Deklaracja Dostępności

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Chechle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Chechle https://bip.malopolska.pl//zsptkwchechle

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-08-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Eleonora Lazurowicz-Senejko, spchechlo@wp.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kluczewskiej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Od strony placu zabaw i tylnej strony szkoły, znajduje się wejście do przedszkola otwierane w godzinach pracy przedszkola. Ponadto są 3 wejścia w razie konieczności- np. otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. Jedno z nich znajduje się przy sali gimnastycznej, drugie od strony stołówki a trzecie od strony szatni. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W pokoju nauczycielskim szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący teren wewnątrz szkoły oraz korytarz przy salach lekcyjnych.
 2. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku  znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind osobowych, natomiast posiada 2 windy towarowe znajdujące się na terenie stołówki i przedszkola.
 3. Na terenie szkoły znajduje się 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych oraz 20 miejsc rowerowych. Ponadto od strony wejścia do przedszkola znajduje się podjazd przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
 5. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 6. Na parterze koło wejścia głównego znajduje się tablica z informacją o bieżących sprawach szkoły.
 7. W przypadku ewakuacji oznaczone są drogi ewakuacyjne.
Aplikacje mobilne

Na terenie szkoły nie są używane aplikacje mobilne.

Metadane

Data publikacji : 28.10.2019

Data modyfikacji : 28.10.2019

Rejestr zmian.

Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy w Kluczach

Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:

Eleonora Lazurowicz-Senejko,

Osoba udostępniająca informację:
Eleonora Lazurowicz-Senejko, Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Osoba modyfikująca informację:

Eleonora Lazurowicz-Senejko,