Prawa i obowiązki ucznia

Prawa ucznia: 

Uczeń ma prawo do :

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności;
 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
 4. Korzystania z pomocy finansowej lub innej wg odrębnych przepisów;
 5. Rozwijania zainteresowań i zdolności;
 6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 7. Pomocy w przypadku trudności w nauce;
 8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
 9. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
 10. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób;
 11. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się działając w organizacjach działających w szkole;
 12.  Wyróżniania za osiągane widoczne postępy w nauce;
 13.  Bezpłatnej legitymacji szkolnej;
 14.  Do złożenia skargi w przypadku naruszenia jego praw.

Obowiązki ucznia :

Uczeń ma obowiązek:

 1. Systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje i zajęcia szkolne, każdorazowo usprawiedliwiać nieobecności i spóźnienia;
 2. Stale przygotowywać się do zajęć lekcyjnych, tzn. odrabiać prace pisemne, przygotowywać zadany materiał w formie ustnej, przynosić podręczniki, zeszyty i przybory szkolne;
 3. Czynnie uczestniczyć w lekcjach;
 4. Kulturalnie i bezpiecznie zachowywać się podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, przerw oraz w drodze do i ze szkoły;
 5. Przestrzegać zasad kultury bycia i słowa w odniesieniu do kolegów, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły w szkole i poza nią;
 6. Przejawiać szacunek i tolerancję wobec innych;
 7. Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów (niedopuszczalne jest palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie narkotyków lub innych środków odurzających, przynoszenie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów i stosowanie przemocy wobec innych);
 8. Podporządkować się poleceniom i rozporządzeniom dyrektora szkoły, wychowawcy i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
 9. Przeciwdziałać przemocy fizycznej, wulgaryzacji języka, dewastacji mienia, degradacji środowiska naturalnego oraz innym negatywnym zjawiskom przez: nieuczestniczenie w nich, słowną uwagę, powiadomienie osób dorosłych;
 10.  Godnie reprezentować szkołę;
 11. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia;
 12. Przestrzegać zasad higieny osobistej;
 13. Nosić na terenie szkoły odpowiednio strój codzienny lub galowy;
 14. Zostawiać okrycia wierzchnie w szatni i zmieniać obuwie.