WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie do życia w rodzinie, kl. 4- 8- wymagania edukacyjne
Uczeń:
– zna wartość rodziny w życiu osobistym człowieka,
– wnosi pozytywny wkład w życie swojej rodziny,
– okazuje szacunek innym ludziom, docenia ich wysiłek i pracę, przyjmuje postawę szacunku wobec siebie,
– jest przygotowany do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania,
– pokonuje trudności okresu dorastania,
– jest gotowy do przyjęcia integralnej wizji osoby,
– dokonuje wyboru i urzeczywistnienia wartości służących osobowemu rozwojowi,
– kieruje własnym rozwojem, podejmuje wysiłek samowychowawczy zgodnie z uznawanymi normami i wartościami,
– rozpoznaje, analizuje i wyraża uczucia,
– rozwiązuje problemy,
– ma wiedzę na temat organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie prenatalnym i postnatalnym oraz akceptuje własną płciowość,
– przyjmuje integralną wizję ludzkiej seksualności,
– posiada umiejętność obrony własnej intymności i nietykalności seksualnej oraz szacunek dla ciała innej osoby,
– uświadamia sobie i uzasadnia potrzebę przygotowania do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny,
– rozumie postawę odpowiedzialnego rodzicielstwa,
– korzysta ze środków przekazu, w tym z internetu, w sposób selektywny, umożliwiający obronę przed ich destrukcyjnym oddziaływaniem.