j. niemiecki klasa 7

PSO-Klasse! Super Toll! 1. Klasa 7.(kliknik w link)

Klasse! Super! Toll! 1

Przedmiotowy System Oceniania

z języka niemieckiego dla klasy 7.

Podstawą Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka niemieckiego na poziomie klasy7. jest program nauczania języka niemieckiego, realizowany w oparciu o podręcznik Klasse! Super! Toll! Zgodnie z nim uczeń powinien:

 1. poznawać słownictwo związane z następującymi tematami:

Ja i ty:

 • słownictwo związane z przedstawianiem się (imię i nazwisko, wiek, kraj pochodzenia,

miejsce zamieszkania, numer telefonu)

 • liczebniki główne 1-20
 • formy powitania i pożegnania
 • nazwy krajów niemieckojęzycznych i ich stolic
 • nazwy niektórych krajów europejskich i ich stolic

Rodzina:

 • nazwy członków rodziny
 • nazwy cech charakteru
 • nazwy zawodów
 • liczebniki 21-1000
 • nazwy czynności związanych ze spędzaniem wolnego czasu
 • zwroty potrzebne do wyrażenia opinii o drugiej osobie, np. sympatii i antypatii

Odzież:

 • nazwy ubrań
 • nazwy kolorów
 • cechy przedmiotów
 • pytanie o cenę i podawanie ceny
 • zwroty potrzebne do wyrażenia opinii pozytywnej i negatywnej o rzeczach i osobach

Szkoła:

 • nazwy dni tygodnia
 • nazwy przedmiotów szkolnych
 • nazwy przyborów szkolnych
 • nazwy ocen w Polsce i w krajach DACH
 • zwroty i przymiotniki niezbędne do wyrażenia opinii o danym przedmiocie szkolnym
 • nazwy pomieszczeń w szkole

Jedzenie i picie:

 • nazwy artykułów spożywczych
 • nazwy owoców
 • nazwy napojów
 • określenia miary i wagi
 • nazwy opakowań
 • przepis kulinarny
 • słownictwo dotyczące zakupów w sklepiku szkolnym
 • zwroty służące wyrażaniu upodobań kulinarnych
 • zwrot służący wyrażaniu chęci, życzeń, pragnień i planów

Hobby:

 • określenia dotyczące hobby
 • formy spędzania wolnego czasu
 • nazwy umiejętności
 • nazwy języków europejskich

Czas wolny:

 • słownictwo związane ze sposobami spędzania czasu wolnego
 • nazwy zainteresowań
 • przymiotniki w funkcji orzecznika
 • nazwy czynności wykonywanych w określonych warunkach
 • nazwy czynności wykonywanych w czasie wolnym nad Jeziorem Bodeńskim

Życie codzienne:

 • słownictwo związane ze sposobami spędzania dnia codziennego
 • określenia czasu w sposób formalny i potoczny
 • nazwy czynności codziennych
 • tryb rozkazujący
 • nazwy rodzajów aktywności weekendowej
 • zwroty potrzebne do wyrażenia zaproszenia na spędzanie wolnego czasu

Świat przyrody:

 • słownictwo związane z otaczającym światem przyrody
 • nazwy pór roku, miesięcy, zjawisk atmosferycznych towarzyszących porom roku
 • nazwy warunków pogodowych w najbliższym otoczeniu i w różnych częściach kraju
 • nazwy czynności, które można wykonywać przy określonych zjawiskach pogodowych
 • zwroty potrzebne do wyrażenia opinii pozytywnej i negatywnej
 1. rozwijać umiejętności w zakresie czterech podstawowych sprawności językowych,

obejmujących:

 1. rozumienie tekstu słuchanego, w ramach którego uczeń potrafi:
 • zrozumieć polecenia i instrukcje nauczyciela związane z sytuacją w klasie
 • zrozumieć globalnie i selektywnie treść słuchanych tekstów: potrafi określić główną

myśl tekstu, zrozumieć ogólny sens usłyszanej sytuacji komunikacyjnej, określić

kontekst wypowiedzi, określić intencje nadawcy/ autora tekstu, a także znajdywać
w tekście określone informacje

 • zrozumieć pytania, polecenia i wypowiedzi, zawierające poznany materiał leksykalno-

gramatyczny w ramach danego zakresu tematycznego

 • rozpoznać ze słuchu poznane słowa i wyrażenia
 • powtórzyć głoski, wyrazy i zdania według usłyszanego wzoru
 1. mówienie, w ramach którego uczeń potrafi:
 • udzielać i uzyskiwać informacje dotyczące: danych osobowych (imię i nazwisko,

wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, numer telefonu), a także rodziny
i rodzeństwa, zajęć szkolnych/planu lekcji, klasy, ubioru, upodobań kulinarnych,

oraz zainteresowań i hobby swoich i innych osób, możliwości spędzania wolnego czasu,

czynności dnia codziennego, samopoczucia, pogody i czynności wykonywanych przy

określonych warunkach pogodowych, świąt i uroczystości rodzinnych

 • opowiadać o: sobie, swojej rodzinie, ulubionych kolorach, częściach garderoby, planie

lekcji, klasie, ulubionych potrawach i owocach,  hobby i zainteresowaniach swoich
i innych osób, sposobach spędzania czasu wolnego, dniu codziennym, samopoczuciu,

sposobach spędzania czasu wolnego przy określonych zjawiskach pogodowych

 • opisywać: wygląd innych osób, upodobania swoje i innych
 • określać przynależność
 • przedstawiać siebie i inne osoby
 • rozpoczynać, podtrzymywać i kończyć rozmowę
 • witać i żegnać osoby
 • wyrażać opinię o innych osobach i pytać o nią inne osoby
 • wyrażać opinię o rzeczach/przedmiotach/częściach garderoby i pytać o nią inne osoby
 • przyjmować lub odrzucać propozycję
 • wyrażać prośbę i podziękowania
 • podawać cenę w euro
 • uzasadniać swoje zdanie
 • uczestniczyć w sytuacjach dialogowych
 1. rozumienie tekstu czytanego, w ramach którego uczeń:
 • rozumie polecenia w podręczniku i materiałach ćwiczeniowych
 • rozumie pojedyncze słowa, zwroty, wyrażenia i zdania, związane z danym tematem
 • rozumie globalnie i selektywnie teksty o znanej tematyce i znanych strukturach

gramatycznych (krótkie opisy, dialogi, opowiadania, ogłoszenia, teksty informacyjne,
e-mail, listy, wywiady, ankiety, przepisy kulinarne, menu w restauracji, wpisy na blogu)

 • potrafi wyszukać w tekście pożądane informacje
 • potrafi określić główną myśl tekstu
 • potrafi ogólnie zrozumieć dłuższe teksty, posługując się słownikiem dwujęzycznym
 • potrafi poprawnie odczytać tekst
 • potrafi uporządkować elementy tekstu
 • potrafi odczytywać dane statystyczne
 • potrafi przyporządkować elementy tekstu do materiału ilustracyjnego
 1. pisanie, w ramach którego uczeń potrafi:
 • rozpoznawać różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
 • pisać pojedyncze wyrazy, zwroty i wyrażenia oraz zdania
 • napisać prosty tekst użytkowy, jak: list/e-mail, notatkę, ogłoszenie, opis, SMS, wpis na

forum/bloga

 • odpowiedzieć pisemnie na pytania do czytanego lub słuchanego tekstu, będące

sprawdzeniem jego zrozumienia

 • ułożyć pytania do wyróżnionych części zdań
 • ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej
 • uzupełnić zdania brakującymi wyrazami
 • uzupełniać dialogi pojedynczymi słowami lub zdaniami
 • rozwiązać test sprawdzający
 1. 3. poznawać i stosować struktury gramatyczne:
 • odmianę czasowników regularnych i nieregularnych w liczbie pojedynczej i mnogiej w

czasie teraźniejszym

 • odmianę czasowników zwrotnych w czasie teraźniejszym
 • odmianę czasowników rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym
 • zaimki osobowe w mianowniku i bierniku
 • zdania pytające, rozkazujące
 • przeczenie nein, nicht
 • przeczenie kein/-e
 • rodzajnik określony i nieokreślony
 • określenie przynależności z przyimkiem von
 • dopełniacz imion własnych
 • zaimki dzierżawcze
 • odmianę rzeczowników w bierniku
 • liczbę mnoga rzeczowników
 • rzeczowniki tworzone od przymiotników i czasowników
 • odmianę czasowników haben i sein
 • odmianę czasowników modalnych können i mögen
 • odmianę czasownika mögen w trybie przypuszczającym i szyk zdania z tym

czasownikiem

 • szyk przestawny w zdaniu oznajmującym i pytającym
 • zaimki pytające wer, wie, woher, wo, wie viel, was, wen, wann
 • zaimek nieokreślony man i es
 • rzeczowniki złożone
 1. kształcić umiejętność pracy z różnymi rodzajami tekstów, jak:
 • list/e-mail, SMS, blog
 • dialog
 • wywiad
 • ankieta
 • menu
 • przepis kulinarny
 • artykuł
 • tekst informacyjny
 • ogłoszenie
 • plan lekcji
 • artykuł
 • ogłoszenie
 • reklama/ plakat reklamowy
 1. znać podstawowe informacje dotyczące krajów niemieckiego obszaru językowego
  w zakresie nazw krajów niemieckojęzycznych i ich stolic, form powitań i pożegnań, kultowych niemieckich marek, nazw przedmiotów szkolnych i ocen,

ciekawych miejsc i obiektów, zwyczajów i obyczajów świątecznych w krajach niemieckojęzycznych, przedstawicieli kultury krajów DACH

 1. rozwijać umiejętności wykraczające poza kompetencję językową, wchodzące
  w skład kompetencji kluczowych
  , jak:
 • rozwijanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej i zespołowej,
 • twórczego rozwiązywania zadań problemowych, samodzielnego wyszukiwania
  i gromadzenia potrzebnych informacji w trakcie planowania i realizowania różnorodnych

projektów językowych i realioznawczych, stosowanie strategii uczenia się

 • rozwijanie umiejętności autokontroli i oceny własnego uczenia się poprzez

rozwiązywanie testów i ocenę poszczególnych zadań w sekcji Wiederholung.

 

Ogólne zasady oceniania

Zgodnie z programem nauczania oraz w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania nauczyciel, dokonujący oceny wiedzy i umiejętności ucznia na lekcji języka niemieckiego  powinien uwzględnić następujące wskazówki:

 1. Wiedza i umiejętności uczniów powinny być sprawdzane możliwie jak najczęściej, np. po

każdej przeprowadzonej lekcji, po szeregu lekcji na dany temat lub po zakończeniu

kolejnego rozdziału w podręczniku.

 1. Kontrola wiedzy i umiejętności uczniów może przyjmować dwie formy: pisemną i ustną,

dzięki czemu uczeń ma możliwość otrzymania pełnej i systematycznej informacji na temat

przebiegu swojego procesu uczenia się.

 1. Uczeń powinien mieć możliwość samodzielnej ewaluacji własnych postępów w nauce

poprzez regularne wypełnianie testów i zadań przeznaczonych do samooceny, jak również

poprzez inne formy samooceny wprowadzone przez nauczyciela.

 1. W ocenie różnorodnej pracy projektowej, jak: projekty językowe i realioznawcze, klasowe

i międzyklasowe konkursy recytatorskie i konkursy piosenki, projekty internetowe i inne pod uwagę brane jest w znacznym stopniu zaangażowanie uczniów w wykonywane zadanie.

 1. Ocenie podlega również umiejętność dokonywania autokontroli i oceny własnego uczenia

się poprzez rozwiązywanie testów i zadań samooceny. Ocena tych umiejętności uzupełnia

ocenę kompetencji językowej ucznia.

 1. Praca w grupie, w której uczeń rozwiązuje zadania, prowadzi dialogi, uczestniczy w grach

i zabawach językowych, umożliwia dokonanie oceny, zarówno przez nauczyciela, jak

również przez uczniów. Jednocześnie praca w grupie podlega ocenie jako umiejętność

wchodząca w skład kompetencji kluczowych, kształtuje bowiem kompetencje społeczne

ucznia.

 1. Podczas lekcji języka niemieckiego oceniana jest również aktywność uczniów. Nauczyciel

odnotowuje ją w dzienniku, o czym powiadamia ucznia. Za różne formy aktywności

ucznia, jak: dobrowolne zgłaszanie się do odpowiedzi, samodzielne wykonywanie dodatkowych zadań, pomoc innym uczniom w rozwiązywaniu zadań, rozumieniu zagadnień i ćwiczeniu sprawności językowej, pomoc w organizowaniu projektów językowych, gier i zabaw itp., mogą być przyznawane plusy (3 plusy – ocena bardzo dobra).

 1. Udział w konkursach przedmiotowych, w zależności od uzyskanych wyników, wpływa na

podwyższenie oceny końcowej.

 1. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie ocen cząstkowych za każdą sprawność

językową: rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem i pisanie, jak

również za opanowanie struktur gramatyczno-leksykalnych. Mogą być

one sprawdzane za pomocą następujących form:

 • odpowiedź ustna
 • aktywność na lekcji
 • zadania domowe
 • kartkówka z aktualnego materiału
 • praca klasowa z poszczególnych rozdziałów tematycznych
 1. Pisemne formy testów i sprawdzianów są oceniane zgodnie z wymaganą liczbą punktów

na daną ocenę według następującej skali:

 1. 0 – 29 % – niedostateczny,
 2. 30– 49 % – dopuszczający,
 3. 50 – 74 % – dostateczny,
 4. 75 – 89 % – dobry,
 5. 90 – 100 % – bardzo dobry,
 6. 100 % + zadanie dodatkowe – celujący.

Uczeń może uzyskać ocenę celującą ze sprawdzianu, jeśli poprawnie wykona wszystkie

zadania zawarte w teście oraz dodatkowe nieobowiązkowe zadania półotwarte lub

otwarte, punktowane dodatkowo. Punktacja oraz skala procentowa ocen jest w tym

przypadku dostosowana do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 1. W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej uczeń ma możliwość jej poprawy.
 2. Uczeń może być dwukrotnie w ciągu semestru nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych.

W takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest odnotować tę informację w dzienniku

lekcji.

 1. Nieprzygotowanie do pracy klasowej jest przyjmowane jedynie w przypadku dłuższej

choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców (prawnych opiekunów)

lub wychowawcę. W przypadku nieobecności ucznia na pracy klasowej, uczeń ma

obowiązek napisać ją w wyznaczonym przez nauczyciela terminie, zgodnie z przyjętym

przez szkołę Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.

 1. Poprawianie oceny przez ucznia przed końcem semestru lub roku nie jest możliwe.
 2. Brak zdolności artystycznych ucznia, np. w zakresie rysowania, śpiewania, nie ma

wpływu na ocenę wykonanego zadania, jeśli cel zadania został przez niego

zrealizowany, a uczeń wykazywał duże zaangażowanie w wykonanie zadania.

 1. Zaangażowanie uczniów w pracę, motywacja do nauki powinny znaleźć odzwierciedlenie

w wyższej ocenie.

 1. Przy ocenie prac pisemnych ucznia dyslektycznego, ze względu na trudności

grafomotoryczne, nie powinny być brane pod uwagę błędy ortograficzne.

Szczegółowe kryteria oceniania

Sprawność językowa:

 1. Rozumienie tekstu słuchanego.

W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie siódmej kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu, obejmującej:

 • określanie głównej myśli/ głównego tematu tekstu
 • rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego słuchanego tekstu
 • rozumienie ogólnego sensu usłyszanej informacji
 • wyszukiwanie w tekście określonych informacji.

Sprawność ta jest rozwijana za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, jak m.in.:

 • rozpoznawanie usłyszanych wyrazów
 • zadania wielokrotnego wyboru
 • przyporządkowanie ilustracji, zdjęć do wysłuchanych tekstów
 • odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
 • przyporządkowanie zdjęć do poszczególnych osób występujących w tekście
 • odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu
 • tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych
 • przyporządkowanie odpowiedzi do pytań
 • rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz
 • dobieranie odpowiedzi do pytań.

Kryteria oceny:

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego

oraz związków przyczynowo-skutkowych nawet, jeśli zawarte są w nich nowe struktury

leksykalno – gramatyczne.

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby
  i zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne
 • rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach, komunikatach
 • w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na

nie reaguje.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne

osoby i zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne

 • rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie

reaguje.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne

osoby, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne

 • przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie

prawidłowo na nie reaguje

 • wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku

niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo
  i struktury gramatyczne ujęte w programie nauczania
 • rozumie ogólny sens tylko niektórych sytuacji komunikacyjnych oraz często

reaguje na nie nieprawidłowo

 • wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych

wypowiedziach, dialogach, komunikatach

 • rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela, formułowane w języku

niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje.

Ocena niedostateczna:

Uczeń :

 • nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim
 • rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie

ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale

 • nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach,

dialogach, komunikatach

 • nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim.
 1. B. Mówienie. Jako sprawność najtrudniejsza – szczególnie na początku nauki języka obcego – podczas lekcji języka niemieckiego rozwijana jest poprzez:
 • udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących tematów określonych w programie

nauczania

 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach

komunikacyjnych

 • opowiadanie o sobie, swojej rodzinie, ulubionych kolorach, częściach garderoby, planie

lekcji, klasie, ulubionych potrawach i owocach,  hobby i zainteresowaniach swoich
i innych osób, sposobach spędzania czasu wolnego, dniu codziennym, samopoczuciu,

sposobach spędzania czasu wolnego przy określonych zjawiskach pogodowych

 • opisywanie swojego planu lekcji, wyglądu innych osób, upodobań swoich i innych osób
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • witanie i żegnanie osób
 • wyrażanie opinii o innych osobach i rzeczach
 • przyjmowanie lub odrzucanie propozycji
 • wyrażanie prośby i podziękowania
 • wyrażanie własnego zdania na dany temat i jego uzasadnianie
 • uczestniczenie w sytuacjach dialogowych
 • poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
 • ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry

i zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów,

zdań oraz fragmentów tekstów

Kryteria oceny:

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania

(zakres leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie

tematu).

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie

popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych

 • swobodnie wyraża swoje zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa
  i poprawnych struktur gramatycznych
 • bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną
 • potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania

oraz formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania

 • płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji
 • potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów
  w wymowie i intonacji.

Ocena dobra:

Uczeń:

 • zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy

językowe nie zakłócają komunikacji

 • wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych

struktur gramatycznych

 • potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz

formułować opisy ustne

 • inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji, a nieliczne

błędy językowe nie utrudniają komunikacji

 • prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w

wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych

odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak

nie zawsze poprawnych

 • potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy

leksykalne i gramatyczne

 • potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
 • potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej

utrzymaniem i zakończeniem

 • przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy

językowe

 • potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do

sytuacji

 • błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym

znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną

 • jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany

temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe

 • potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
 • tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy

z jej utrzymaniem i zakończeniem

 • podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
 • ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych

adekwatnie do sytuacji

 • błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
 • nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt

ubogiego zasobu leksykalno – gramatycznego

 • nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi ujętych w programie nauczania
 • nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
 • nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych,

uwzględnionych w programie nauczania

 • tworzy wypowiedzi, które nie zawierają wymaganej liczby niezbędnych informacji
 • nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do

sytuacji

 • jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne

i  gramatyczne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.

 1. Rozumienie tekstu czytanego.

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest m.in. za pomocą następujących form zadań:

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania prawda/fałsz
 • odpowiedzi na pytania
 • układanie zdań na podstawie tekstu
 • dopasowywanie pasujących informacji
 • dopasowywanie ilustracji do tekstów
 • identyfikacja w tekście słów kluczy
 • dobieranie odpowiedzi do pytań
 • przyporządkowywanie ilustracji do danych w diagramie
 • ustalanie kolejności zdań w dialogach
 • ustalanie kolejności informacji w tekście podstawowym.

 

 

Dodatkowe typy zadań z materiałów ćwiczeniowych:

 • łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania
 • uzupełnianie liter w danym wyrazie
 • wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter
 • łączenie wyrazów o znaczeniu przeciwnym
 • wykreślanie elementu niepasującego do pozostałych.

Kryteria oceny:

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-

skutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury

gramatyczno-leksykalne, wykraczające poza program nauczania.

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne
 • bez trudu potrafi określić główną myśl tekstu/ wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora
 • sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

 

 

 

Ocena dobra:

Uczeń:

 • rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych
 • potrafi określić główną myśl tekstu/ wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora
 • potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

 

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych
 • przeważnie potrafi określić główną myśl tekstu/ wypowiedzi, jej kontekst i intencje autora
 • znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • rozumie nieliczne proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne
 • ma problemy z określeniem głównej myśli tekstu/ wypowiedzi, jej kontekstu i intencji

autora

 • potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

 

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie rozumie prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych
 • nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

 

 

 1. Pisanie. Sprawność ta jest rozwijana poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:
 • zapisywanie informacji w formie ankiety, tabeli
 • pisanie krótkich i prostych listów/e-maili i innych krótkich tekstów użytkowych (SMS,

notatka, ogłoszenie, wpis na blogu opis) ujętych w programie  nauczania

 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 • układanie pytań do wyróżnionych części zdań
 • udzielenie odpowiedzi na pytania
 • zapisywanie informacji w formie asocjogramów

 

 

Dodatkowe typy zadań z materiałów ćwiczeniowych:

 • poprawne zapisywanie odgadniętych słów
 • rozwiązywanie krzyżówek
 • wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

 

Kryteria oceny:

 

Ocena celująca:

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi pisemne, jakościowo wykraczające poza zakresy ujęte w programie

nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujecie

tematu.

 

Ocena bardzo dobra:

Uczeń:

 • bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie

zapisuje poznane słowa i wyrażenia

 • bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w programie nauczania,

stosując urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi przedstawiać rozbudowane dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy bezbłędne wypowiedzi.

 

Ocena dobra:

Uczeń:

 • dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje

większość poznanych słów i wyrażeń

 • poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując dość

urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie

jakości wypowiedzi pisemnej.

 

Ocena dostateczna:

Uczeń:

 • ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz

bezbłędnym zapisie poznanych słów i wyrażeń

 • przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując proste

słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi

 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, ale charakteryzują się one częściowym

brakiem płynności

 • w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i

gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji.

 

Ocena dopuszczająca:

Uczeń:

 • ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu

oraz bezbłędnym zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie

uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

 • odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny
 • ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, stosuje przy tym ubogie

słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to jednak

wypowiedzi niespójne i nielogiczne

 • ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej
 • nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie

informacji w ograniczonym stopniu.

 

Ocena niedostateczna:

Uczeń:

 • nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie

uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach

 • nie jest w stanie odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych
 • jego wypowiedzi nie zawierają informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści
 • nie potrafi budować prostych zdań
 • posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
 • nieodpowiednio dobiera słownictwo
 • robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.