j. polski klasa 7-kliknij

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy 7 pozwala na  rozwijanie  kompetencji ujętych  w  programie i wynikających  z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania     i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne  i  praktyczne  ujęte  w  programie  nauczania  i   wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

celujący

 • uczeń biegle   się   posługuje    zdobytymi    wiadomościami   i    umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DLA KLASY 7

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE

 • uważnie słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela
 • wyraża prośbę o powtórzenie wypowiedzi
 • słucha nagrania wzorcowej recytacji
 • mówi na temat najważniejszych treści wysłuchanego utworu
 • rozumie polecenia
 • rozpoznaje fragmenty informacyjne i perswazyjne w wysłuchanym tekście
 • rozpoznaje emocje towarzyszące osobie wypowiadającej się

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY

 

 • czyta teksty współczesne i dawne
 • odczytuje tekst literacki i inne dzieła sztuki (np. obraz, rzeźba, grafika) na poziomie dosłownym, na poziomie krytycznym z pomocą nauczyciela i rówieśników określa temat utworu i poruszony problem, odnosi się do wybranych kontekstów, np biograficznego, historycznego, kulturowego
 • rozpoznaje wypowiedź o charakterze emocjonalnym,  argumentacyjnym,  wskazuje  w tekście argumentacyjnym tezę, argument i przykłady
 • rozpoznaje w  tekście  najważniejsze  informacje,  opinię  i   fakty,   rozróżnia  fikcję  i kłamstwo
 • wie, czym jest perswazja, sugestia, ironia, z pomocą nauczyciela i klasy rozpoznaje aluzję
 • rozróżnia elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim
 • wskazuje nadawcę i adresata wypowiedzi
 • dostrzega różne motywy postępowania bohaterów
 • odczytując sens utworu, dostrzega podstawowe wartości, takie jak przyjaźń, wierność, patriotyzm; formułuje wnioski
 • czyta utwory liryczne i zna cechy liryki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należącedo liryki: sonet, pieśń, tren
 • odróżnia osobę mówiącą w wierszu od autora tekstu, bohatera utworu od podmiotu lirycznego
 • zna podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację
 • rozpoznaje obrazy poetyckie w utworze
 • czyta utwory epickie i zna cechy epiki jako rodzaju literackiego, zna gatunki należącedo epiki
 • wymienia elementy konstrukcyjne świata przedstawionego w utworze

 

 • wie, czym się różni fikcja literacka od rzeczywistości
 • rozróżnia narrację pierwszo- i trzecioosobową
 • rozpoznaje w tekście epickim fragmenty opowiadania i opisu
 • odróżnia dramat od innych rodzajów literackich, wskazuje elementy dramatu: akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog i dialog
 • rozpoznaje balladę jako gatunek z pogranicza rodzajów literackich
 • posługuje się spisem treści, cytatem z poszanowaniem praw autorskich
 • rozpoznaje gatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł, felieton
 • wyszukuje informacje w tekście popularnonaukowym, naukowym, publicystycznym
 • dostrzega symbole i alegorie w tekstach kultury
 • zna terminy adaptacja filmowa i adaptacja teatralna
 • wymienia osoby uczestniczące w procesie powstawania przedstawienia teatralnego oraz filmu (reżyser, aktor, scenograf, charakteryzator)
 • zauważa związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury
 • dokonuje przekładu intersemiotycznego tekstów kultury i interpretacji zjawisk społecznych oraz prezentuje je w ramach różnych projektów grupowych

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

 • s p o r z ą d z a w    r ó ż n y c h    f o r m a c h    n o t a t k ę    d o t y c z ą c ą    w y s ł u c h a n e j w y p o w i e d z i
 • tworzy plan dłuższej wypowiedzi
 • tworzy wypowiedź o charakterze argumentacyjnym, w rozprawce z pomocą nauczyciela formułuje tezę, hipotezę oraz argumenty, samodzielnie podaje przykłady do argumentów, wnioskuje
 • wypowiada się na temat
 • stara się zachować  poprawność    językową, ortograficzną i interpunkcyjną tekstu,

a w tekstach mówionych zachowuje poprawność akcentowania wyrazów i zdań, dba

o poprawną wymowę

 • stara się o estetyczny zapis wypowiedzi
 • wygłasza krótki monolog, podejmuje próbę wygłaszania przemówienia oraz próby uczestniczenia w dyskusji
 • przygotowuje wywiad
 • streszcza, skraca, parafrazuje tekst, w tym tekst popularnonaukowy
 • wyraża swoje zdanie i umie je uzasadnić, odnosi się do cudzych poglądów
 • pisze opowiadanie odtwórcze i twórcze; wie, jak umieścić dialog w tekście
 • opisuje i charakteryzuje postaci rzeczywiste i fikcyjne
 • stosuje narrację pierwszo- i trzecioosobową
 • opisuje elementy dzieła malarskiego, wykorzystuje z pomocą nauczyciela odpowiednie konteksty
 • układa tekst o trójdzielnej kompozycji z uwzględnieniem akapitów, stosuje cytat
 • wygłasza z pamięci tekst poetycki

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

 • w i e , c z y m j e s t b ł ą d j ę z y k o w y
 • ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki języka polskiego:
 • fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski

 

dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem  dźwięczności  i  uproszczeń  grup  spółgłoskowych,   utraty   dźwięczności  w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem

 • słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w y r a z p o d s t a w o w y i p o c h o d n y , podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca  zasób  własnego  słownictwa  o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów
 • fleksji (stosuje wiedzę  o  częściach  mowy  w  poprawnym  zapisie  partykuły  nie  z  różnymi   częściami  mowy,  rozpoznaje  imiesłowy,  zna  zasady  ich  tworzenia     i odmiany)
 • składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w przekształcaniu zdań pojedynczych  na  złożone  i  odwrotnie  oraz  wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE

 • świadomie uczestniczy    w    sytuacji    komunikacyjnej    przez    uważne    słuchanie wypowiedzi innych jej uczestników
 • żywo reaguje na wypowiedzi kolegów i nauczyciela, m.in. prosi o jej powtórzenie, uzupełnienie, wyjaśnienie
 • określa tematykę wysłuchanego utworu; ocenia wartość wysłuchanego tekstu
 • rozróżnia teksty o charakterze informacyjnym i perswazyjnym
 • wybiera potrzebne informacje z wysłuchanego tekstu
 • rozpoznaje komizm, kpinę i ironię jako wyraz intencji wypowiedzi

CZYTANIE UTWORÓW LITERACKICH I ODBIÓR TEKSTÓW KULTURY

 

 • podejmuje próby  s a m o d z i e l n e g o  odczytania  różnych  tekstów  współczesnych i dawnych na poziomie przenośnym, a w ich odczytaniu odnosi się do różnych kontekstów
 • nazywa różne motywy postępowania bohaterów
 • określa problem poruszony w utworze i ustosunkowuje się do niego
 • identyfikuje w tekście poetyckim cechy liryki
 • charakteryzuje osobę mówiącą w wierszu
 • wskazuje podstawowe środki wyrazu artystycznego wypowiedzi, w tym: neologizm, prozaizm, eufemizm, inwokację
 • wyodrębnia w tekście obrazy poetyckie
 • rozróżnia takie gatunki poezji, jak pieśń, hymn
 • identyfikuje elementy świata przedstawionego w utworze
 • odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości

 

 • rozumie znaczenie terminów realizm i fantastyka
 • odróżnia cechy gatunkowe noweli, powieści, opowiadania
 • podaje przykłady utworów należących do literatury dydaktycznej
 • zna cechy literatury dydaktycznej, wymienia cechy bajki i ballady
 • r o z p o z n a j e c e c h y d r a m a t u j a k o r o d z a j u l i t e r a c k i e g o w t e k ś c i e
 • s a m o d z i e l n i e wyszukuje    potrzebne    informacje    w odpowiednich źródłach, sporządza prosty przypis
 • wyszukuje informacje w indeksie i przypisach
 • rozpoznaje językowe i pozajęzykowe środki perswazji, w reklamie prasowej
 • analizuje symbole i alegorie występujące w tekstach kultury
 • dostrzega funkcje środków pozajęzykowych w sztuce teatralnej i filmie
 • wskazuje w balladzie elementy typowe dla różnych rodzajów literackich
 • analizuje związki między dziełem literackim a innym tekstem kultury
 • wskazuje elementy tragizmu i komizmu w dziele literackim

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

 • pisze na temat, starając się zachować przejrzystą kompozycję logicznej i spójnej wypowiedzi, wyraża własne zdanie i podaje argumenty na poparcie własnego stanowiska
 • zachowuje trójdzielną kompozycję dłuższej wypowiedzi, w tym w przemówieniu
 • stosuje się do zasad poprawnej wymowy oraz norm dotyczących akcentowaniawyrazów i zdań, zna wyjątki w akcentowaniu wyrazów,
 • rozróżnia środki  językowe  w  zależności  od   adresata  wypowiedzi  w  oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia
 • stosuje zasady etykiety językowej i przestrzega zasad etyki mowy
 • uczestniczy w dyskusji zgodnie z zasadami kultury
 • dostrzega zjawisko brutalności słownej, kłamstwo i manipulację
 • uczestniczy w omówieniu recytacji własnej, koleżanek i kolegów
 • redaguje rozprawkę z tezą bądź hipotezą, formułuje odpowiednie argumenty i popiera je odpowiednimi przykładami
 • pisze wywiad
 • stosuje akapity,   dba   o   spójne   nawiązania    między poszczególnymi częściami wypowiedzi
 • zachowuje poprawność językową i stylistyczną tworzonego tekstu
 • wykazuje dbałość o estetykę zapisu oraz poprawność ortograficzną i interpunkcyjną
 • opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; odczytuje sensy przenośne w tekstach kultury, takich jak obraz, plakat, grafika
 • w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym opis sytuacji
 • recytuje tekst poetycki, podejmuje próbę interpretacji głosowej z uwzględnieniem tematu i wyrażanych emocji

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

 • d o s t r z e g a b ł ę d y j ę z y k o w e i p o t r a f i j e s k o r y g o w a ć
 • stosuje w tworzonych tekstach podstawową wiedzę językową w zakresie:
 • fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod

 

względem  dźwięczności  i  uproszczeń  grup  spółgłoskowych,  utraty   dźwięczności  w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem

 • słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w y r a z p o d s t a w o w y i p o c h o d n y , podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca  zasób  własnego  słownictwa  o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów
 • fleksji (stosuje  wiedzę  o  częściach  mowy  w  poprawnym  zapisie  partykuły  nie z  różnymi   częściami  mowy,  rozpoznaje  imiesłowy,  zna  zasady  ich  tworzenia     i odmiany)
 • składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w przekształcaniu  zdań  pojedynczych  na  złożone  i  odwrotnie  oraz   wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE

 • słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega środki wyrazu artystycznego tekstu
 • analizuje i rozpoznaje intencję nadawcy wysłuchanego utworu, w tym aluzję, sugestię, manipulację

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

 • płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania i intonacji
 • odczytuje tekst na poziomie przenośnym
 • określa funkcję przeczytanego tekstu
 • interpretuje tytuł utworu
 • wyjaśnia motywy  postępowania  bohaterów,  ocenia  ich   zachowania   i   postawy  w odniesieniu do ogólnie przyjętych zasad moralnych
 • dostrzega manipulację i  perswazję,  wartościowanie  w  czytanym  tekście,  w  tym  w satyrze
 • określa funkcję środków artystycznego wyrazu
 • analizuje elementy   świata    przedstawionego   w    utworze,   omawia    ich    funkcję w konstrukcji utworu
 • uzasadnia przynależność gatunkową różnych utworów literackich
 • uzasadnia przynależność tekstu prasowego do publicystyki
 • wyszukuje i porównuje  informacje w  różnych  tekstach, m.in.  popularnonaukowych i naukowych
 • analizuje językowe i pozajęzykowe środki perswazji w reklamie prasowej
 • odczytuje sensy przenośne i symboliczne w odbieranym tekście

 

MÓWIENIE

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

 • płynnie mówi na podany temat, starając się zachować zasady poprawności językowej i stylistycznej
 • uzasadnia własne zdanie za pomocą rzeczowych argumentów
 • dobiera środki  językowe   w   zależności   od   adresata  wypowiedzi   w   oficjalnych i nieoficjalnych sytuacjach mówienia
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji
 • wystrzega się brutalności słownej, kłamstwa i manipulacji w wypowiedzi ustnej
 • pisze na temat, stosując funkcjonalną kompozycję logicznej wypowiedzi, polemizuje ze stanowiskiem innych, formułuje rzeczowe argumenty poparte celnie dobranymi przykładami
 • dobiera i stosuje środki językowe odpowiednio do sytuacji i odbiorcy oraz rodzaju komunikatu
 • p r e z e n t u j e w dyskusji swoje stanowisko, rozwija je odpowiednio dobranymi argumentami, świadome stosuje retoryczne środki wyrazu
 • reaguje z zachowaniem  zasad  kultury  na  zjawisko  brutalności  słownej,  kłamstwo i manipulację
 • w rozprawce dobiera odpowiednie argumenty, w których odwołuje się do kontekstu literackiego, popiera je odpowiednimi przykładami
 • pisze wywiad, wykorzystując zdobytą z różnych źródeł wiedzę na temat podjęty      w rozmowie
 • opisuje dzieło malarskie z odniesieniem do odpowiednich kontekstów; podejmuje próbę interpretacji tekstu kultury, obrazu, plakatu, grafiki
 • w tekstach własnych wykorzystuje różne formy wypowiedzi, w tym  mowę zależną    i niezależną w celu dynamizowania akcji i charakteryzowania bohatera
 • recytuje tekst poetycki, interpretacje głosowo z uwzględnieniem tematu
 • ocenia recytację własną, koleżanek i kolegów i przedstawia uzasadnienie swojej oceny

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

 • umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie:
 • d o k o n u j e k o r e k t y t w o r z o n e g o t e k s t u
 • a n a l i z u j e e l e m e n t y j ę z y k o w e w t e k s t a c h k u l t u r y ( n p . w r e k l a m a c h , p l a k a c i e , w p i o s e n c e ) , w y k o r z y s t u j ą c w i e d z ę o j ę z y k u w z a k r e s i e :
 • fonetyki (zna różnicę między głoską a literą; rozróżnia samogłoski i spółgłoski, głoski dźwięczne, bezdźwięczne, ustne, nosowe; wie, na czym polega zjawisko upodobnień pod względem dźwięczności  i  uproszczeń   grup   spółgłoskowych,   utraty   dźwięczności w wygłosie), dostrzega rozbieżności między mową a pismem
 • słowotwórstwa i słownictwa (wie, czym są w y r a z p o d s t a w o w y i p o c h o d n y , podstawa słowotwórcza, formant, rdzeń, rodzina wyrazów; rozumie różnicę między wyrazem pokrewnym a bliskoznacznym, dostrzega zróżnicowanie formantów pod względem ich funkcji, rozumie różnicę między realnym a słowotwórczym znaczeniem wyrazów, odróżnia typy wyrazów złożonych), zna typy skrótów i skrótowców i stosuje zasady interpunkcji w ich zapisie, świadomie wzbogaca zasób własnego słownictwa o przysłowia, powiedzenia, frazeologizmy itp., odróżnia synonimy od homonimów

 

 • fleksji (stosuje wiedzę  o  częściach  mowy  w  poprawnym  zapisie  partykuły  nie  z  różnymi   częściami  mowy,  rozpoznaje  imiesłowy,  zna  zasady  ich  tworzenia     i odmiany)
 • składni (wykorzystuje wiedzę o budowie wypowiedzenia pojedynczego i złożonego w przekształcaniu zdań pojedynczych  na  złożone  i  odwrotnie  oraz  wypowiedzeń z imiesłowowym równoważnikiem zdania na zdanie złożone i odwrotnie, dokonuje przekształceń z mowy zależnej na niezależną i odwrotnie

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE

 • słucha nagrań recytacji utworów poetyckich i prozatorskich oraz dostrzega i ocenia zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych tekstu
 • interpretuje wysłuchany tekst, uwzględniając intencję jego nadawcy

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

 • płynnie czyta teksty współczesne i dawne, stosując się do zasad poprawnej interpunkcji, akcentowania, intonacji oraz uwzględnia budowę wersyfikacyjną, a także organizację rytmiczną utworu poetyckiego
 • odczytuje tekst na poziomie przenośnym i symbolicznym
 • wartościuje zachowania i postawy bohaterów, uwzględniając motywy ich postępowaniai odwołując się do ogólnie przyjętych zasad moralnych
 • ustosunkowuje się do różnych sposobów oddziaływania tekstu na odbiorcę, takich jak perswazja, manipulacja
 • określa funkcję środków artystycznego wyrazu, a zwłaszcza symbolu i alegorii
 • interpretuje symbole występujące w różnych tekstach kultury

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

 • udowadnia swoje racje za pomocą rzeczowych argumentów ułożonych w logiczny wywód
 • aktywnie uczestniczy w dyskusji, używając środków językowych wyrażających stosunek mówiącego do przedstawianych treści i nawiązując do wypowiedzi przedmówców, podejmuje próby prowadzenia dyskusji
 • charakteryzując postać  fikcyjną,  ocenia  i  wartościuje  jej  zachowania  i   postawy  w odniesieniu do ogólnie przyjętych norm moralnych
 • analizuje uczucia własne i bohaterów literackich,
 • próbuje interpretować głosowo wygłaszany tekst, m.in. przez poprawne stosowaniepauz w tekście zawierającym przerzutnie,
 • krytycznie, rzeczowo omawia oraz ocenia recytację własną i kolegów
 • pisze wypowiedzi  logiczne,  spójne  i  przejrzyste  pod  względem  kompozycyjnym i poprawne pod względem językowym, stylistycznym, ortograficznym oraz interpunkcyjnym
 • dobierając odpowiednie słownictwo, tworzy tekst wyrażający intencje nadawcy

 

 • posługuje się odpowiednimi argumentami i przykładami w celu uzasadnienia własnegozdania
 • posługując się bogatym słownictwem, redaguje różne formy wypowiedzi, m.in. opowiadanie z elementami dialogu i monologu, opisu, charakterystyki, zróżnicowane stylistycznie i funkcjonalnie opisy, recenzję i notatkę (różnorodne postaci) oraz pisma użytkowe
 • odwołując się do kontekstów, tworzy rozprawkę z tezą lub hipotezą

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

 • wykorzystując wiedzę o języku, a n a l i z u j e e l e m e n t y j ę z y k o w e w  t e k s t a c h k u l t u r y j a k o ś w i a d o m e k s z t a ł t o w a n i e  w a r s t w y s t y l i s t y c z n e j t e k s t u
 • ś w i a d o m i e  s t o s u j e     w i e d z ę     j ę z y k o w ą      w      z a k r e s i e      t r e ś c i m a t e r i a ł o w y c h p r z e w i d z i a n y c h  p r o g r a m e m  n a u c z a n i a  w  z a k r e s i e f o n e t y k i , f l e k s j i , s k ł a d n i , s ł o w n i c t w a

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 

Kształcenie literackie i kulturowe SŁUCHANIE

 • słucha i rozumie wypowiedzi kolegów i nauczyciela jako aktywny uczestnik różnych sytuacji mówienia w czasie zajęć lekcyjnych
 • odczytuje i interpretuje zabiegi związane z prezentacją walorów artystycznych nagraniawzorcowej recytacji
 • analizuje i wykorzystuje w  nowych  sytuacjach dydaktycznych informacje wybrane z wysłuchanego tekstu

 

CZYTANIE TEKSTÓW PISANYCH I ODBIÓR INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 

 • czyta różne teksty (zarówno współczesne, jak i dawne, przewidziane w programie nauczania) na poziomie dosłownym, przenośnym i symbolicznym
 • samodzielnie interpretuje teksty pisane i inne teksty kultury, uwzględniając intencję nadawcy oraz konteksty niezbędne do interpretacji
 • praktycznie wykorzystuje informacje wybrane z tekstu literackiego, popularnonaukowego, naukowego
 • krytycznie ocenia  i   wartościuje   treści,   zachowania   i   postawy   przedstawione w utworach w odniesieniu do systemu moralnego i etycznego

 

Tworzenie wypowiedzi (elementy retoryki, mówienie i pisanie)

 

 • samodzielnie buduje  spójne,  logiczne,  rzeczowe  wypowiedzi  na  podany  temat,  w których przedstawia własne stanowisko, lub za pomocą popartych przykładami argumentów uwzględniających różne konteksty kulturowe dowodzi przyjętych racji

 

 • aktywnie uczestniczy w dyskusji jako dyskutant lub przewodniczący, rzeczowo przedstawia swoje stanowisko i wnioski
 • interpretuje głosowo wygłaszany z pamięci lub czytany tekst, uwzględniając funkcję zastosowanych środków stylistycznych
 • oceniając pracę  innych,   przedstawia   krytyczną,   rzeczową   refleksję   wynikającą z wnikliwej analizy wykonanych zadań i erudycji polonistycznej
 • pisze wypowiedzi  oryginalne  pod   względem  sposobu  ujęcia  tematu,  w   t ym  r o z p r a w k ę z h i p o t e z ą ; wykazuje się szczególną dbałością o poprawność językową, bezbłędny zapis, logiczną kompozycję
 • tworzy oryginalne notatki, posługując się bogatym słownictwem
 • redaguje dłuższe formy wypowiedzi
 • podejmuje próby własnej twórczości literackiej

 

Kształcenie językowe (gramatyka języka polskiego, komunikacja językowa i kultura języka, ortografia i interpunkcja)

 

 • wykorzystując wiedzę o języku, o d c z y t u j e s e n s y s y m b o l i c z n e i p r z e n o ś n e w t e k s t a c h k u l t u r y  j a k o  e f e k t  ś w i a d o m e g o  k s z t a ł t o w a n i a  w a r s t w y s t y l i s t y c z n e j w y p o w i e d z i
 • samodzielnie poszerza    wiedzę    językową    i    wykorzystuje    ją    we    własnych wypowiedziach