Lekturę da się lubić

Tytuł innowacji: Lekturę da się lubić.

Rodzaj:  metodyczno-programowa

Okres realizacji : wrzesień 2023  –  maj 2024 ( z możliwością kontynuowania w kolejnym roku szkolnym)

Czego dotyczy: klasa 4 i 5, lekcje języka polskiego poświęcone omawianiu lektur w w/w klasach zgodnie z podstawą programową, rozkładem materiału

Cel główny: znajomość lektur szkolnych;

Cele szczegółowe:

– zapamiętanie treści lektury,

– promowanie czytelnictwa,

– rozwijanie kreatywności wśród uczniów,

– interdyscyplinarne podejście do tekstu lektury,

– umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji – nowoczesnych technologii,

– zachęcanie do czytania lektur szkolnych,

– kształtowanie umiejętności współpracy i odpowiedzialności za sukces grupy,

– przygotowanie uczniów do sprawdzianów z lektury i egzaminu ósmoklasisty

Główną przyczyną opracowania innowacji w tym zakresie była potrzeba znalezienia sposobu na lekturę, który doprowadzi do zmiany nastawienia uczniów do problemu omawiania obowiązkowych lektur przewidzianych w podstawie programowej. Innowacja ma na celu uatrakcyjnienie tego procesu, wprowadzenie elementów zabawowych, nowatorskich metod i technik aktywizujących oraz wykorzystanie technologii informacyjnych.