linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie – tworzy linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie – tworzy rozbudowaną linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i przedstawia ją klasie – tworzy rozbudowaną linię melodyczną złożoną z odgłosów natury i ilustrującą pieśni Jana Kochanowskiego lub wybrany utwór Jana Twardowskiego
Nasze projekty: wystawa fotografii budowli – samodzielnie wykonuje zdjęcia  budowli na wystawę

 

– tworzy opisy zdjęć budowli – wykonuje zdjęcia budowli, tworzy ich opisy – selekcjonuje materiały na wystawę, uzasadnia swoje wybory – kieruje przygotowaniem wystawy, obmyśla zasady prezentowania fotografii, przygotowuje katalog wystawy
Mrok i światło
Jan Kochanowski Treny I, V, VII, VIII, XIX albo Sen

 

 

–  wie, że tren to gatunek liryczny

–  wie, kto to jest bohater liryczny i co to jest sytuacja liryczna

–  nazywa niektóre środki poetyckie występujące w trenach

–  rozpoznaje porównanie homeryckie

–  zna pojęcie paradoks

–  nazywa emocje opisane w utworach

–  wstępnie rozpoznaje styl artystyczny

 

–  rozpoznaje tren jako gatunek liryczny

–  wskazuje bohaterów lirycznych w trenach

–  określa sytuację liryczną w kolejnych trenach

–  wskazuje środki poetyckie

–  omawia budowę porównania homeryckiego

–  wskazuje paradoks

–  hierarchizuje emocje opisane w utworach

–  wie, czym cechuje się styl artystyczny

–  wyjaśnia, dlaczego poznane utwory reprezentują tren jako gatunek liryczny

–  przedstawia bohaterów lirycznych

–  omawia sytuację liryczną

–  omawia wszystkie środki poetyckie występujące w trenach

–  zestawia porównanie homeryckie z innymi środkami artystycznymi występującymi w wierszu

–  wyjaśnia, z czego wynika paradoks w tekście

–  wypowiada się na temat emocji występujących w utworach

–  omawia cechy stylu artystycznego

–  omawia cechy gatunkowe trenu

–  przedstawia i omawia bohaterów lirycznych

–  dookreśla sytuację liryczną

–  wyjaśnia funkcję zastosowanych środków poetyckich

–  omawia funkcję porównania homeryckiego w zestawieniu z funkcją pozostałych środków artystycznych

–  omawia funkcję paradoksu

–  wyjaśnia przyczyny zmian emocji opisanych w utworach

–  uzasadnia, że w tekstach mamy do czynienia ze stylem artystycznym

–  w dłuższej wypowiedzi przedstawia obraz cierpiącego ojca i artysty zawarty w Trenach
Leopold Staff Przedśpiew – wskazuje wersy, w których ujawnia się osoba mówiąca

– rozpoznaje parafrazę

– zna terminy postawa humanistyczna i stoicyzm

– dostrzega regularną budowę utworu

– próbuje formułować podstawowe wnioski dotyczące znaczeń utworu

– rozpoznaje osobę mówiącą

– wskazuje parafrazę

– łączy terminy postawa humanistyczna i stoicyzm z filozofią

– omawia budowę utworu

– formułuje wnioski analityczne i interpretacyjne

– charakteryzuje osobę mówiącą

– wyjaśnia funkcję parafrazy

– wypowiada się na temat postawy humanistycznej i stoicyzmu

– omawia rolę regularnej budowy wiersza

– wstępnie analizuje i interpretuje utwór

– omawia światopogląd osoby mówiącej

– wydobywa znaczenia związane z zastosowaną w tekście parafrazą

– wyjaśnia, w czym ujawnia się postawa humanistyczna w utworze

– wskazuje, w czym wyraża się stoicyzm w utworze

– omawia związek regularnej budowy utworu z zawartym w nim przesłaniem

– analizuje i interpretuje utwór

– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o postawach życiowych człowieka
Joachim PatinirPrzeprawa przez Styks (reprodukcja obrazu)

 

– zapoznaje się z informacjami na temat wyobrażeń antycznych Greków o świecie zmarłych

– zapoznaje się z podziałem obrazów ze względu na podejmowany temat

– wie, że obraz Patinira to pejzaż

– zna pojęcie kompozycjasymetryczna

– zna wyobrażenia antycznych Greków na temat świata zmarłych

– zna różne typy obrazów ze względu na temat

– wie, co to jest pejzaż w malarstwie

– rozpoznaje na obrazie kompozycję symetryczną

 

– odtwarza wyobrażenia antycznych Greków na temat świata zmarłych

– wymienia kilka typów obrazów ze względu na temat

– wyjaśnia, czym wyróżnia się pejzaż

– wyjaśnia, czym cechuje się kompozycja symetryczna

 

– opowiada o mitologicznych wierzeniach dotyczących świata zmarłych

– wylicza typy obrazów ze względu na temat

– tłumaczy, dlaczego obraz Patinira to pejzaż

– wyjaśnia, jakie znaczenia może sugerować kompozycja symetryczna

 

– dobiera samodzielnie obrazy do cyklu prezentującego motyw śmierci w malarstwie, omawia metaforykę i sposoby wykorzystania środków języka malarskiego
Wirtualny spacer: relacja z udziału w inicjatywach środowiskowych

 

– stara się brać udział w inicjatywach środowiskowych

– przygotowuje krótką relację z przeprowadzonych działań

– bierze udział w inicjatywach środowiskowych

– przygotowuje relację z przeprowadzonych działań

– bierze aktywny, czynny udział w inicjatywach środowiskowych

– przygotowuje interesującą relację z przeprowadzonych działań

– inicjuje działania na rzecz środowiska

– przygotowuje wyczerpującą relację z przeprowadzonych działań

– przeprowadza rozpoznanie potrzeb w środowisku, inicjuje działania na jego rzecz

– prezentuje wyczerpująco interesującą relację z podjętych działań, przedstawia ich efekty

Nasze projekty: etiuda filmowa  wykorzystująca odpowiednio dobrane tomiki poetyckie -korzystając z pomocy, tworzy prostą etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia – tworzy prostą etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia – tworzy etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia – tworzy rozbudowaną etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia – tworzy oryginalną etiudę filmową na temat upływu czasu i przemijalności ludzkiego życia z wykorzystaniem funkcjonalnych środków słownych i obrazowych
Dla ojczyzny
Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty)

 

– czyta tekst ze zrozumieniem

– wskazuje i nazywa wybrane środki językowe, za pomocą których autor przekonuje do swoich racji

– wskazuje fragmenty przedstawiające postawy wobec ojczyzny

– wskazuje fragmenty zestawiające jednostkę i zbiorowość

– krótko wypowiada się na temat współczesnego patriotyzmu

– tworzy krótkie przemówienie

– odtwarza treść kazania

– wskazuje i nazywa środki językowe, za pomocą których autor przekonuje do swoich racji

– krótko omawia postawy wobec ojczyzny, o których jest mowa w tekście

– omawia fragmenty, zestawiające jednostkę i zbiorowość

– wymienia przejawy współczesnego patriotyzmu

– tworzy przemówienie

– odtwarza własnymi słowami treść kazania

– wskazuje i nazywa środki retoryczne

– wyjaśnia, jakie można przybierać postawy wobec ojczyzny

– wypowiada się na temat relacji między jednostką a zbiorowością

– omawia przejawy współczesnego patriotyzmu

– tworzy przemówienie, w którym stara się stosować środki retoryczne

– relacjonuje, o czym mówi tekst

– określa rolę środków retorycznych w tekście

– omawia problem postaw obywateli wobec ojczyzny

– wypowiada się na temat relacji między jednostką a zbiorowością w kontekście dobra ojczyzny

– wypowiada się na temat współczesnych postaw patriotycznych

– tworzy przemówienie, w którym stosuje funkcjonalnie środki retoryczne

– w wybranej przez siebie formie prezentuje wystąpienie, w którym wyjaśnia pojęcie patriotyzmu

– przedstawia postawy patriotyczne w różnych okresach historii Polski

Marian Hemar Modlitwa – wyjaśnia, dlaczego utwór jest modlitwą

– wie, co to jest aluzja

– dostrzega problematykę wolności narodowej poruszaną w utworze

– określa charakter poetyckiej modlitwy

– korzysta z przypisów do tekstu związanych z aluzjami historycznymi i literackimi

– omawia ocenę Polaków zawartą w utworze

– omawia intencje zawarte w poetyckiej modlitwie

– omawia aluzje zawarte w tekście

– omawia problematykę wolności narodowej zawartą w utworze

 

– ustosunkowuje się do intencji zawartych w poetyckiej  modlitwie

– omawia funkcje aluzji wykorzystanych w tekście

-przedstawia swoje refleksje związane z problematyką wolności narodowej, przywołuje inne utwory poruszające ten temat

-samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wolności narodowej i przywołaniem odpowiednich kontekstów
Ewa Winnicka

Angole

(fragmenty)

 

 

– wydobywa podstawowe informacje z tekstu

– krótko opowiada o życiu w opisanych szkołach

– wskazuje fragmenty, na podstawie których można określić relacje bohaterów z rówieśnikami

– zna pojęcie emigracja

– przedstawia proste argumenty

– pisze prostą rozprawkę

– wydobywa informacje z tekstu

– wyczerpująco opowiada o życiu w opisanych szkołach

– opowiada o relacjach bohaterów z rówieśnikami

– wyjaśnia pojęcie emigracja

– przedstawia w wypowiedzi argumenty

– pisze rozprawkę

– porządkuje informacje z tekstu

-ocenia sposób życia w opisanych szkołach

– charakteryzuje relacje bohaterów z rówieśnikami

– przedstawia przyczyny i rodzaje emigracji

– przedstawia w swojej wypowiedzi rozbudowane argumenty

– pisze rozprawkę, przedstawia wyczerpujące argumenty

– przedstawia informacje z tekstu własnymi słowami

– porównuje sposób życia w opisanych szkołach z własnymi doświadczeniami

– ocenia relacje bohaterów z rówieśnikami

– formułuje rozwiniętą wypowiedź na temat emigracji, jej przyczyn, rodzajów, skutków

– przedstawia w swojej wypowiedzi rozbudowane argumenty i ustosunkowuje się do argumentów innych

– pisze rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego związków z rzeczywistością

– bierze czynny udział w dyskusji na temat emigracji

-pisze wyczerpującą rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi, zawiera w niej hierarchicznie ułożone argumenty, przykłady, konkluzje

Wirtualny spacer: uczniowskie kalendarze historyczne

 

 

– pod kierunkiem nauczyciela korzysta z poleconych źródeł

– we wskazanym programie internetowym tworzy prosty kalendarz historyczny

– korzysta z poleconych źródeł

– we wskazanym programie internetowym tworzy kalendarz historyczny

– samodzielnie korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy

– w odpowiednim programie internetowym tworzy kalendarz historyczny, zamieszcza w nim ciekawą grafikę

– samodzielnie, twórczo korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy

– w samodzielnie dobranym programie tworzy kalendarz historyczny, zamieszcza w nim funkcjonalną grafikę

– tworzy oryginalny, bogaty w informacje kalendarz historyczny, wprowadza do niego funkcjonalnie różnorodne formy graficzne
Nasze projekty: album z informacjami na temat osób zasłużonych dla ojczyzny – dokonuje wyboru osób, które zostaną przedstawione w albumie, uzasadnia swój wybór – przygotowuje  informacje związane z wybranymi osobami przedstawionymi w albumie – przygotowuje pełne, bogate informacje związane z osobami przedstawionymi w albumie – kieruje pracą zespołu przygotowującego album, prezentuje końcowy efekt pracy – W pełni samodzielnie przygotowuje  interesujący, ciekawy graficznie album, zawierających bogate informacje na temat osób  zasłużonych dla ojczyzny
Wspólna droga
Ignacy Krasicki Żona modna – czyta tekst ze zrozumieniem

– odróżnia monolog od dialogu

– odtwarza informacje na temat zmian, jakie żonawprowadza w życiu Piotra

– wie, co to jest satyra

– pisze krótkie streszczenie utworu

 

– korzysta z przypisów

– wskazuje w tekście dialog i monolog

– omawia motywy, które skłoniły Piotra do małżeństwa

-wyjaśnia, jakie funkcje pełni satyra

– pisze streszczenie utworu

– odtwarza własnymi słowami treść utworu

– ustala, czego dotyczą przykładowe dialogi i monologi z tekstu

– omawia relację między małżonkami

– wyjaśnia, co zostało satyrycznie przedstawione w utworze

– pisze wyczerpujące streszczenie utworu

– wyjaśnia, jaką tematykę przedstawia i jaką problematykę podejmuje utwór

– omawia układ i funkcję dialogów i monologów w tekście

– ocenia relacje między Piotrem i jego żoną

– omawia satyryczny wydźwięk utworu

– pisze streszczenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem sfery obyczajowej i wymowy moralnej oraz sposobów pokazywania świata
Mark Twain Pamiętniki Adama i Ewy (fragment)

 

– wymienia etapy poznawania się pierwszych ludzi

– wie, że tekst nawiązuje do Biblii

– gromadzi podstawowy materiał do charakterystyki bohaterów

– korzystając z tabeli z podręcznika, pisze krótką charakterystykę bohaterów

– dostrzega związek tekstu z satyrą Krasickiego

– opowiada o kolejnych etapach poznawania się pierwszych ludzi

– wskazuje główne nawiązania do Biblii

– zna pojęcie parafraza

– gromadzi pełny materiał do charakterystyki bohaterów

– pisze charakterystykę bohaterów

– wyjaśnia, w czym widzi związek utworu z satyrą Krasickiego

– nazywa uczucia i stany emocjonalne towarzyszące pierwszym ludziom

– wymienia wszystkie nawiązania do Biblii

– wyjaśnia, co to jest parafraza

– gromadzi i wstępnie porządkuje materiał do charakterystyki bohaterów

– pisze rozwiniętą charakterystykę bohaterów

– porównuje relacje  panujące miedzy bohaterami i bohaterami satyry Krasickiego

– omawia uczucia i stany emocjonalne towarzyszące pierwszym ludziom

– omawia rolę nawiązań biblijnych

– wyjaśnia, na czym polega i czemu służy parafraza w tekście

– gromadzi i porządkuje materiał do charakterystyki bohaterów

– pisze rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów

– wyjaśnia, czego bohaterowie satyry Krasickiego mogliby nauczyć się od Adama i Ewy

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst, omawia kreacje bohaterów

– omawia motyw pierwszych ludzi

– ocenia związek formy utworu (pamiętnik) ze sposobem kreacji świata przedstawionego

Jan van Eyck

Portret małżonków Arnolfinich

(reprodukcja obrazu)

 

 

– czyta ze zrozumieniem informacje o obrazie

– wymienia najważniejsze elementy obrazu

– układa prostą historię związaną z bohaterami obrazu

– dostrzega podstawowe cechy kompozycji obrazu

– wymienia źródła światła na obrazie

– odtwarza informacje o obrazie

– opowiada, co przedstawia obraz

– układa historię związaną z bohaterami obrazu

– wstępnie omawia kompozycję obrazu

– wie, na czym polega światłocień

– przekazuje własnymi słowami informacje o obrazie

– ustala, co zostało przedstawione w poszczególnych planach obrazu

– układa dialog między bohaterami obrazu

– wyjaśnia, z czego wynika symetria w kompozycji obrazu

– omawia funkcję światła na obrazie

– przedstawia genezę obrazu i informacje z nim związane

– analizuje warstwę przedstawieniową obrazu

– układa ciekawy, oryginalny dialog między bohaterami obrazu

– tworzy wypowiedź na temat kompozycji obrazu

– wyjaśnia, jaką rolę na obrazie pełni światłocień

– samodzielnie analizuje i interpretuje obraz ze szczególnym uwzględnieniem środków języka malarskiego kreujących znaczenia
Wirtualny spacer: blogi uczniów

 

– wie, co to jest blog

– pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy

– rozpoznaje w internecie wypowiedzi będące blogami

– pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy

– uzupełnia blog prostą oprawą graficzną

– wyjaśnia, czym cechuje się blog

– pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy, zachowując styl ich wypowiedzi

– uzupełnia blog oprawą graficzną

– wskazuje podobieństwa i różnice między blogiem a innymi wypowiedziami w formie osobistych zapisków

– pisze fragment bloga w imieniu Adama lub Ewy

– zamieszcza w tekście aluzje do współczesności

– uzupełnia blog rozbudowaną formą graficzną

– systematycznie prowadzi własny blog
Nasze projekty: wystawa prezentująca gesty wpływające na tworzenie więzi międzyludzkich – podaje przykłady gestów wpływających na tworzenie więzi międzyludzkich – zbiera i porządkuje zdjęcia i rysunki na wystawę – wykonuje ciekawe, przyciągające uwagę opisy zdjęć i rysunków – ustala, według jakiej zasady kompozycyjnej będą prezentowane materiały graficzne na wystawie – odpowiedzialnie i twórczo kieruje pracą przy tworzeniu wystawy
Życiowe wybory
Adam Mickiewicz

Świtezianka

– wie, że utwór jest balladą

– wymienia najważniejsze wydarzenia

– wymienia najważniejsze elementy świata przestawionego

– pisze krótkie streszczenie utworu

– dzieli elementy na realistyczne i fantastyczne

– przedstawia bohaterów

– przypomina, kto, za co i jaką poniósł karę w utworze

– zna termin synkretyzm rodzajowy

– wypowiada się na temat nastroju utworu

– wypowiada się na temat krajobrazu przedstawionego na obrazie

– wymienia cechy ballady

– porządkuje wydarzenia

– wymienia wszystkie elementy świata przedstawionego

– pisze streszczenie utworu

– przypomina, na czym polega konwencja realistyczna, a na czym – fantastyczna

– charakteryzuje bohaterów

– wypowiada się na temat winy i kary w utworze

– wie, na czym polega synkretyzm rodzajowy

– określa nastrój utworu

– opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie

– ustala, dlaczego utwór jest balladą

– opowiada własnymi słowami przebieg wydarzeń

– omawia elementy świata przedstawionego

– pisze streszczenie utworu, zachowując logikę następstwa wydarzeń

– omawia relacje miedzy elementami realistycznymi i fantastycznymi

– omawia relacje między bohaterami

– przedstawia swoją opinię na temat kary dla bohatera

– wyjaśnia, na czym polega synkretyzm rodzajowy

– wskazuje środki budowania nastroju

– opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie, uwzględniając środki języka malarskiego

– wyjaśnia, czym cechuje się ballada jako gatunek literacki

– opowiada własnymi słowami przebieg wydarzeń, zachowując nastrój i klimat utworu

– omawia sposoby kreacji świata przedstawionego

– pisze streszczenie, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– omawia konwencję przedstawiania świata w balladzie

– ocenia postępowanie bohaterów

– przedstawia własną opinię na temat kary dla bohatera

– uzasadnia swoją opinię

– udowadnia, że tekst ma charakter synkretyczny

– ustala, jak nastrój utworu łączy się z przekazywanymi znaczeniami

– opisuje krajobraz przedstawiony na obrazie i uzasadnia, że byłby / nie byłby on odpowiednią scenerią dla utworu Mickiewicza

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem sposobów kreacji świata przedstawionego i wymowy moralnej utworu
Ewangelia według Świętego Łukasza Ostrzeżenie przed chciwością – ze zrozumieniem czyta definicję przypowieści

– odtwarza własnymi słowami treść tekstu

– odtwarza własnymi słowami definicję przypowieści

– wskazuje elementy o charakterze symbolicznym

– wyjaśnia, co to jest przypowieść

– omawia elementy o charakterze symbolicznym

– podaje przykłady przypowieści biblijnych

– wyjaśnia przesłanie płynące  z tekstu

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania moralnego
Michel Piquemal

Drogocenna perła

 

 

– rozpoznaje w tekście cechy przypowieści

– odtwarza najważniejsze wydarzenia

– wypowiada się na temat postaw życiowych bohaterów

– wie, że niektóre elementy mają znaczenie symboliczne

– przypomina, czym cechuje się przypowieść jako gatunek

– opowiada swoimi słowami treść utworu

– omawia postawy życiowe bohaterów

– wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym

– uzasadnia, dlaczego tekst można nazwać przypowieścią

– formułuje ukryte znaczenia wynikające z treści utworu

– porównuje postawy życiowe bohaterów

– wyjaśnia symbolikę elementów

– ustala, co zyskuje utwór dzięki cechom przypowieści

– wyjaśnia, jakie przesłanie wynika z treści utworu

– ocenia postawy życiowe bohaterów

– wyjaśnia przenośne znaczenia utworu

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania moralnego
Karol Konwerski, Mateusz Skutnik

Pan Blaki

(fragmentkomiksu)

 

 

– rozpoznaje komiks wśród innych tekstów kultury

– opowiada, co widzi na poszczególnych kadrach komiksu

– ustala, o czym mówi komiks

– wskazuje wypowiedzi bohatera o charakterze argumentacyjnym

– opowiada, co go bawi w komiksie

– wskazuje elementy humorystyczne

– wypowiada się na temat warstwy plastycznej komiksu

– wskazuje cechy komiksu jako tekstu kultury

– odtwarza sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu

– formułuje temat fragmentu komiksu

– odtwarza argumenty bohatera

– rozpoznaje paradoks w utworze

– omawia warstwę plastyczną komiksu

 

– zestawia komiks z innymi dziedzinami sztuki plastycznej

– opowiada swoimi słowami sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu

– omawia problematykę fragmentu komiksu

– przedstawia własne argumenty związane z tematem poruszanym w komiksie

– omawia funkcję elementów humorystycznych

– ocenia warstwę plastyczną komiksu

– przedstawia swój stosunek do komiksu jako tekstu kultury

– zestawia sytuację przedstawioną we fragmencie komiksu ze swoim doświadczeniem życiowym

– przywołuje inne utwory podejmujące podobną problematykę

– ustosunkowuje się do argumentów bohatera

– wyjaśnia, na czym polega
i z czego wynika paradoks w utworze

– ocenia warstwę plastyczną komiksu w połączeniu z innymi płaszczyznami dzieła

 

– samodzielnie analizuje i interpretuje komiks ze szczególnym uwzględnieniem jego wymowy aksjologicznej
Wirtualny spacer:

prezentacja multimedialna

–  tworzy prostą prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej –  tworzy prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej –  tworzy ciekawą prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej –  tworzy ciekawą, oryginalną prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej –  tworzy ciekawą, oryginalną prezentację multimedialną na temat życiowych wyborów bohatera literackiego lub postaci historycznej, wykorzystuje w niej elementy filmu, obrazów, muzyki
Nasze projekty: audycja radiowa na temat życiowych wyborów związanych z wartościami i postawami wobec świata –  na miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu audycji radiowej –  bierze udział w przygotowaniu audycji radiowej –  bierze aktywny udział w przygotowaniu audycji radiowej –  kieruje zespołem przygotowującym audycję radiową –  samodzielnie tworzy audycję radiową (opracowuje jej scenariusz, wybiera bohaterów, dokonuje nagrania) prezentującą wartościowe  postawy wobec świata
Moralna odpowiedzialność
Adam Mickiewicz

Dziady, część II

 

– rozpoznaje tekst jako dramat

– wydobywa ze wstępu dramatu informacje o obrzędzie

– opowiada o bohaterach

– dostrzega nawiązania do kultury ludowej

– wskazuje elementy fantastyczne

– wskazuje motto utworu

– tworzy prosty opis przeżyć

-podaje cechy dramatu jako rodzaju literackiego

– odtwarza przebieg obrzędu

– opowiada o winie wywołanych postaci i karze, jaką musiały ponieść

– ma świadomość związku tekstu z kulturą ludową

– omawia znaczenia związane z elementami fantastycznymi

– wyjaśnia, czym jest motto utworu

– tworzy opis przeżyć

– uzasadnia, dlaczego utwór jest dramatem

– analizuje wstęp do dramatu

– ocenia postępowanie postaci

– omawia nawiązania tekstu do kultury ludowej

– wyjaśnia termin irracjonalizm

-wskazuje związek motta z utworem

– tworzy ciekawy, rozbudowany opis przeżyć

– wskazuje cechy Dziadów, część II, wspólne z innymi znanymi mu dramatami

– opowiada własnymi słowami o dziadach jako obrzędzie ludowym

– omawia moralne przesłania utworu

– interpretuje tekst, odnosząc go do kultury ludowej

– omawia elementy utworu związane z irracjonalizmem

-ocenia, czy motto jest właściwie dobrane do utworu, uzasadnia swoją ocenę

– tworzy opis przeżyć zgodnie ze wszystkimi wymogami tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem warstwy aksjologicznej i przynależności rodzajowej
Jan Twardowski

Śpieszmy się

 

 

– odczytuje głośno i poprawnie tekst wiersza

– zbiera informacje o osobie mówiącej

– wskazuje porównania w tekście

– wyjaśnia, o czym mówi tekst

– wskazuje metafory w utworze

– odczytuje tekst, zaznaczając głosowo znaki interpunkcyjne

– przedstawia informacje o osobie mówiącej

– wskazuje środki językowe w tekście

– rozpoznaje motyw przemijania

– formułuje znaczenia wynikające z metafor

– stara się głosowo interpretować wiersz

– omawia światopogląd osoby mówiącej

– omawia funkcję porównań w tekście

– omawia motyw przemijania

– odczytuje przesłanie utworu

– głosowo interpretuje wiersz

– ustosunkowuje się do światopoglądu osoby mówiącej

– omawia funkcje środków językowych

– omawia motyw przemijania, przywołując inne utwory z nim związane

– na podstawie tekstu formułuje życiowe rady

– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem znaczeń metaforycznych oraz języka utworu
Konrad Swinarski,

inscenizacja Dziadów Adama Mickiewicza (spektakl teatralny)

 

 

– uważnie ogląda spektakl

– wymienia podstawowe tworzywa teatru

– wypowiada się na temat rozwiązań inscenizacyjnych

– wypowiada się na temat gry aktorskiej

– wypowiada się na temat nastroju spektaklu

– pisze prostąrecenzjęobejrzanegospektaklu

– w czasie oglądania spektaklu zwraca uwagę na jego istotne fragmenty

– wymienia tworzywa teatru

– wskazuje interesujące rozwiązania inscenizacyjne

– wstępnie omawia grę aktorską

– określa nastrój spektaklu

– pisze recenzję obejrzanego spektaklu

 

– wstępnie porównuje spektakl z literackim tekstem dramatu

– wyjaśnia, co to znaczy, że teatr jest sztuką wielotworzywową

– omawia rozwiązania inscenizacyjne

– omawia grę aktorską

– wskazuje środki budowania nastroju

– pisze ciekawąrecenzję obejrzanego spektaklu

– wskazuje różnice między inscenizacją a tekstem literackim dramatu

– omawia specyfikę teatru jako sztuki wielotworzywowej

– ocenia rozwiązania inscenizacyjne

– ocenia grę aktorską

– omawia środki budowania nastroju

– pisze recenzję obejrzanego spektaklu, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje spektakl ze szczególnym uwzględnieniem środków wyrazu teatralnego
Wirtualny spacer: reklamy uczniów

 

 

– we wskazanej formie przygotowuje prostą reklamę pożądanych zachowań społecznych – we wskazanej formie przygotowuje reklamę pożądanych zachowań społecznych – w wybranej przez siebie formie przygotowuje ciekawą reklamę pożądanych zachowań społecznych – w wybranej przez siebie formie przygotowuje ciekawą reklamę pożądanych zachowań społecznych (propagującą aktywność społeczną) – w wybranej przez siebie formie przygotowuje oryginalną, twórczą reklamę pożądanych zachowań społecznych (propagującą aktywność społeczną)
Nasze projekty: przygotowanie akcji na rzecz potrzebujących, relacja z jej przebiegu – w miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, opowiada swoimi słowami o jej przebiegu – bierze udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, tworzy prostą relację z jej przebiegu – bierze czynny udział w przygotowaniu akcji na rzecz potrzebujących, przedstawia relację z jej przebiegu – kieruje akcją na rzecz potrzebujących, relacjonuje wyczerpująco jej przebieg -przedstawia projekty akcji na rzecz potrzebujących, planuje i organizuje, a następnie w atrakcyjny sposób relacjonuje jej przebieg
W obronie wolności
Adam Mickiewicz Śmierć pułkownika – czyta tekst ze zrozumieniem

– zna termin heroizacja

-opowiada swoimi słowami o śmierci Pułkownika

-wyjaśnia, co zaskakuje czytelnika utworu

 

 

– w czasie lektury korzysta z przypisów

– wyjaśnia, na czym polega heroizacja

– wyjaśnia, co to jest ars bene moriendi

-wie, co to jest puenta

– odtwarza treść własnymi słowami

– wskazuje elementy heroizacji w utworze

– wyjaśnia, dlaczego w przypadku śmierci bohatera można mówić o ars bene moriendi

-wyjaśnia puentę utworu

– formułuje temat i określa problematykę utworu

– wyjaśnia, czemu służy heroizacja zastosowana w utworze

-wyjaśnia funkcję motywu ars bene moriendi

-omawia funkcję puenty w utworze

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem kreacji bohatera literackiego i intencji tekstu
Adam Mickiewicz

Reduta Ordona

 

 

– wyodrębnia z tekstu wydarzenia

– wymienia podstawowe środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące strony

– dostrzega nawiązania do historii Polski

– wskazuje fragmenty przedstawiające cara

– wskazuje fragmenty o charakterze dynamicznym

– dostrzega elementy symboliczne

– zna termin legenda literacka

– zapisuje w punktach przebieg bitwy

– wskazuje i nazywa środki językowe, za pomocą których zostały przedstawione walczące strony

– wskazuje nawiązania do historii Polski

– ustala, jak został przedstawiony car

– wymienia środki językowe dynamizujące wypowiedź

– wskazuje elementy symboliczne

– wie, na czym polega legenda literacka

– opowiada przebieg bitwy

– omawia językowe sposoby pokazania walczących stron

– omawia nawiązania do historii Polski

– rozpoznaje ironię w sposobie przedstawiania cara

– omawia sposoby dynamizacji wypowiedzi

– omawia elementy symboliczne

– wyjaśnia, na czym polega legenda literacka

– omawia układ wydarzeń w utworze

– omawia funkcję użytych środków językowych

– wyjaśnia, w jakim celu zostały wykorzystane nawiązania do historii Polski

– określa cel zastosowania ironii

– komentuje dynamizację wypowiedzi w odniesieniu do jej treści

– wyjaśnia znaczenia związane z elementami symbolicznymi

– wyjaśnia, w jakim celu poeta wykreował legendę literacką

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem językowych sposobów obrazowania i znaczeń symbolicznych
Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze -przedstawia swoje pierwsze wrażenia po przeczytaniu tekstu

– odtwarza główne informacje na temat powstania warszawskiego

– opowiada o wybranej parze bohaterów

– nazywa podstawowe wartości ukazane w utworze

– opowiada o swoich uczuciach wywołanych lekturą tekstu

– porządkuje informacje na temat powstania warszawskiego

– omawia działania bohaterów

– wypowiada się na temat wartości ważnych dla bohaterów

– wyjaśnia, do jakich refleksji skłania lektura tekstu

– przedstawia w formie mapy mentalnej informacje na temat powstania warszawskiego

– ocenia postawy bohaterów

-wyjaśnia, co łączy młodych powstańców z bohaterami Reduty Ordona i Śmierci pułkownika

– wstępnie ocenia tekst

– na podstawie tekstu opowiada o realiach powstania warszawskiego

– wyjaśnia znaczenia zawarte w metaforze ziele na kraterze

-wyjaśnia, jak współcześnie można okazywać uczucia wobec ojczyzny

 

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniempostaw bohaterów i reprezentowanych przez nich wartości
Pomniki: Grunwaldzki w Krakowie, Obrońców Wybrzeża na Westerplatte, Poległych Stoczniowców w Gdańsku (reprodukcje) – przedstawia wstępne wrażenia wywołane obejrzanymi reprodukcjami

– wymienia elementy pomników na reprodukcjach

– dostrzega związek między obejrzanymi pomnikami a tekstamiMickiewicza i Wańkowicza

 

– opowiada o swoich wrażeniach wywołanych obejrzanymi reprodukcjami

– omawia elementy pomników na reprodukcjach

– zestawia obejrzane pomniki z tekstami Mickiewicza i Wańkowicza

– opowiada o pomnikach, które zna

– porównuje obejrzane pomniki

– wyjaśnia, jakie związki łączą obejrzane pomniki z tekstami Mickiewicza i Wańkowicza

 

– przedstawia cele, jakim służy stawianie pomników

– wskazuje podobieństwa i różnice zachodzące między obejrzanymi pomnikami

– interpretuje znaczenia wynikające z pomników w kontekście tekstów Mickiewicza i Wańkowicza

– w wybranej przez siebie formie prezentuje pomniki tworzące określony cykl tematyczny, omawia wynikające z nich znaczenia, komentuje sposób wykorzystania środków artystycznych
Wirtualny spacer:

uczniowskie filmy

– zbiera najważniejsze informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny

– korzystając z pomocy, nagrywa krótki film

– zbiera informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny

– nagrywa krótki film

– zbiera ciekawe informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny

-nagrywa film

– zbiera bogate informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny

– nagrywa ciekawy film

– samodzielnie zbiera, selekcjonuje i porządkuje informacje o osobach szczególnie zasłużonych dla ojczyzny

– nagrywa interesujący materiał, w którym wykorzystuje środki języka filmowego

Nasze projekty: przedstawienie miejsc pamięci związane z walką o wolność w różnych epokach historycznych -wymienia miejsca pamięci związane z walką o wolność w okolicy, w której mieszka -opowiada o miejscach pamięci związanych z walką o wolność wokolicy, w której mieszka -w wybranej formie przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolnośćw okolicy, w której mieszka -w ciekawy sposób przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolnośćw okolicy, w której mieszka -w atrakcyjny sposób przedstawia miejsca pamięci związane z walką o wolnośćw okolicy, w której mieszka; zwraca szczególną uwagę na postacie i wydarzenia z tym związane
Meandry uczuć
Juliusz Słowacki

Balladyna

 

 

– wie, że utwór jest dramatem

– porządkuje wydarzenia w wybranym wątku

– wypowiada się na temat bohaterów

– podaje przykłady elementów realistycznych i fantastycznych

– dostrzega baśniowe i legendarne nawiązania

– wymienia wartości, o których jest mowa w dramacie

– zna pojęcie tragizmu

– przypomina cechy dramatu jako rodzaju literackiego

– wymienia wątki utworu

– charakteryzuje bohaterów

– wymienia elementy realistyczne i fantastyczne

– wskazuje baśniowe i legendarne nawiązania

– nazywa wartości ważne dla bohaterów

– przypomina, na czym polega tragizm

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest dramatem

– omawia relacje między wątkami

– dokonuje charakterystyki porównawczej

– omawia związki między elementami realistycznymi i fantastycznymi

– omawia rolę baśniowych i legendarnych nawiązań

– wypowiada się na temat sposobów osiągania wartości przez bohaterów

– omawia źródła tragizmu w utworze

– zestawia utwór z innymi znanymi dramatami

– omawia fabułę dramatu

– charakteryzuje i ocenia bohaterów

– omawia konwencję pokazywania świata w dramacie

– interpretuje znaczenia wynikające z baśniowych i legendarnych nawiązań

– ocenia sposoby osiągania wartości przez bohaterów

– interpretuje utwór jako tragedię

– samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem konwencji prezentowania świata oraz warstwy aksjologicznej
Ewa Nowak

Drzazga (fragmenty)

 

 

– opowiada o relacjach między bohaterkami

– opowiada o przebiegu konfliktu między siostrami

– dostrzega metaforykę tytułu

– przedstawia pomysły, jak można by rozwiązać konflikt miedzy siostrami

– ze zrozumieniem czyta definicję stylu potocznego

– omawia relacje między bohaterkami

– wyjaśnia, na czym polegał konflikt między siostrami

– wyjaśnia tytułową metaforę

– proponuje sposoby rozwiązania konfliktu między bohaterkami

– odtwarza wiadomości na temat stylu potocznego

– ocenia relacje między bohaterkami

– omawia źródła i przebieg konfliktu między siostrami

– łączy tytułową metaforę z problematyką utworu

– formułuje rady, których można by udzielić bohaterkom

– wyjaśnia, czym cechuje się styl potoczny

– omawia motywy postępowania bohaterek wpływające na relacje między nimi

– przedstawia źródła, istotę, przebieg i skutki konfliktu między siostrami

– łączy tytułową metaforę z własnymi doświadczeniami życiowymi

– wciela się w rolę negocjatora, pomagającego rozwiązać konflikt

– wskazuje w tekście przykłady stylu potocznego, wyjaśnia jego funkcję

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich
Andrzej Pągowski,

plakat do Balladyny Juliusza Słowackiego

 

 

– rozpoznaje plakat wśród innych tekstów kultury

– wymienia znaki plastyczne plakatu

– dostrzega związek plakatu z dramatem Słowackiego

– pisze proste zaproszenie na spektakl

– wskazuje specyficzne cechy plakatu jako tekstu kultury

– wymienia i omawia znaki plastyczne plakatu

– wymienia postaci i wydarzenia dramatu, z którymi kojarzy się plakat

– pisze zaproszenie na spektakl

– omawia specyficzne cechy plakatu jako tekstu kultury

– wskazuje elementy o znaczeniu symbolicznym

– omawia związek plakatu z problematyką utworu Słowackiego

– pisze oryginalne zaproszenie na spektakl

– przedstawia swój stosunek do plakatu jako dzieła sztuki plastycznej

– omawia symboliczne sensy związane ze znakami plastycznymi plakatu

– prezentuje rozwiniętą wypowiedź na temat związków plakatu z problematyką dramatu Słowackiego

– pisze zaproszenie na spektakl, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje plakat ze szczególnym uwzględnieniem metaforyki i plastycznych środków wyrazu
Wirtualny spacer: plakaty teatralne uczniów

 

 

-projektuje prosty plakat,korzystając ze wskazanego programu internetowego -projektuje plakat,korzystając ze wskazanego programu internetowego -projektuje ciekawy plakat,korzystając z programu internetowego -projektuje plakat zawierający treści metaforyczne,korzystając z programu internetowego – korzystając z programu internetowego, projektuje oryginalny plakat, zawierający ciekawe rozwiązania plastyczne i treści metaforyczne
Nasze projekty: inscenizacja fragmentów dramatu -w miarę swoich możliwości uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu -bierze udział w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu -bierze aktywny udział w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu -twórczo uczestniczy w przygotowaniu inscenizacji fragmentów dramatu -opracowuje inscenizację fragmentów dramatu, rozdziela zadania, czuwa nad przebiegiem pracy zespołu
Pokonać bariery
Aleksander Fredro

Zemsta

 

 

– rozpoznaje utwór jako dramat

– wymienia podstawowe elementy świata przedstawionego

– porządkuje wydarzenia w wybranym wątku

– charakteryzuje wybranego bohatera

– przypomina części akcji dramatu

– mówi, co go śmieszy w utworze

– wskazuje sceny, które go zainteresowały

– odczytuje głośno wybrany monolog z dramatu

– pisze prostą charakterystykę porównawczą bohaterów

– przypomina cechy dramatu jako rodzaju literackiego

– wymienia elementy świata przedstawionego

– wymienia wątki utworu

– charakteryzuje główne postaci utworu

– przyporządkowuje częściom akcji dramatu właściwe wydarzenia

– wymienia elementy komiczne

– proponuje rozwiązania inscenizacyjne wybranych scen

– pięknie odczytuje wybrany monolog dramatu

– pisze charakterystykę porównawczą bohaterów

– udowadnia, że utwór jest dramatem

– omawia elementy świata przedstawionego

– ustala relacje między wątkami utworu

– charakteryzuje bohaterów

– omawia rozwój akcji dramatu

– wskazuje przykłady komizmu postaci, sytuacji, języka

– dopisuje do wybranej sceny didaskalia

– interpretuje głosowo wybrany monolog dramatu

– pisze rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów

– zestawia utwór z innymi znanymi dramatami

– wypowiada się na temat sposobu pokazania elementów świata przedstawionego

– omawia wszystkie wątki utworu

– dokonuje charakterystyki porównawczej Cześnika i Rejenta

– omawia konstrukcję akcji dramatu

– omawia komizm utworu

– dopisuje do wybranej sceny funkcjonalne didaskalia

– stara się aktorsko interpretować wybrany monolog dramatu

– pisze oryginalną, rozwiniętą charakterystykę porównawczą bohaterów, uwzględnia ocenę  bohaterów

– samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem kategorii komizmu

-pisze ciekawą charakterystykę porównawczą bohaterów, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

Beata Ostrowicka

Zła dziewczyna (fragmenty)

 

 

– odtwarza informacje z tekstu

– przedstawia bohaterkę

– opowiada o konflikcie rodzinnym

– porządkuje informacje z tekstu

– charakteryzuje bohaterkę

– ocenia zachowanie ojca

– omawia informacje z tekstu

– przedstawia relacje bohaterki z członkami rodziny

– przedstawia przebieg konfliktu w rodzinie bohaterki

– opowiada o życiu bohaterki

– ocenia relacje bohaterki z członkami rodziny

– formułuje rady dla bohaterki

– samodzielnie analizuje i interpretuje dramat ze szczególnym uwzględnieniem relacji międzyludzkich
Banksy, rysunki na murze między Izraelem a Palestyną (street art)

 

 

– rozpoznaje wytwory sztuki ulicznej

– wypowiada się na temat obejrzanych dzieł

– podaje związki frazeologiczne z rzeczownikiem mur

– wypowiada się na temat wytworów sztuki ulicznej

– nadaje tytuły obrazom

– wyjaśnia znaczenia związków frazeologicznych

– omawia cechy sztuki ulicznej

– wyjaśnia, co łączy obejrzane obrazy

-omawia symbolikę muru

– przedstawia swój stosunek do wytworów sztuki ulicznej

– wyjaśnia metaforyczne znaczenia dzieł

– omawia symbolikę muru, przywołując utwory zawierające ten motyw

– samodzielnie analizuje i interpretuje dzieła ze szczególnym uwzględnieniem wizualnych środków perswazyjnych
Wirtualny spacer: projekt graffiti

 

– przygotowuje prosty projekt graffiti – przygotowuje projekt graffiti – przygotowuje ciekawy projekt graffiti – przygotowuje ciekawy, oryginalny projekt graffiti – przygotowuje twórczy projekt graffiti o znaczeniach metaforycznych
Nasze projekty:

animacja

– przygotowuje prostąanimację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery – przygotowuje animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery – przygotowuje ciekawąanimację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery – przygotowuje ciekawą, oryginalną graficznie animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery – przygotowuje twórczą, oryginalną plastycznie animację inspirowaną losami osoby, która pokonała życiowe bariery
Jaką siłę ma słowo?
Cyprian Norwid

Ogólniki, Moja piosnka II

– dostrzega obrazy poetyckie w wierszach

– wie, że niektóre elementy mają znaczenia symboliczne

– wskazuje wersy ujawniające osobę mówiącą

– wskazuje wersy, w których jest mowa o wartościach

– czyta ze zrozumieniem definicję motywu arkadyjskiego

– wie, co to jest neologizm

–  wyodrębnia obrazy poetyckie

–  wymienia elementy symboliczne

–  rozpoznaje osobę mówiącą

–  nazywa wartości

–  rozpoznaje motyw arkadyjski

–  wskazuje neologizmy

–  rozróżnia ich rodzaje

 

–  omawia zwartość treściową obrazów poetyckich

–  wyjaśnia znaczenia elementów symbolicznych

–  charakteryzuje osobę mówiącą

–  omawia wartości ważne dla osoby mówiącej

– omawia sposób kreowania świata w utworze

– omawia relacje łączące obrazy poetyckie

– omawia symboliczną warstwę tekstów

– omawia życiową postawę osoby mówiącej

– ustosunkowuje się do wartości, o których mówi osoba mówiąca

– omawia funkcje neologizmów w kreowaniu świata w utworach

 

– samodzielnie  analizuje i interpretuje utwory ze szczególnym uwzględnieniem poetyckiego obrazowania, znaczeń symbolicznych i formalnego nowatorstwa
Henryk Sienkiewicz Latarnik – rozpoznaje utwory epickie wśród innych rodzajów literackich

–  wie, że Latarnik jest nowelą

–  opowiada o głównych wydarzeniach z życia bohatera

–  wie, na czym polega retrospekcja

–  nazywa najważniejsze cechy bohatera

–  nazywa uczucia bohatera

–  pisze prostą recenzję utworu literackiego

 

–  zna cechy utworów epickich

–  wymienia główne cechy noweli

–  opowiada o losach bohatera

–  wskazuje retrospekcje w utworze

–  nazywa cechy charakteru bohatera

–  wyjaśnia, czym były wywołane uczucia bohatera

– pisze recenzję utworu literackiego

–  omawia cechy utworów epickich

–  wyjaśnia, dlaczego utwór jest nowelą

–  komentuje i ocenia losy bohatera

–  wyjaśnia, co zostało przedstawione za pomocą retrospekcji

–  charakteryzuje bohatera

–  omawia stany emocjonalne bohatera

–  pisze wyczerpującą recenzję utworu literackiego

– wyjaśnia, na czym polega epickość utworu

– wyjaśnia, czym wyróżnia się nowela spośród innych gatunków epickich

– wyjaśnia czy losy bohatera można uznać za tragiczne

– wyjaśnia funkcje retrospekcji

– dokonuje pełnej charakterystyki bohatera

– komentuje stany emocjonalne bohatera z perspektywy jego życiowych przeżyć

-pisze recenzję książki, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

-samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem roli literatury w życiu człowieka
Marcin Wandałowski

Nasz język –łączy czy dzieli (rozmowa z Jerzym Bralczykiem)

– odróżnia wywiad od innych wypowiedzi publicystycznych

– wie, czego dotyczy wywiad

– zna podstawowe składniki aktu komunikacji językowej

– wydobywa z tekstu informacje dotyczące zmian we współczesnym języku

– wie, czym cechuje się wywiad jako wypowiedź publicystyczna

– formułuje temat wywiadu

– wie, na czym polega komunikacja językowa

– odtwarza własnymi słowami informacje dotyczące zmian we współczesnym języku

– omawia cechy wywiadu jako wypowiedzi publicystycznej

– odtwarza główne myśli wypowiedzi rozmówcy

– omawia poszczególne składniki aktu komunikacji językowej

– omawia zmiany językowe, o których jest mowa w tekście

– wyjaśnia, dlaczego tekst reprezentuje wywiad jako wypowiedź publicystyczną

– ustosunkowuje się do wypowiedzi rozmówcy

– omawia akt komunikacji językowej

– uzupełnia własnymi spostrzeżeniami informacje z tekstu na temat zmian w języku współczesnym

– samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem refleksji na temat roli języka w łączeniu ludzi
Wirtualny spacer: spoty reklamowe uczniów – odróżnia spot reklamowy od innych wytworów reklamy

– korzystając z pomocy, przygotowuje prosty spot reklamowy o Polsce

– wie, co to jest spot reklamowy

– przygotowuje prosty spot reklamowy o Polsce

– omawia cechy spotu reklamowego

– przygotowuje spot reklamowy o Polsce

– wyjaśnia mechanizm działania spotu reklamowego

– przygotowuje ciekawy spot reklamowy o Polsce

-wykorzystuje funkcjonalnie wiedzę o mechanizmach rządzących oddziaływaniem spotu reklamowego i tworzy oryginalny spot reklamowy o wyraźnej roli perswazyjnej
Nasze projekty: konkurs Ożywić zużyte słowa -podaje przykłady kilku słów, które wyszły z użycia -korzystając z odpowiednich słowników, podaje przykłady słów, które wyszły z użycia -uzasadnia swój wybór słów, które warto przywrócić do użytku -bierze czynny udział w przygotowaniu konkursu związanego ze słowami, które wyszły z użycia -przygotowuje i przeprowadza konkurs związany ze słowami, które wyszły z użycia
Rycerski świat
Henryk Sienkiewicz Krzyżacy

 

– wie, że utwór należy do powieści historycznych

– podaje po jednym przykładzie elementu historycznego i fikcyjnego w powieści

– przypomina, co to jest wątek

– krótko charakteryzuje wybranego bohatera

– wie, kiedy bohater jest postacią dynamiczną

– wymienia podstawowe obyczaje rycerskie

– wie, co to jest archaizm

– określa temat obrazu Matejki

– proponuje obsadę aktorską głównych ról do przygotowywanej ekranizacji

– pisze krótkie streszczenie wybranego wątku

– tworzy krótki list i opis postaci

 

 

– wyjaśnia, czym cechują się powieści historyczne

– wskazuje przykłady elementów historycznych i fikcyjnych

– wymienia wątki utworu

– charakteryzuje wybranego bohatera

– wyjaśnia, kiedy bohater jest postacią dynamiczną

– wymienia obyczaje rycerskie

– wskazuje w tekście różne rodzaje archaizmów

– zestawia opis bitwy z dziełem malarskim

– proponuje obsadę aktorską kilku ról do przygotowywanej ekranizacji

– pisze streszczenie wybranego wątku

– tworzy list i opis postaci

– wyjaśnia, dlaczego utwór należy do powieści historycznych

– określa zasadę łączenia elementów historycznych i fikcyjnych

– omawia układ wątków utworu

– dokonuje charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów

– wskazuje bohaterów dynamicznych

– krótko opowiada o obyczajach rycerskich

– wyjaśnia, po co są stosowane archaizmy w utworze

– wskazuje podobieństwa w opisie bitwy i jej przedstawieniu malarskim

– proponuje obsadę aktorską do przygotowywanej ekranizacji

– pisze wyczerpujące streszczenie wybranego wątku

– tworzy rozwinięty list i wyczerpujący opis postaci

– podaje różne przykłady powieści historycznych

– określa relacje między elementami historycznymi i fikcyjnymi

– przedstawia przebieg wybranego wątku

– dokonuje wyczerpującej charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów

– wyjaśnia, kto i dlaczego jest bohaterem dynamicznym

– opowiada o obyczajach rycerskich

– wyjaśnia rolę archaizmów w języku utworu

– porównuje środki języka literackiego i malarskiego w opisie bitwy

– uzasadnia obsadę aktorską do przygotowywanej ekranizacji

– pisze streszczenie wątku zgodnie z wszystkimi wymogami tej formy wypowiedzi

– tworzy ciekawy list i  plastyczny opis postaci

– zestawia powieść z filmem, dokonuje ich porównania

– przedstawia prezentację dotyczącą wybranego problemu utworu

-tworzy list i opis postaci,  zachowując wszystkie wymogi tych form wypowiedzi

Jarosław GrzędowiczPan Lodowego Ogrodu (fragmenty)

 

– odtwarza podstawowe informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie

– opowiada o misji, którą wykonuje główny bohater

– wstępnie przedstawia przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety

– ma świadomość, że w tekście znajdują się nawiązania do średniowiecza

– wie, co to jest fantastyka literacka i rozpoznaje teksty fantasy

– odtwarza informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie

– wyjaśnia na czym polega misja, którą wykonuje główny bohater

– odtwarza argumenty, które zadecydowały o wyborze Vuka do spełnienia misji

– opisuje przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety

– przedstawia nawiązania do średniowiecza

– wyjaśnia, na czym polega fantastyka literacka

– rozróżnia fantastykę naukową i fantasy

– porządkuje informacje na temat krainy przedstawionej we fragmencie

– tworzy rozwiniętą wypowiedź przedstawiającą przeżycia, jakich doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety

– uzasadnia, co może być nawiązaniem do średniowiecza

– wymienia przykłady elementów fantastycznych

– wyjaśnia, na czym polega fantastyka naukowa i fantasy

– barwnie opowiada o krainie przedstawionej we fragmencie

– odtwarza i ocenia argumenty, które zadecydowały o wyborze Vuka do spełnienia misji

– barwnie opisuje przeżycia, których doznałby podczas spotkania z mieszkańcami obcej planety

– omawia rolę nawiązań do średniowiecza

– zestawia fantastykę literacką z fikcją realistyczną

– podaje przykłady literatury należącej do fantastyki naukowej i do fantasy

– zna całość utworu

– w wybranej formie przedstawia specyfikę literatury fantasy

RodolpheJaquette, Bernard Capo Krzyżacy. 1.W cieniu czarnych kniei (fragment komiksu)

 

– rozpoznaje powieść Sienkiewicza jako źródło komiksu

– wie, do czego służy dymek komiksowy

– podaje przykład zdynamizowanego fragmentu

– przedstawia wstępne wrażenia po obejrzeniu fragmentu komiksu

– zestawia fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści

– rozróżnia podstawowe rodzaje dymków komiksowych

– wskazuje fragmenty zdynamizowane

– prezentuje swoje wrażenia po obejrzeniu fragmentu komiksu

– porównuje fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści

– zna różne rodzaje dymków komiksowych

– omawia dynamiczne fragmenty komiksu

– przedstawia swoją ocenę fragmentu komiksu

– porównuje fragment komiksu z odpowiednim fragmentem powieści, wskazując podobieństwa i różnice

– łączy różne rodzaje dymków z rodzajem tekstu w komiksie

– wyjaśnia, jak zostały osiągnięte efekty dynamizmu

– ocenia i wartościuje fragment komiksu

– przedstawia wybrany przez siebie komiks, omawia jego problematykę i warstwę plastyczną, ocenia go
Wirtualny spacer: komiks wykonany przez uczniów

 

– pod kierunkiem nauczyciela tworzy prosty komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego

– przedstawia swoją pracę

– tworzy prosty komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego

– prezentuje swoją pracę

– objaśnia zastosowane rozwiązania formalne

– tworzy ciekawy komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego

– stara się stosować ciekawe rozwiązania formalne

– omawia efekty swojej pracy.

– tworzy ciekawy komiks o przygodach wybranego rycerza rzeczywistego lub fikcyjnego

– dynamizuje akcję, stosuje ciekawe rozwiązania formalne

– wykorzystuje urozmaicony tekst

 

– tworzy oryginalny komiks, stosując różnorodne środki słowne i plastyczne

– prezentuje swoją pracę i uzasadnia funkcję wybranych rozwiązań

Nasze projekty: ideały rycerskie we współczesnym świecie – w prostej formie (np. prezentacji multimedialnej) przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie – w samodzielnie wybranej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie – w atrakcyjnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie – w oryginalnej, funkcjonalnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie – w oryginalnej, funkcjonalnej formie przedstawia obecność ideałów rycerskich w dzisiejszym świecie, uzasadnia obecność  wybranych środków wyrazu
Mieć czy być?
Karol Dickens Opowieść wigilijna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zbiera informacje dotyczące głównego bohatera

– wskazuje informacje, na podstawie których można ustalić czas wydarzeń

– rozróżnia wydarzenia realistyczne i fantastyczne

– wskazuje fragmenty, na podstawie których można określić emocje bohatera

 

– charakteryzuje głównego bohatera

– ustala czas wydarzeń

– dzieli wydarzenia na realistyczne i fantastyczne

– nazywa emocje bohatera

– zapisuje w punktach rady dla bohatera

 

 

 

 

 

– dokonuje pełnej charakterystyki głównego bohatera

– omawia czas wydarzeń

– omawia związek wydarzeń realistycznych i fantastycznych

– nazywa emocje bohatera i wyjaśnia, czym były wywołane

 

 

 

– charakteryzuje głównego bohatera, przywołując fragmenty tekstu

– wyjaśnia znaczenie, jakie w utworze ma czas rozgrywających się wydarzeń

– określa rolę fantastyki w opowiadaniu

– wyjaśnia, z czego wynikała i na czym polegała zmiana w myśleniu i postępowaniu bohatera

– wypowiada się na temat motywów ludzkiego postępowania

– dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji tekstu
Erich Fromm

Mieć czy być (fragmenty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– czyta tekst ze zrozumieniem

– wie, że tekst ma charakter filozoficzny

– wskazuje fragmenty mówiące o dwóch postawach życiowych

– odtwarza główne poglądy autora

– wie, że tekst jest napisany stylem naukowym

– wyodrębnia akapity

– rozpoznaje podstawowe środki retoryczne

– pisze krótki list, w którym prezentuje swoje stanowisko

 

 

 

 

– formułuje pytania w związku z tekstem

– rozpoznaje tekst jako filozoficzny

– krótko omawia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście

– odtwarza poglądy autora na temat sposobu życia człowieka

– zna cechy stylu naukowego

– formułuje treść akapitu jednym zdaniem

– wskazuje w tekście środki retoryczne

– pisze list, w którym popiera swoje stanowisko argumentami

 

– wyjaśnia, o czym mówi tekst

– krótko wyjaśnia, z czego wynika filozoficzny charakter tekstu

– omawia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście

– omawia poglądy autora przedstawione w tekście

– wymienia cechy stylu naukowego

– rozpoznaje związki między akapitami

– omawia funkcje podstawowych środków retorycznych

– pisze list, w którym stosuje środki retoryczne

– formułuje problematykę tekstu

– wyjaśnia, dlaczego tekst ma charakter filozoficzny

– omawia i ocenia dwie postawy życiowe przedstawione w tekście

– prezentuje swoje poglądy na temat poruszany w utworze

– na podstawie tekstu omawia cechy stylu naukowego

– omawia budowę wywodu

-świadomie odbiera tekst z uwzględnieniem środków retorycznych

– pisze list, w który przekonuje do swoich poglądów

 

 

 

– odtwarza tok wywodu zaprezentowanego w tekście, na tej podstawie formułuje własne stanowisko wobec problemów w nim poruszanych

– analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi

– świadomie stosuje środki retoryczne w swoich wypowiedziach

– pisze list, w którym za pomocą celowo dobranych środków prezentuje swoje stanowisko, uzasadnia jei przekonuje do niego odbiorcę

Plakat fundacji Arka – rozpoznaje plakat wśród innych przedstawień wizualnych

– wskazuje podstawowe elementy plakatu

– dostrzega związek tekstu i elementów graficznych na plakacie

– wie, kim jest wolontariusz

– zna pojęcie filantropia

– wie, na czym polega perswazja

 

– odróżnia plakat od obrazu

– wskazuje elementy znaczące na plakacie

– analizuje hasła znajdujące się na plakacie

– wyjaśnia, kim jest wolontariusz

– przedstawia prostą definicję filantropii

– zna podstawowe środki perswazyjne

-wyjaśnia, czym różni się plakat od obrazu

– omawia przenośne znaczenie znaków graficznych

– wypowiada się na temat swoich możliwości pracy w wolontariacie

-wyjaśnia, na czym polega filantropia

– rozpoznaje środki perswazyjne

– wskazuje główne środki wyrazu plakatu

– ocenia plakat

– proponuje własne hasło plakatowe

– ocenia własne możliwości pracy w wolontariacie

– podaje przykłady działań o charakterze filantropijnym

– omawia znaczenie i  funkcję środków perswazyjnych

– omawia specyfikę plakatu jako formy przekazu

– ocenia skuteczność perswazyjną plakatu

– prezentuje rozwiniętą wypowiedź na temat celu, sensu i przebiegu wolontariatu

– omawia i ocenia działania o charakterze filantropijnym

– świadomie i celowo stosuje środki perswazyjne w swoich wypowiedziach

Wirtualny spacer: plakaty multimedialne uczniów

 

– korzystając z pomocy, tworzy plakat multimedialny

– przedstawia swój plakat

– tworzy prosty plakat multimedialny

– opowiada o tym, co plakat przedstawia

– tworzy plakat multimedialny

– opowiada o znaczących elementach przedstawionych na plakacie

– tworzy oryginalny plakat multimedialny

– wyjaśnia funkcje elementów użytych na plakacie

– formułuje przesłanie swojego plakatu

– całkowicie samodzielnie tworzy oryginalny, atrakcyjny wizualnie plakat multimedialny, eksponujący wyraziście przyjęte przesłanie,

-funkcjonalnie stosuje różnorodne środki wyrazu

Nasze projekty: film prezentujący kandydata do nagrody za życiową postawę – proponuje  kandydata do prezentacji – uzasadnia wybór kandydata do prezentacji — zbiera i porządkuje informacje na temat kandydata do prezentacji – bierze aktywny udział w przygotowaniu filmu prezentującego kandydata do nagrody za postawę życiową – samodzielnie przygotowuje filmik prezentujący kandydata do nagrody za postawę życiową
Magia świata
Bolesław Leśmian Dziewczyna

 

– wie, że utwór jest balladą

– dostrzega mieszanie realizmu z fantastyką

– rozpoznaje narratora w utworze

– dostrzega neologizmy w tekście

– wymienia cechy ballady jako gatunku

– wskazuje elementy realistyczne i fantastyczne

– przypomina, kim jest narrator w utworze

– wskazuje neologizmy

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest balladą

– omawia elementy realistyczne i fantastyczne

– omawia postawę narratora

– omawia budowę i znaczenie neologizmów

– omawia tekst jako balladę w kontekście innych utworów tego gatunku

– określa relacje między elementami realistycznymi i fantastycznymi

– omawia relację narratora z elementami świata przedstawionego

– omawia funkcję neologizmów

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem zawartej w nim wizji świata
Bolesław Leśmian Wczesnym rankiem,

Tęcza

– wie, że utwór należy do liryki bezpośredniej

– dostrzega składniki poetyckiego krajobrazu

-dostrzega środki języka malarskiego

-rozpoznaje utwór jako należący do liryki bezpośredniej

-wymieniaskładniki poetyckiego krajobrazu

-wskazuje środki języka malarskiego

-dostrzega ożywienie

– wyodrębnia obrazy poetyckie

– omawia postawę wobec natury przedstawioną w wierszu

-wyjaśnia, dlaczego utwór należy do liryki bezpośredniej

-opisuje krajobraz zaprezentowany w wierszu

-omawia zawartość obrazów poetyckich

– omawiaśrodki języka malarskiego

-wskazuje ożywienie

– omawia tekst jako utwór należy do liryki bezpośredniej

– określa relacje między elementami utworu

– omawia funkcję obrazów poetyckich

-omawia funkcję ożywienia

-ocenia postawy pokazane w utworze

-dokonuje samodzielnej analizy i interpretacji wierszy
Aleksander Minorski

Ikar znad Dunajca (fragmenty)

– przypomina postać Ikara z mitu

– wie, że tekst jest opowieścią biograficzną

– wymienia najważniejsze elementy świata przedstawionego

– wskazuje fragmenty opisujące emocje i przeżycia

– według wzoru tworzy opis przeżyć

– krótko przypomina treść mitu o Ikarze

– wyjaśnia, czym cechuje się opowieść biograficzna

– porządkuje elementy świata przedstawionego

– nazywa emocje i przeżycia

– tworzy opis przeżyć

– wyjaśnia symbolikę postaci Ikara

– sytuuje opowieść biograficzną na granicy literatury faktu i literatury pięknej

– opowiada swoimi słowami o elementach świata przedstawionego

– wskazuje i omawia źródła emocji i przeżyć

– tworzy ciekawy opis przeżyć

– wyjaśnia, na czym polega motyw ikaryjski w kulturze

– wyjaśnia, dlaczego tekst jest opowieścią biograficzną

– omawia elementy świata przedstawionego

– omawia przeżycia i emocje bohatera w kontekście jego dokonań

– tworzy opis przeżyć, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem oceny postawy bohatera
Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Świat przedstawiony utworu literackiego wobec rzeczywistości (fragmenty) – odróżnia realizm od fantastyki

– zna termin groteska

– zna termin absurd

– rozróżnia elementy świata przedstawionego w utworach literackich

– wyodrębnia akapity

– wstępnie omawia realizm i fantastykę jako dwa sposoby pokazywania rzeczywistości w literaturze

– wie, na czym polega groteska

– wie, na czym polega absurd

– wymienia elementy świata przedstawionego w utworach literackich

-odtwarza zawartość treściową akapitów

– wyjaśnia, na czym polega realistyczne, a na czym fantastyczne obrazowanie świata

– wskazuje podstawowe cechy groteski

– podaje przykłady absurdu

– omawia elementy świata przedstawionego w utworach literackich

– analizuje budowę akapitów

-dostrzega problematykę tekstu

– zestawia z sobą konwencję realistyczną i fantastyczną

– wyjaśnia, czym jest groteska i podaje jej przykłady

– wyjaśnia funkcje absurdu

– charakteryzuje elementy świata przedstawionego w utworach literackich

– omawia budowę akapitów

– formułuje problematykę tekstu

– analizuje i interpretuje utwory ze szczególnym uwzględnieniem konwencji literackiej

-analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi

Wirtualny spacer: uczniowski quiz – proponuje zagadnienia do pytań

– stara się brać udział w quizie

– układa kilka pytań do quizu

– bierze udział w quizie

– układa pytania do quizu

– bierze czynny udział w quizie

– układa ciekawe pytania do quizu

– bierze aktywny udział w quizie

– tworzy quiz

– bierze aktywny udział w quizie

Nasze projekty: wieczór poetycki – proponuje wiersze na wieczór poetycki – uzasadnia wybór wierszy na wieczór poetycki – bierze udział w przygotowaniu wieczoru poetyckiego

 

– przygotowuje piękną recytację wierszy na wieczór poetycki – organizuje i przeprowadza wieczór poetycki
Sztuka optymizmu
Kazimierz Wierzyński Zielono mam w głowie,

Na łące

– wyjaśnia, o czym mówi wiersz

– wie, na czym polega przerzutnia

– wie, na czym polega liryka bezpośrednia

– wie, że niektóre fragmenty mają charakter metaforyczny

– cytuje fragmenty, na podstawie których można określić postawę życiową osoby mówiącej

– odczytuje główną myśl wiersza

– rozpoznaje w tekście przerzutnię

– rozpoznaje w wierszu lirykę bezpośrednią

– wskazuje fragmenty o znaczeniu metaforycznym

– wie, o jakiej postawie życiowej jest mowa w wierszu

– formułuje przesłanie wiersza

– wyjaśnia, na czym polega przerzutnia

– zbiera informacje o osobie mówiącej

– wyjaśnia znaczenia metaforyczne

– wypowiada się na temat postawy życiowej, o której jest mowa w wierszu

– wypowiada się na temat przesłania wiersza

– określa funkcję przerzutni

– charakteryzuje osobę mówiącą

– wypowiada się na temat znaczeń naddanych utworu

– przedstawia własne przemyślenia na temat postawy życiowej, o której jest mowa w wierszu

– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o postawach życiowych człowieka
Małgorzata Baranowska Szczęście codzienne (fragment Tylko się rozejrzeć) – czyta tekst ze zrozumieniem

– wskazuje fragmenty prezentujące poglądy autorki

– odtwarza informacje na temat źródeł szczęścia

– wyjaśnia, czego dotyczy tekst

– odtwarza poglądy autorki własnymi słowami

– krótko wypowiada się na temat źródeł szczęścia

– odtwarza zawartość treściową akapitów

– omawia zawartość treściową tekstu

– komentuje poglądy autorki

– wypowiada się na temat źródeł szczęścia

– analizuje budowę akapitów

– formułuje problematykę tekstu

– ustosunkowuje się do poglądów autorki

– tworzy rozbudowaną wypowiedź na temat źródeł szczęścia

– omawia budowę akapitów

– samodzielnie interpretuje tekst i ustosunkowuje się do zawartych w nim poglądów

-analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi

Richard CarlsonNie zadręczaj się problemami, nastolatku(fragment Ciesz się, że jesteś nastolatkiem) – czyta tekst ze zrozumieniem

– wie, w jakim celu został napisany tekst

– wskazuje fragmenty omawiające postawę życiową

– wie, czym cechuje się styl potoczny

– cytuje fragmenty zawierające życiowe rady

– wyjaśnia, o czym mówi tekst

-rozpoznaje intencje tekstu

– odtwarza własnymi słowami zawartość treściową fragmentów dotyczących postawy życiowej

– rozpoznaje styl potoczny

– odtwarza życiowe rady zawarte w tekście

– odtwarza zawartość treściową akapitów

– omawia treści zawarte w tekście

– formułuje intencje tekstu

– omawia fragmenty dotyczące postawy życiowej

– wyjaśnia, czym cechuje się styl potoczny

– omawia życiowe rady zawarte w tekście

– analizuje budowę akapitów

– ustosunkowuje się do treści zawartych w tekście

– omawia intencje tekstu

– przedstawia własne stanowisko dotyczące postawy życiowej zaprezentowanej w tekście

– omawia skutki zastosowania stylu potocznego

– formułuje życiowe rady uzupełniające przesłanie tekstu

– omawia budowę akapitów

– samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem omówienia i oceny postaw życiowych

-analizuje kompozycję tekstu z perspektywy budowy akapitów i związków między nimi

Wirtualny spacer: tworzenie drzewa osobistego rozwoju – ma świadomość, że należy myśleć o swoim rozwoju

– przy pomocy tworzy proste drzewo osobistego rozwoju

– krótko wypowiada się na temat swojego rozwoju

– tworzy proste drzewo osobistego rozwoju

– wypowiada się na temat swojego rozwoju

– tworzy drzewo osobistego rozwoju

-planuje swój osobisty rozwój

– tworzy rozbudowane drzewo osobistego rozwoju

– wyczerpująco przedstawia plany swojego osobistego rozwoju

– tworzy rozbudowane drzewo osobistego rozwoju

Nasze projekty: sondaż wśród rówieśników – proponuje kilka pytań do sondażu – opracowuje zestaw pytań do sondażu – bierze czynny udział w przeprowadzaniu sondażu – opracowuje graficznie  wyniki sondażu, formułuje wnioski – samodzielnie przygotowuje i przeprowadza sondaż, prezentuje jego wyniki, formułuje na ich podstawie wnioski
Malowane słowem
Jan Lechoń Czerwone wino, Do malarza – wie, że w kulturze pory roku maja znaczenie symboliczne

– wskazuje formy gramatyczne ujawniające osobę mówiącą

– wskazuje wersy zawierające refleksje

– wie, że wiersz ma walory plastyczne

– wyjaśnia symbolikę wybranej pory roku

– wskazuje osobę mówiącą w wierszu

– wyjaśnia, czego dotyczą refleksje zawarte w wierszu

– wskazuje środki wywołujące efekt plastyczności utworu

– wyjaśnia symbolikę pór roku

– wypowiada się na temat osoby mówiącej w wierszu

– omawia refleksje zawarte w wierszu

– nazywa środki językowe wywołujące efekt plastyczności utworu

– tworzy rozbudowaną wypowiedź poświęconą symbolice por roku

– charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu

– ustosunkowuje się do refleksji zawartych w wierszu

– omawia walory plastyczne utworu i sposoby ich osiągania

– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersze ze szczególnym uwzględnieniem zawartych w nim refleksji i sposobów kreowania rzeczywistości
Jan Kasprowicz Krzak dzikiej róży w Ciemnych Smreczynach – wyodrębnia obrazy poetyckie

– wie, że niektóre elementy mają znaczenie symboliczne

– wyjaśnia, co to jest epitet złożony

– wie, że opis ma charakter impresyjny

– wie, że utwór jest sonetem

– tytułuje obrazy poetyckie

– wymienia elementy symboliczne

– wskazuje epitety złożone

– wyjaśnia, na czym polega impresyjność opisu

– wymienia cechy gatunkowe sonetu

– wypowiada się na temat zawartości obrazów poetyckich

– omawia elementy symboliczne

– określa funkcję epitetów złożonych

– omawia środki językowe wpływające na impresyjność opisu

– wyjaśnia, dlaczego utwór jest sonetem

– omawia zawartość obrazów poetyckich

– wyjaśnia symboliczne znaczenia poszczególnych elementów

– omawia funkcję epitetów złożonych w powiązaniu z innymi środkami językowymi

– wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega impresyjność opisu poetyckiego

– omawia relacje między dwiema częściami sonetu

– samodzielnie analizuje
i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem impresyjności opisu i tworzących go środków językowych
Czesław Miłosz Mały traktat okolorach – zna definicję traktatu

– podaje przykłady kilku barw o znaczeniu symbolicznym

– przypomina, na czym polega epitet złożony

-cytuje fragmenty, w których jest sformułowana intencja tekstu

– wyjaśnia, czym cechuje się traktat

– wymienia barwy o znaczeniu symbolicznym

– wymienia epitety złożone

– rozpoznaje intencję tekstu

– wyjaśnia, co to znaczy mały traktat

– omawia symboliczne znaczenie barw

– omawia funkcję epitetów złożonych

– formułuje intencję tekstu

– wyjaśnia znaczenie tytułu

– omawia kulturowe znaczenie różnych barw

– omawia funkcję epitetów złożonych w kontekście innych środków językowych użytych w tekście

– omawia intencję tekstu

– samodzielnie analizuje i interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem jego przesłania
Wirtualny spacer: projektowanie zawartości płyty i jej okładki – proponuje przykłady utworów muzycznych

– proponuje prosty projekt okładki

– zbiera wyjściowy materiał muzyczny

– proponuje elementy graficzne na okładkę

– projektuje prostą okładkę

– gromadzi materiał muzyczny

– dobiera funkcjonalne elementy graficzne na okładkę

– projektuje interesującą okładkę

– gromadzi bogaty materiał muzyczny

– dobiera funkcjonalne różnorodne elementy graficzne na okładkę

– projektuje oryginalną okładkę

– gromadzi interesujący, bogaty materiał muzyczny

– samodzielnie tworzy oryginalną, twórczą, pomysłową okładkę

Nasze projekty: wystawa fotografii krajobrazu -wybiera zdjęcia na wystawę fotografii -proponuje zasadę ułożenia zdjęć na wystawie fotografii -proponuje motta do fotografii na wystawie -czynnie uczestniczy w przygotowaniu wystawy fotografii krajobrazu -kieruje pracami związanymi z przygotowaniem wystawy fotografii krajobrazu

 

Wymiary człowieczeństwa
Jerzy Liebert Uczę się ciebie, człowieku -wskazuje wersy ujawniające osobę mówiącą

– wie, co to jest metafora

-wstępnie określa sytuację liryczną

– wymienia główne wyznaczniki postawy życiowej przedstawionej w wierszu

–  rozpoznaje osobę mówiącą

–  wskazuje metafory

–  określa sytuację liryczną

– określa postawę życiową przedstawioną w wierszu

–  wypowiada się na temat osoby mówiącej

–  wyjaśnia znaczenia metafor

–  omawia sytuację liryczną

— wyjaśnia, jakiej postawy życiowej uczy wiersz

– charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu

-omawia metaforyczną warstwę utworu

– komentuje sytuację liryczną

— ustosunkowuje się do postawy życiowej przedstawionej w wierszu

– samodzielnie analizuje i interpretuje wiersz ze szczególnym uwzględnieniem prezentowanej w nim postawywobec świata i człowieka

 

Leszek Kołakowski

Mini wykłady o maxi sprawach. O wrogu i o przyjacielu

– czyta tekst ze zrozumieniem

– cytuje zdanie o charakterze tezy

– zna przynajmniej jeden cytat dotyczący przyjaźni

– wyodrębnia akapity w tekście

– wie, po czym rozpoznać akapit sumujący

– stara się brać udział w dyskusji

 

-opowiada, o czym mówi tekst

– wskazuje fragmenty o charakterze tezy i argumentów

– ze źródeł wskazanych przez nauczyciela podaje kilka cytatów dotyczących przyjaźni

– wyodrębnia główną myśl akapitów

– wskazuje akapit sumujący

– bierze udział w dyskusji

 

– formułuje temat tekstu

– na podstawie tekstu formułuje tezę i argumenty

– z samodzielnie wyszukanych źródeł podaje cytaty dotyczące przyjaźni

– omawia związki między akapitami

– omawia zawartość akapitu sumującego

– bierze czynny udział w dyskusji

– określa problematykę tekstu

– odtwarza własnymi słowami tezę i argumenty z tekstu

– podaje i omawia cytaty dotyczące przyjaźni

-odtwarzakompozycję wywodu autora

– wskazuje związek akapitu sumującego z pozostałymi akapitami

– przedstawia  i uzasadnia swoje stanowisko w dyskusji

 

– zna inne miniwykłady autora, prezentuje ich problematykę, omawia kompozycję wywodu autora
Max Ehrmann, Piotr Walewski, zespół Piwnicy pod Baranami

Dezyderata

 

 

– rozpoznaje w tekście formy trybu rozkazującego

– cytuje fragmenty zawierające życiowe rady

– wie, że tekst mówi o wartościach

– uważnie wysłuchuje muzycznej wersji utworu

– pisze prostą dedykację

– omawia wersy zawierające formy trybu rozkazującego

– odtwarza własnymi słowami życiowe rady

– rozpoznaje wartości, o których mowa w tekście

– porównuje tekst z jego muzyczną wersją

– pisze dedykację

– wyjaśnia funkcję form trybu rozkazującego użytego w tekście

– omawia życiowe rady zawarte w tekście

– nazywa i porządkuje wartości, o których mowa w tekście

– wypowiada się na temat muzycznej wersji utworu

– pisze ciekawą dedykację

– wyjaśnia, jaką rolę odgrywają formy trybu rozkazującego dla wyeksponowania przesłania tekstu

– ustosunkowuje się do życiowych rad zawartych w tekście

– tworzy wypowiedź związaną z wartościami, o których jest mowa w tekście

– ocenia muzyczną wersję utworu

– pisze ciekawą dedykację, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór jako dzieło literackie i muzyczne ze szczególnym uwzględnieniem jego wymowy aksjologicznej
Wirtualny spacer: uczniowskie
e-maile

 

– pisze krótki e-mail na wskazany temat, stara się w nim stosować podstawowe zasady etykiety językowej – pisze e-mail na wskazany temat, stosuje w nim podstawowe zasady etykiety językowej -pisze e-mail zawierający przestrogi i rady

– stosuje zasady etykiety językowej

– pisze ciekawy, rozwinięty
e-mail zawierający przestrogi i rady

– świadomie stosuje zasady etykiety językowej

– pisze oryginalny, twórczy
e-mail związany z tematyką aksjologiczną

– świadomie stosuje zasady etykiety językowej

Nasze projekty: plakat Wymiary człowieczeństwa -przygotowuje prosty plakat -przygotowuje plakat -przygotowuje ciekawy plakat -przygotowuje ciekawy, oryginalny plakat -przygotowuje ciekawy plakat, świadomie dobiera środki plastyczne i językowe

 

Zmagania z losem
Ernest Hemingway Stary człowiek i morze – odtwarza najważniejsze wydarzenia

– wymienia podstawowe cechy bohatera

– rozpoznaje główne emocje bohatera

– przedstawia chłopca

– wskazuje przejawy życiowej postawy bohatera

– dostrzega metaforyczny sens utworu

– pisze krótką rozprawkę

 

–  porządkuje wydarzenia utworu

–  nazywa cechy bohatera

–  nazywa emocje i przeżycia bohatera

–  opowiada o relacjach bohatera z chłopcem

–  wypowiada się na temat postawy życiowej bohatera

–  dostrzega przesłanie utworu

– pisze rozprawkę

 

–  odtwarza etapy wyprawy bohatera

–  charakteryzuje bohatera

–  ocenia postawę bohatera

–  omawia relacje bohatera z chłopcem

–  ocenia postawę życiową bohatera

–  formułuje przesłanie utworu

– pisze rozprawkę, zachowując wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– relacjonuje swoimi słowami przebieg wyprawy bohatera

– dokonuje pełnej charakterystyki bohatera

– przedstawia swój stosunek do bohatera

– ocenia relacje Santiaga z chłopcem

– ustosunkowuje się do postawy życiowej bohatera

– ustosunkowuje się do przesłania utworu

– pisze rozprawkę zawierającą hipotezę, zachowuje wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem refleksji o życiowej postawie bohatera i jej oceny

– przedstawia swoje  refleksje w rozprawce zawierającej hipotezę

Jasiek Mela Poza horyzonty (fragmenty) – czyta tekst ze zrozumieniem

– zbiera informacje na temat bohatera

– wie, czym cechują się utwory należące do literatury faktu

– odtwarza informacje zawarte w tekście

– wypowiada się na temat przeżyć bohatera

– wie, że tekst należy do literatury faktu

 

– porządkuje informacje zawarte w tekście

– charakteryzuje bohatera

– wyjaśnia, dlaczego tekst należy do literatury faktu

 

– omawia informacje zawarte w tekście

– ocenia bohatera

– porównuje tekst z innymi utworami należącymi do literatury faktu

– samodzielnie interpretuje tekst ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji postawy życiowej bohatera
Andrew WyethŚwiat Krystyny (reprodukcja obrazu) – ogląda uważnie obraz

– wypowiada się na temat bohaterki obrazu

– dostrzega główną zasadę kompozycyjną obrazu

– ma świadomość symboliki niektórych elementów obrazu

– wymienia elementy świata przedstawionego na obrazie

– opisuje bohaterkę przedstawioną na obrazie

– wstępnie omawia kompozycję obrazu

– wskazuje elementy o znaczeniach symbolicznych

– omawia najważniejsze elementy przedstawione na obrazie

– omawia relację bohaterki obrazu ze światem

– omawia kompozycję obrazu

– omawia elementy o znaczeniach symbolicznych

– omawia warstwę przedstawieniową obrazu

– wymyśla historię związaną z postacią przedstawioną na obrazie

– omawia i ocenia kompozycję obrazu

– wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów obrazu

– samodzielnie analizuje
i interpretuje obraz ze szczególnym uwzględnieniem środków języka malarskiego wykorzystanych do przekazania znaczeń
Wirtualny spacer: nagranie vlogera – opracowuje recenzję według podanego wzoru

– korzystając z pomocy, nagrywa wideoblog

– opracowuje krótką recenzję

– nagrywa prosty wideoblog

– opracowuje recenzję

– nagrywa wideoblog

– opracowuje wyczerpującą recenzję

– prezentuje ciekawy wideoblog

– przedstawia recenzję spełniającą wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi

– prezentuje oryginalny, atrakcyjny treściowo i wizualnie wideoblog

Nasze projekty: przedstawienie teatralne dla dzieci z domu dziecka albo pacjentów szpitala -na  miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniuprzedstawienia dla dzieci – bierze udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci – bierze aktywny udział w przygotowaniu przedstawienia dla dzieci – aktywnie włącza się we wszystkie prace związane z przygotowaniem przedstawienia dla dzieci – kieruje pracami przy przygotowaniu przedstawienia dla dzieci
Siła rozumu
Agatha Christie

Hydra lernejska

 

 

 

 

 

 

 

Dwanaście prac Herkulesa

– czyta ze zrozumieniem informacje dotyczące mitu o pracach Heraklesa

– cytuje odpowiednie fragmenty tekstu

– opowiada o bohaterze

– opowiada, jak detektyw doszedł do rozwiązania zagadki kryminalnej

– wie, że utwory Agathy Christie reprezentują opowiadania kryminalne

– wymienia tytuły opowiadań

– opowiada o wybranym śledztwie bohatera

 

– zna mit o dwunastu pracach Heraklesa

– wydobywa informacje z tekstu

– wstępnie charakteryzuje bohatera

– odtwarza tok myślenia detektywa

 

– wyjaśnia, kiedy opowiadanie nazywamy kryminalnym

– wskazuje opowiadania, które uważa za najciekawsze

– odtwarza tok myślenia detektywa w związku z wybranym śledztwem

– opowiada mit o pracach Heraklesa

– selekcjonuje informacje z tekstu

– charakteryzuje bohaterów

– omawia tok myślenia detektywa

 

 

– wyjaśnia, na jakiej podstawie klasyfikuje utwory jako opowiadania kryminalne

– uzasadnia wybór najciekawszego opowiadania

– sporządza kartoteki przestępców z opowiadań o Herkulesie Poirocie

– omawia nawiązania do mitu o pracach Heraklesa

– omawia przywołane cytaty

– charakteryzuje i ocenia bohaterów

– omawia i ocenia tok myślenia detektywa

 

 

– omawia opowiadania kryminalne jako przykłady utworów kultury masowej

– wskazuje związek poszczególnych opowiadań z mitem o Herkulesie

– omawia motywy postępowania przestępców z poszczególnych opowiadań

– samodzielnie analizuje i interpretuje opowiadania ze szczególnym uwzględnieniem ich przynależności do kultury masowej
Czesław Miłosz

Zaklęcie

 

 

– odczytuje dosłowne znaczenia utworu

– rozpoznaje tezę w utworze

– rozpoznaje argumenty w tekście

– rozpoznaje osobę mówiącą

– dostrzega w utworze nawiązania do filozofii

– wskazuje fragmenty o znaczeniu metaforycznym

– odtwarza własnymi słowami zawartość treściową utworu

– przekazuje tezę zawartą w utworze własnymi słowami

– formułuje zawarte w tekście argumenty własnymi słowami

– wypowiada się na temat osoby mówiącej

– wie, czym zajmuje się filozofia

– próbuje wyjaśniać znaczenia zawarte w metaforach

– odczytuje przenośne znaczenia utworu

– komentuje tezę utworu

– omawia argumenty występujące w tekście

– charakteryzuje osobę mówiącą

– wyjaśnia krótko, czym zajmuje się filozofia

– wyjaśnia znaczenia wynikające z metafor

– omawia przenośne znaczenia utworu

– komentuje tezę utworu, przywołując własne przemyślenia

– ustosunkowuje się do argumentów zawartych w tekście

– omawia światopogląd osoby mówiącej

– wymienia podstawowe działy filozofii

– interpretuje znaczenia metaforyczne

– samodzielnie analizuje i interpretuje utwór ze szczególnym uwzględnieniem odwołań do filozofii
Auguste Rodin

Myśliciel (rzeźba)

 

 

– odróżnia rzeźbę od innych wytworów sztuki plastycznej

– omawia wygląd postaci przedstawianej przez rzeźbę

– układa krótki monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina

– wie, czym cechuje się rzeźba jako dziedzina sztuki

– przedstawia swoje odczucia wywoływane przez dzieło

– układa monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina

– odróżnia rzeźbę figuratywną od abstrakcyjnej

– wyjaśnia znaczenia wynikające ze sposobu przedstawienia postaci przez rzeźbę

– układa rozwinięty monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina

– omawia środki wyrazu artystycznego związane z rzeźbą

– ocenia dzieło

– układa rozwinięty, ciekawy i oryginalny monolog wewnętrzny postaci ukazanej przez Rodina

– samodzielnie analizuje i interpretuje dzieło ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków wyrazu artystycznego dla kreowania przenośnych znaczeń
Wirtualny spacer: fragment lekcji przygotowany przez uczniów – korzysta ze wskazanego programu internetowego

– korzystając z pomocy, tworzy postać, która pomoże poprowadzić zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu

– korzysta ze wskazanego programu internetowego

– tworzy postać, która pomoże poprowadzić zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu

– korzystając z programu internetowego, tworzy niebanalną postać, która pomoże poprowadzić ciekawe zajęcia na temat potęgi ludzkiego umysłu – korzystając z programu internetowego, przeprowadza fragment lekcji na temat potęgi ludzkiego rozumu – korzystając z programu internetowego, przeprowadza ciekawą, twórczą lekcję na temat potęgi ludzkiego rozumu
Nasze projekty: uczniowskie prezentacje na temat zmian cywilizacyjnych w Polsce – w prostej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie – w samodzielnie dobranej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie – w ciekawej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie – w funkcjonalnie dobranej formie przedstawia zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie – w atrakcyjnie dobranej formie prezentuje zmiany cywilizacyjne, jakie zaszły w świecie, świadomie i celowo dobiera środki wyrazu
KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE
Części mowy – czasownik, formy osobowe

 

– rozpoznaje czasownik wśród innych części mowy

– rozpoznaje formy gramatyczne czasownika

– rozpoznaje formy czasu

– zna tryby czasownika

– zna strony czasownika

– przekształca stronę czynną na bierną i odwrotnie

– zna reguły ortograficzne dotyczące czasownika

 

– wyjaśnia, czym cechuje się czasownik jako część mowy

– tworzy poprawne formy gramatyczne czasownika

– stosuje odpowiednie formy czasu, trybu i strony

– rozpoznaje czasowniki dokonane i niedokonane

– zna reguły ortograficzne dotyczące czasownika, stara się stosować je w praktyce

 

– wyjaśnia, czym odróżnia się czasownik od innych części mowy

– tworzy poprawne, różnorodne formy czasownika

– stosuje formy czasu, trybu i strony

– wyjaśnia, czym różnią się od siebie czasowniki dokonane i niedokonane

– zna trudne formy czasownika

– stosuje w praktyce reguły ortograficzne dotyczące czasownika

– wyjaśnia, czemu służą czasowniki w wypowiedzi

– używa w wypowiedzi różnych form gramatycznych czasownika dla osiągniecia zamierzonych celów

– stosuje bezbłędnie formy czasu, trybu i strony

– wyjaśnia, kiedy czasowniki są dokonane, a kiedy niedokonane

– stosuje poprawnie trudne formy czasownika

– stosuje w praktyce wszystkie reguły ortograficzne dotyczące czasownika

 

– poprawnie, świadomie i funkcjonalnie używa wszystkich form osobowych czasownika w swoich wypowiedziach

 

Części mowy – czasownik, formy nieosobowe – zna różne formy nieosobowe czasownika

– rozpoznaje imiesłów przymiotnikowy wśród innych części mowy

– rozpoznaje imiesłów czynny i bierny

– wie, że imiesłów przymiotnikowy łączy się z rzeczownikiem

– zna zasadę pisowni nie z imiesłowem przymiotnikowym

– rozpoznaje imiesłów przysłówkowy

 

– stosuje różne formy nieosobowe

– wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przymiotnikowy

– tworzy formy imiesłowu czynnego i biernego

– tworzy związki imiesłowu przymiotnikowego z rzeczownikiem

– stara się stosować zasadę pisowni nie z imiesłowem przymiotnikowym

– wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przysłówkowy

– rozróżnia imiesłów współczesny i uprzedni

 

– wyjaśnia, czym wyróżniają się formy nieosobowe czasownika

– wyjaśnia, czym wyróżnia się imiesłów przymiotnikowy wśród innych części mowy

– bezbłędnie tworzy formy imiesłowu czynnego i biernego

– bezbłędnie tworzy związki imiesłowu przymiotnikowego z rzeczownikiem

– stosuje regułę pisowni nie z imiesłowem

– wyjaśnia, czym wyróżnia się imiesłów przysłówkowy

– wyjaśnia, kiedy stosuje się imiesłów współczesny, a kiedy uprzedni

– wyjaśnia, czemu służą formy nieosobowe w wypowiedzi

– wyjaśnia, czemu służą imiesłowy przymiotnikowe w wypowiedzi

– używa funkcjonalnie form imiesłowu czynnego i biernego

– uzgadnia formy imiesłowu przymiotnikowego z określanym rzeczownikiem

– stosuje bezbłędnie regułę pisowni nie z imiesłowem

– wyjaśnia, czemu służą imiesłowy przysłówkowe w wypowiedzi

– prawidłowo stosuje imiesłów współczesny i uprzedni

 

– poprawnie, świadomie i funkcjonalnie używa wszystkich nieosobowych form czasownika w swoich wypowiedziach
Zdanie złożone

 

 

– odróżnia zdania pojedyncze od złożonych

– rozpoznaje części składowe zdania złożonego

 

– wyjaśnia, jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego

– dzieli zdanie złożone na części składowe

 

– wyjaśnia, czym cechuje się zdanie złożone

– nazywa części zdania złożonego

 

– stosuje funkcjonalnie w swoich wypowiedziach zdania złożone

– dostrzega relacje pomiędzy wypowiedzeniami składowymi

 

– świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu złożonym w interpretacji tekstu cudzego i tworzeniu tekstu własnego
Zdanie złożone współrzędnie

 

 

– wie, na czym polega związek współrzędności

– rozpoznaje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– wyjaśnia, na czym polega związek współrzędności

– nazywa różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

 

– rozpoznaje związek współrzędności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi

– porównuje różne rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– omawia związek współrzędności pomiędzy wypowiedzeniami składowymi

– stosuje w wypowiedziach wszystkie rodzaje zdań współrzędnie złożonych

– świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o różnych rodzajach zdania współrzędnie złożonego dla interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Zdania złożone podrzędnie

 

 

– rozpoznaje wśród wypowiedzeń zdania podrzędnie złożone

– dzieli zdanie podrzędnie złożone na wypowiedzenia składowe

– wyjaśnia, czym cechują się zdania podrzędnie złożone

-rozróżnia wypowiedzenie nadrzędne i podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie

– stosuje w swoich wypowiedziach zdania złożone podrzędnie

– wie, kiedy wypowiedzenie składowe jest podrzędne, a kiedy – nadrzędne

 

– stosuje celowo i funkcjonalnie w swoich wypowiedziach zdania złożone podrzędnie

– omawia stosunek podrzędności

 

– świadomie i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dla interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym

 

– rozpoznaje zdanie podmiotowe wśród zdań podrzędnie złożonych

– dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

– wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym podmiotowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym podmiotowym

– wskazuje zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym podmiotowym

– omawia zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym podmiotowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym

 

 

– rozpoznaje zdanie orzecznikowe wśród zdań podrzędnie złożonych

– dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

– wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym orzecznikowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym orzecznikowym

– wskazuje zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym orzecznikowym

– omawia zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym orzecznikowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym – rozpoznaje zdanie przydawkowe wśród zdań podrzędnie złożonych

– dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

– wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym przydawkowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym przydawkowym

– wskazuje zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym przydawkowym

– omawia zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym przydawkowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym

 

 

– rozpoznaje zdanie dopełnieniowe wśród zdań podrzędnie złożonych

– dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

– wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym dopełnieniowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym dopełnieniowym

– wskazuje zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym dopełnieniowym

– omawia zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dopełnieniowym w interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

 

 

– rozpoznaje zdanie okolicznikowe wśród zdań podrzędnie złożonych

– dzieli zdanie złożone na wypowiedzenia składowe

 

– wie, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym okolicznikowym

– wskazuje zdanie składowe nadrzędne i podrzędne

 

– wyjaśnia, kiedy zdanie jest złożone z podrzędnym okolicznikowym

– wskazuje zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie stosuje zdanie złożone z podrzędnym okolicznikowym

– omawia zależności zdań składowych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu podrzędnie złożonym dopełnieniowym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Imiesłowowy równoważnik zdania

 

– rozpoznaje w wypowiedzi imiesłów przysłówkowy

– rozpoznaje równoważnik zdania

– rozpoznaje zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

 

– tworzy imiesłowy przysłówkowe

– wyjaśnia, czym cechuje się równoważnik zdania

– dzieli zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania na wypowiedzenia składowe

 

– wyjaśnia, czym cechuje się imiesłów przysłówkowy

– wyjaśnia różnice między zdaniem a równoważnikiem zdania

– ustala relacje wypowiedzeń składowych w zdaniu złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania

– omawia rolę imiesłowu przysłówkowego w wypowiedzi

– przekształca zdania w równoważniki i równoważniki w zdania

– funkcjonalnie stosuje w swoich wypowiedziach zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych

 

Zdania wielokrotnie złożone

 

– rozpoznaje zdania wielokrotnie złożone

– dzieli zdanie na wypowiedzenia składowe

 

– wyjaśnia, czym cechuje się zdanie wielokrotnie złożone

– wyodrębnia wypowiedzenia nadrzędne i podrzędne

– tworzy zdania wielokrotnie złożone

– określa relacje między wypowiedzeniami składowymi

 

– wykorzystuje funkcjonalnie zdania wielokrotnie złożone

– obrazuje na wykresie relacje między zdaniami składowymi

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o zdaniu wielokrotnie złożonym przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości

 

 

– rozpoznaje wszystkie części zdania

– rozpoznaje różne typy wypowiedzeń

– odróżnia zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

– dzieli zdania złożone na wypowiedzenia składowe

– omawia wszystkie części zdania

– omawia różne typy wypowiedzeń

– wyjaśnia różnice między zdaniami współrzędnie i podrzędnie złożonymi

– analizuje relacje między wypowiedzeniami składowymi

– wykorzystuje wszystkie części zdania w wypowiedziach

– wykorzystuje różne typy wypowiedzeń w wypowiedziach

– zna różne rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych

– omawia relacje między wypowiedzeniami składowymi

– celowo i funkcjonalnie stosuje wszystkie części zdania

– stosuje funkcjonalnie różne typy wypowiedzeń

– stosuje różne rodzaje zdań współrzędnie i podrzędnie złożonych

– przedstawia na wykresie i omawia relacje między wypowiedzeniami składowymi

– celowo i funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o składni przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Wyraz podstawowy i pochodny

 

– rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne

 

– tworzy proste wyrazy pochodne

 

– wyjaśnia, kiedy wyraz jest podstawowy, a kiedy pochodny

 

– tworzy wyrazy pochodne od rzeczowników, czasowników, przymiotników

 

– wie, jak powstają wyrazy

– bezbłędnie wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne

– tworzy wyrazy pochodne od różnych części mowy

Budowa słowotwórcza wyrazu, wyrazy niepodzielne słowotwórczo

 

 

– wskazuje wyrazy podstawowe i pochodne

– dzieli słowotwórczo proste wyrazy pochodne

– wie, że w temacie słowotwórczym mogą występować oboczności

 

– wyjaśnia, co to są wyrazy podstawowe i pochodne

– dzieli słowotwórczo wyrazy pochodne

– wskazuje oboczności w temacie słowotwórczym

 

– tworzy pary wyrazów: podstawowy i pochodny

– wyjaśnia, czym jest temat słowotwórczy, a czym – formant w wyrazie pochodnym

– analizuje oboczności występujące w temacie słowotwórczym

– tworzy ciągi wyrazów pokrewnych

– wymienia kolejne etapy analizy słowotwórczej wyrazu

– uwzględnia oboczności występujące w temacie słowotwórczym

 

– dokonuje bezbłędnie analizy słowotwórczej wyrazów o wysokim stopniu trudności
Rodzaje i funkcje formantów

 

 

– wie, co to jest formant

– zna podstawowe rodzaje formantów

 

– wyjaśnia, co to jest formant

– zna różne rodzaje formantów

– omawia rolę formantu

– omawia różne rodzaje formantów

 

– omawia formant jako element słowotwórczy

– tworzy wyrazy przez użycie różnych rodzajów formantu

– bezbłędnie i funkcjonalnie stosuje wszystkie rodzaje formantów przy tworzeniu wyrazów pochodnych
Wyrazy złożone –złożenia, zestawienia, zrosty

 

 

– wie, czym cechują się wyrazy złożone

– zna zasady pisowni wyrazów złożonych

 

– tworzy wyrazy złożone

– stara się przestrzegać zasad pisowni wyrazów złożonych

 

– rozróżnia złożenia, zestawienia, zrosty

– stosuje zasady pisowni wyrazów złożonych

 

– funkcjonalnie wykorzystuje złożenia, zestawienia, zrosty

– bezbłędnie zapisuje wyrazy złożone

 

– funkcjonalnie wykorzystuje wiedzę o wyrazach złożonych i zapożyczeniach do interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Rodzina wyrazów

 

 

– wie, kiedy wyrazy tworzą rodzinę

– tworzy proste rodziny wyrazów

– wyjaśnia, co to jest rdzeń

 

– wyjaśnia, kiedy wyrazy tworzą rodzinę

– tworzy rodziny wyrazów

– dostrzega oboczności w rdzeniu

 

– wyjaśnia, co to są wyrazy pokrewne

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów

– odróżnia rdzeń od tematu słowotwórczego

– omawia pokrewieństwo wyrazów

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów i dokonuje analizy słowotwórczej tworzących je wyrazów

– zaznacza oboczności w rdzeniu

– wykorzystuje wiedzę o wyrazach pokrewnych przy analizie tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Zebranie i powtórzenie wiadomości ze słowotwórstwa

 

– rozpoznaje wyrazy podstawowe i pochodne

– rozpoznaje temat słowotwórczy i formant

– zna różne rodzaje formantów

– tworzy proste rodziny wyrazów

– rozpoznaje rdzeń

– rozpoznaje wyrazy złożone

 

– wyjaśnia, czym jest wyraz podstawowy, a czym – pochodny

– wyjaśnia, czym jest temat słowotwórczy i formant

– podaje przykłady różnych rodzajów formantów

– tworzy rodziny wyrazów

– wyjaśnia, czym jest rdzeń

– omawia wyrazy złożone

 

– wskazuje zależności między wyrazami podstawowymi i pochodnymi

– omawia budowę słowotwórczą wyrazów pochodnych

– wymienia różne rodzaje formantów i tworzy za ich pomocą wyrazy pochodne

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów

– wyodrębnia rdzeń

– tworzy złożenia, zestawienia, zrosty

 

– omawia zależności między wyrazami podstawowymi i pochodnymi

– dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów

– stosuje różne rodzaje formantów i tworzy za ich pomocą wyrazy pochodne

– tworzy rozbudowane rodziny wyrazów

– zaznacza zależności między wyrazami

– odróżnia rdzeń od podstawy słowotwórczej

– zaznacza oboczności

– funkcjonalnie stosuje złożenia, zestawienia i zrosty

– wykorzystuje wiedzę ze słowotwórstwa do analizy i interpretacji tekstów cudzych i tworzenia tekstów własnych
Słownictwo ogólnonarodowe –  rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe

–   wie, że istnieje słownictwo ogólne i słownictwo o ograniczonym zasięgu

 

– rozpoznaje sytuacje wymagające zastosowania słownictwa ogólnonarodowego

– potrafi wyjaśnić, kiedy język nazywamy ogólnonarodowym

–  zastępuje słownictwo o ograniczonym zasięgu słownictwem ogólnym

– odróżnia język ogólnonarodowy od języków regionalnych i środowiskowych

– świadomie i celowo posługuje się słownictwem ogólnonarodowym i słownictwem o ograniczonym zasięgu – wykorzystuje wiedzę o słownictwie ogólnonarodowym przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
Słownictwo o ograniczonym zasięgu – wie, że niektóre wyrazy mają ograniczony zasięg

– podaje przykłady archaizmów

– podaje przykłady terminów naukowych

– zna termin socjolekt

–  rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu

–  wskazuje archaizmy

–  wskazuje terminy naukowe

–  wie, co to jest socjolekt

 

–  rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu, klasyfikuje je

–  wskazuje rodzaje archaizmów

–  przyporządkowuje terminy naukowe odpowiedniej dyscyplinie wiedzy

–  wyjaśnia, co to jest socjolekt

– wyjaśnia, co decyduje o ograniczonym zasięgu słownictwa

-interpretuje znaczenia związane z  archaizmami i terminami naukowymi występującymi w tekstach cudzych

– wyjaśnia, co wpływa na powstanie socjolektu

 

– wykorzystuje wiedzę o słownictwie o ograniczonym zasięgu przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych
Sposoby wzbogacania słownictwa

Neologizmy

Neologizmy artystyczne

 

– wie, że zasób słownictwa  języka zmienia się

– rozpoznaje w wypowiedzi neologizmy

– zna termin neologizm artystyczny

–  zna różne sposoby wzbogacania słownictwa

-– wyjaśnia, czym cechują się neologizmy

– wśród neologizmów wyróżnia neologizmy artystyczne

– omawia różne sposoby wzbogacania słownictwa

– rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i zapożyczenia

– podaje przykłady neologizmów artystycznych

–  stosuje w swoich wypowiedziach bogate, różnorodne słownictwo

– rozpoznaje różne rodzaje neologizmów

– samodzielnie tworzy neologizmy

– próbuje tworzyć i stosować neologizmy artystyczne

– świadomie i funkcjonalnie posługuje się w swoich wypowiedziach bogatym słownictwem

– wykorzystuje wiedzę na temat neologizmów przy interpretacji tekstów

Homonimy i homofony – zna termin homonimy

– zna termin homofony

– wie, co to są homonimy

– wie, co to są homofony

– wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homonimami

– wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homofonami

– stosuje w wypowiedziach homonimy

– uzależnia stosowanie homofonów od kontekstu

– wykorzystuje wiedzę na temat homonimów i homofonów przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych
Skrótowce

Skróty

 

 

– rozpoznaje proste skrótowce

– podaje znaczenia prostych skrótowców

– poprawnie zapisuje proste skrótowce

– podaje znaczenia podstawowych skrótów

– zna podstawowe zasady pisowni skrótów

– wyjaśnia, co to są skrótowce

– podaje znaczenia skrótowców

– poprawnie zapisuje skrótowce

– podaje znaczenia popularnych skrótów

– stosuje podstawowe zasady pisowni skrótów

– rozpoznaje różne rodzaje skrótowców

– podaje znaczenia różnorodnych skrótowców

– stosuje poprawne formy skrótowców

– zna znaczenia skrótów

– poprawnie zapisuje popularne skróty

– omawia skrótowce i ich rodzaje

– podaje znaczenia różnorodnych skrótowców, w tym rzadko stosowanych

– stosuje poprawne formy wszystkich skrótowców

– zna znaczenia różnorodnych skrótów

– poprawnie zapisuje różnorodne skróty

– stosuje poprawnie i funkcjonalnie skrótowce i skróty, zapisuje je bezbłędnie
Style funkcjonalne języka, zasady dobrego stylu

 

– wie, co oznacza termin styl wypowiedzi

– zna nazwy funkcjonalnych stylów wypowiedzi

– stara się posługiwać w swoich wypowiedziach odpowiednio dobranym stylem

– wie, co składa się na styl wypowiedzi

– rozpoznaje funkcjonalne style języka

– wymienia cechy dobrego stylu

 

– omawia wyróżniki stylu wypowiedzi

– omawia wyróżniki funkcjonalnych stylów wypowiedzi

– omawia cechy dobrego stylu

 

– wyjaśnia, co to jest styl wypowiedzi i co się na niego składa

– stosuje różne style funkcjonalne w swoich wypowiedziach

– dba o poprawność stylu swoich wypowiedzi

 

– zna style funkcjonalne i omawia ich wyznaczniki

– świadomie i celowo dobiera styl do swoich wypowiedzi

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości o zróżnicowaniu języka –  rozpoznaje słownictwo ogólnonarodowe

–   wie, że istnieje słownictwo ogólne i słownictwo o ograniczonym zasięgu

-wie, że niektóre wyrazy mają ograniczony zasięg

– podaje przykłady archaizmów

– podaje przykłady terminów naukowych

–  zna termin socjolekt

– wie, że zasób słownictwa  języka zmienia się

– rozpoznaje w wypowiedzi neologizmy

–  zna termin neologizm

-zna termin homonimy

–  zna termin homofony

– rozpoznaje proste skrótowce

– podaje znaczenia prostych skrótowców

– poprawnie zapisuje proste skrótowce

– podaje znaczenia podstawowych skrótów

–  zna podstawowe zasady pisowni skrótów

-wie, co oznacza termin styl wypowiedzi

– zna nazwy funkcjonalnych stylów wypowiedzi

–  stara się posługiwać w swoich wypowiedziach odpowiednio dobranym stylem

 

– rozpoznaje sytuacje wymagające zastosowania słownictwa ogólnonarodowego

– potrafi wyjaśnić, kiedy język nazywamy ogólnonarodowym

–  rozpoznaje słownictwo o ograniczonym zasięgu

–  wskazuje archaizmy

–  wskazuje terminy naukowe

–  wie, co to jest socjolekt

–  zna różne sposoby wzbogacenia słownictwa

– wyjaśnia, czym cechują się neologizmy

– wśród neologizmów wyróżnia neologizmy artystyczne

– wie, co to są homonimy

– wie, co to są homofony

– wyjaśnia, co to są skrótowce

– podaje znaczenia skrótowców

– poprawnie zapisuje skrótowce

– podaje znaczenia popularnych skrótów

– stosuje podstawowe zasady pisowni skrótów

– wie, co składa się na styl wypowiedzi

– rozpoznaje funkcjonalne style języka

– wymienia cechy dobrego stylu

 

–  zastępuje słownictwo o ograniczonym zasięgu słownictwem ogólnym

-odróżnia język ogólnonarodowy od języków regionalnych i środowiskowych

–  rozpoznaje słownictwo o ograniczonymzasięgu, klasyfikuje je

–  wskazuje rodzaje archaizmów

–  przyporządkowuje terminy naukowe odpowiedniej dyscyplinie wiedzy

–  wyjaśnia, co to jest socjolekt

-omawia różne sposoby wzbogacenia słownictwa

– rozpoznaje neologizmy słowotwórcze, znaczeniowe, frazeologiczne i zapożyczenia

– podaje przykłady neologizmów artystycznych

–  wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homonimami

– wyjaśnia, jakie wyrazy nazywamy homofonami

– rozpoznaje różne rodzaje skrótowców

– podaje znaczenia różnorodnych skrótowców

– stosuje poprawne formy skrótowców

– zna znaczenia skrótów

– poprawnie zapisuje popularne skróty

– omawia wyróżniki stylu wypowiedzi

– omawia wyróżniki funkcjonalnych stylów wypowiedzi

– omawia cechy dobrego stylu

– świadomie i celowo posługuje się słownictwem ogólnonarodowym isłownictwem o ograniczonym zasięgu

– wyjaśnia, co decyduje o ograniczonym zasięgu słownictwa

– interpretuje znaczenia związane z  archaizmami i terminami naukowymi występującymi w tekstach cudzych

– wyjaśnia, co wpływa na powstanie socjolektu

–  stosuje w swoich wypowiedziach bogate, różnorodne słownictwo

– rozpoznaje różne rodzaje neologizmów

– samodzielnie tworzy neologizmy

– próbuje tworzyć i stosować neologizmy artystyczne

– stosuje w wypowiedziach homonimy

– uzależnia stosowanie homofonów od kontekstu

– omawia skrótowce i ich rodzaje

– podaje znaczenia różnorodnych skrótowców, w tym rzadko stosowanych

– stosuje poprawne formy wszystkich skrótowców

– zna znaczenia różnorodnych skrótów

– poprawnie zapisuje różnorodne skróty

– wyjaśnia, co to jest styl wypowiedzi i co się na niego składa

– stosuje różne style funkcjonalne w swoich wypowiedziach

– dba o poprawność stylu swoich wypowiedzi

 

 

– wykorzystuje wiedzę o słownictwie ogólnonarodowym przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych

– wykorzystuje wiedzę o słownictwie o ograniczonym zasięgu przy tworzeniu tekstów własnych i interpretacji tekstów cudzych

– świadomie i funkcjonalnie posługuje się w swoich wypowiedziach bogatym słownictwem

– wykorzystuje wiedzę na temat neologizmów przy interpretacji tekstów

–  wykorzystuje wiedzę na temat homonimów i homofonów przy interpretacji tekstów cudzych i tworzeniu tekstów własnych

– stosuje poprawnie i funkcjonalnie skrótowce i skróty, zapisuje je bezbłędnie

–  zna style funkcjonalne i omawia ich wyznaczniki

– świadomie i celowo dobiera styl do swoich wypowiedzi

 

Elementy aktu komunikacji – wie, co to jest akt komunikacji – wymienia składniki aktu komunikacji – wskazuje podstawowe związki między składnikami aktu komunikacji – omawia wszystkie relacje między poszczególnymi składnikami aktu komunikacji – tworzy wypowiedzi, podporządkowując je wszystkim składnikom aktu komunikacji
Intencje wypowiedzi, cele wypowiedzi – wie, że nadawca w komunikacie może wyrażać różne intencje

– wie, że komunikat może realizować różne cele

– rozpoznaje przykładowe intencje nadawcy w komunikacie

– rozpoznaje podstawowe cele komunikatu

– rozpoznaje intencje nadawcy w komunikacie

– rozpoznaje i formułuje podstawowe cele komunikatu

– rozpoznaje różnorodne intencje w komunikacie

– rozpoznaje cele cudzej wypowiedzi, dobiera środki do wyrażania celów we własnej wypowiedzi

– rozpoznaje środki językowe wyrażające intencje nadawcy

-formułuje wypowiedzi, świadomie eksponując ich cele

Grzeczność językowa – wie, na czym polega interakcja między nadawcą i odbiorcą

– wie, na czym polega grzeczność językowa

– zna zasady kultury języka

– zna podstawowe zasady etykiety językowej

–  zna zasady porozumiewania się w sieci

– wyjaśnia, jak jest możliwa interakcja między nadawcą i odbiorcą w akcie komunikacji

– wyjaśnia, na czym polega grzeczność językowa

– wymienia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci

– zna zasady etykiety językowej

– wyjaśnia, czym jest, na czym polega i jak może przebiegać interakcja między nadawcą a odbiorcą w akcie komunikacji

– wyjaśnia, czym jest i na czym polega grzeczność językowa

– omawia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci

– stosuje zasady etykiety językowej

– stosuje w praktyce zasady kultury języka

– bezbłędnie stosuje zasady etykiety językowej

– stosuje zasady netykiety

– zawsze świadomie i celowo stosuje zasady kultury języka i zasady netykiety

– tworzy wypowiedzi zgodne z zasadami etykiety językowej

Cytat, cytowanie

Mowa niezależna

Mowa zależna

 

 

– stara się wprowadzać cytaty do swoich wypowiedzi

– rozpoznaje mowę niezależną

– rozpoznaje mowę zależną

– poprawnie wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi

– wprowadza do tekstów pisanych mowę niezależną

– wprowadza do tekstów pisanych mowę zależną

– celowo wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi

– wyjaśnia, na czym polega mowa niezależna

– wyjaśnia, na czym polega mowa zależna

– funkcjonalnie wykorzystuje cytaty w swoich wypowiedziach

– funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę niezależną

– funkcjonalnie stosuje mowę zależną w tekstach pisanych

– świadomie, celowo, poprawnie, funkcjonalnie wprowadza cytaty do wypowiedzi

– sprawnie przekształca mowę niezależną w zależną

 

Zebranie i powtórzenie wiadomości o komunikacji językowej – wie, na czym polega komunikacja językowa

-wie, że nadawca w komunikacie może wyrażać różne intencje

– wie, że komunikat może realizować różne cele

-wie, na czym polega interakcja między nadawcą i odbiorcą

– wie, na czym polega grzeczność językowa

– zna zasady kultury języka

– zna podstawowe zasady etykiety językowej

-zna zasady porozumiewania się w sieci

– stara się wprowadzać cytaty do swoich wypowiedzi

-rozpoznaje mowę niezależną

-rozpoznaje mowę zależną

– wymienia składniki aktu komunikacji

-rozpoznaje przykładowe intencje nadawcy w komunikacie

-rozpoznaje podstawowe cele komunikatu

-wyjaśnia, jak jest możliwa interakcja między nadawcą i odbiorcą w akcie komunikacji

-wyjaśnia, na czym polega grzeczność językowa

-wymienia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci

-zna zasady etykiety językowej

-poprawnie wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi

-wprowadza do tekstów pisanych mowę niezależną

-wprowadza do tekstów pisanych mowę zależną

-wyjaśnia, na czym polega komunikacja językowa

-rozpoznaje intencje nadawcy w komunikacie

– rozpoznaje i formułuje podstawowe cele komunikatu

– wyjaśnia, czym jest, na czym polega i jak może przebiegać interakcja między nadawcą a odbiorcą w akcie komunikacji

– wyjaśnia, czym jest i na czym polega grzeczność językowa

– omawia podstawowe zasady kultury języka i zasady porozumiewania się w sieci

– stosuje zasady etykiety językowej

– celowo wprowadza cytaty do swoich wypowiedzi

– wyjaśnia, na czym polega mowa niezależna

– wyjaśnia, na czym polega mowa zależna

– omawia składniki aktu komunikacji

-rozpoznaje różnorodne intencje w komunikacie

– rozpoznaje cele cudzej wypowiedzi, dobiera środki do wyrażania celów we własnej wypowiedzi

-stosuje w praktyce zasady kultury języka

– bezbłędnie stosuje zasady etykiety językowej

– stosuje zasady netykiety

– funkcjonalnie wykorzystuje cytaty w swoich wypowiedziach

– funkcjonalnie stosuje w pisanych tekstach mowę niezależną

– funkcjonalnie stosuje mowę zależną w tekstach pisanych

– uczestniczy w różnorodnych aktach komunikacji jako nadawca i odbiorca

-rozpoznaje środki językowe wyrażające intencje nadawcy

– formułuje wypowiedzi, świadomie eksponując ich cele

– zawsze świadomie i celowo stosuje zasady kultury języka i zasady netykiety

– tworzy wypowiedzi zgodne z zasadami etykiety językowej

– świadomie, celowo, poprawnie, funkcjonalnie wprowadza cytaty do wypowiedzi

– sprawnie przekształca mowę niezależną w zależną

 

WIEM I UMIEM
Warto zapamiętać – wie, że teksty literatury pięknej dzielą się na lirykę, epikę i dramat

– wie, kiedy utwór należy do literatury pięknej

-wie, co to jest retoryka

– zna podstawowe tropy językowe

 

 

 

 

– wskazuje podstawowe cechy wszystkich rodzajów literackich

– zna różne rodzaje piśmiennictwa

– zna części kompozycyjne wypowiedzi argumentacyjne

-zna różnorodne tropy językowej

– wymienia wszystkie cechy rodzajów literackich

– omawia różne rodzaje piśmiennictwa

– zna rozmaite środki retoryczne

– omawia różnorodne tropy językowe

– omawia cechy liryki, epiki i dramatu

– porównuje różne rodzaje piśmiennictwa

– zna i stosuje różne rodzaje argumentów

– stosuje funkcjonalnie tropy językowe

– zna gatunki epickie, liryczne, dramatyczne

– analizuje i interpretuje utwory należące do różnych rodzajów piśmiennictwa

-tworzy wypowiedź argumentacyjną zgodnie z zasadami sztuki retorycznej

– świadomie i celowo wykorzystuje w swoich  wypowiedziach różnorodne tropy językowe

Zygmunt Saloni

Jak pisać wypracowania?

– pod kierunkiem tworzy proste teksty według wzorów

– dzieli tekst na akapity, dba o ich logiczną spójność

 

– tworzy teksty w różnych formach wypowiedzi

– stosuje różne rodzaje akapitów

– prezentuje wysoki stopień umiejętności tworzenia tekstu

– wykorzystuje środki retoryczne

– tworzy pisemną wypowiedź zgodnie z wszystkimi wymogami sztuki tworzenia tekstu

– świadomie i celowo komponuje tekst, stosuje językowe środki retoryczne

– jest świadomym i kompetentnym twórcą różnorodnych tekstów

– stosuje zabiegi  i środki retoryczne w tekście

Test na zakończenie nauki -udziela poprawnych odpowiedzi na co najmniej połowę pytań i poleceń testu -poprawnie wykonuje trzy czwarte poleceń testu -poprawnie wykonuje większośćpoleceń testu -poprawnie wykonuje niemal wszystkie polecenia testu -bezbłędnie wykonuje wszystkie polecenia testu
Nasze projekty: relacja z nauki w klasie 7. -na miarę swoich możliwości bierze udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7. -bierze udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7., proponuje formę relacji -bierze czynny udział w przygotowaniu relacji z nauki w klasie 7., proponuje rozwiązania graficzne -opracowuje koncepcję relacji z nauki w klasie 7. -kieruje pracami zespołu przygotowującego relację z nauki w klasie 7.