j. niemiecki klasa 7

Szczegółowe kryteria oceniania z j. niemieckiego

Szczegółowe kryteria oceniania

klasa 7 j. niemiecki

podręcznik Kompass Team 1

 

 1. Rozumienie ze słuchu

W rozwijaniu tej sprawności językowej w klasie 7. kładzie się nacisk na kształcenie u uczniów umiejętności rozumienia globalnego oraz selektywnego tekstu, obejmującej:

 • określanie głównej myśli/głównego tematu tekstu
 • rozpoznawanie kontekstu sytuacyjnego tekstu
 • rozumienie ogólnego sensu usłyszanej informacji
 • wyszukiwanie w tekście określonych informacji.

Sprawność ta jest rozwijana za pomocą zadań zamkniętych oraz półotwartych, jak m.in.:

 • rozpoznawanie usłyszanych wyrazów
 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania prawda/fałsz
 • zapisywanie w zeszycie brakujących wyrazów w zdaniach lub brakujących informacji na podstawie wysłuchanego nagrania
 • wyszukanie błędnych informacji w tekście czytanym na podstawie nagrania i podanie właściwego rozwiązania
 • eliminacja wyrazów, zwrotów, informacji, które nie wystąpiły w wysłuchanym tekście
 • przyporządkowanie ilustracji do wysłuchanych tekstów
 • notowanie w zeszycie brakujących fragmentów tekstu w oparciu o wysłuchany tekst
 • odpowiedzi na pytania do wysłuchanego tekstu
 • przyporządkowanie wypowiedzi do poszczególnych osób występujących w tekście
 • przyporządkowanie imion do zdjęć po wysłuchaniu rozmowy
 • odgrywanie scenek na podstawie usłyszanego dialogu
 • znalezienie kolejności zdań, wypowiedzi, wydarzeń na podstawie tekstu
 • tworzenie dialogów podobnych do usłyszanych
 • przyporządkowanie tytułów do fragmentów tekstu.

Kryteria oceny

Ocena celująca

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez trudu rozumie wypowiedzi niemieckojęzyczne na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo-skutkowych, nawet jeśli zawarte są w nich nowe struktury leksykalno-gramatyczne.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • bez trudu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne
 • rozumie sens sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w wypowiedziach, dialogach i komunikatach
 • w pełni rozumie instrukcje nauczyciela, formułowane w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dobra

Uczeń:

 • w znacznym stopniu rozumie wypowiedzi w języku niemieckim formułowane przez różne osoby i zawierające znane mu słownictwo i struktury gramatyczne
 • rozumie sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz prawidłowo na nie reaguje
 • sprawnie wyszukuje informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach
 • rozumie instrukcje nauczyciela w języku niemieckim i prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • rozumie dużą część prostych wypowiedzi w języku niemieckim formułowanych przez różne osoby, zawierających znane mu słownictwo i struktury gramatyczne
 • przeważnie rozumie ogólny sens większości sytuacji komunikacyjnych oraz przeważnie prawidłowo na nie reaguje
 • wyszukuje większość szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach i komunikatach
 • rozumie większą część prostych instrukcji nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim i zazwyczaj prawidłowo na nie reaguje.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • rozumie niewielką część wypowiedzi w języku niemieckim, zawierających słownictwo i struktury gramatyczne ujęte w programie nauczania
 • rozumie ogólny sens tylko niektórych wypowiedzi oraz często reaguje na nie nieprawidłowo
 • wyszukuje jedynie niektóre informacje szczegółowe w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach i komunikatach
 • rozumie niektóre proste instrukcje i polecenia nauczyciela w języku niemieckim oraz nie zawsze prawidłowo na nie reaguje.

 

Ocena niedostateczna

Uczeń :

 • nie rozumie najprostszych wypowiedzi w języku niemieckim
 • rozumie ogólny sens bardzo nielicznych sytuacji komunikacyjnych lub nie rozumie ich wcale; ma problem z prawidłowym reagowaniem na nie lub nie reaguje wcale
 • nie potrafi wyszukać szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach, dialogach, komunikatach
 • nie rozumie prostych instrukcji i poleceń nauczyciela, formułowanych w języku niemieckim.
 1. Mówienie

Jako sprawność najtrudniejsza, szczególnie na początku nauki języka obcego, podczas lekcji języka niemieckiego rozwijana jest w ramach następujących obszarów:

 • udzielanie i uzyskiwanie informacji dotyczących sytuacji określonych w programie nauczania
 • inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy w typowych sytuacjach komunikacyjnych
 • opowiadanie o sobie, swoich zainteresowaniach i zainteresowaniach innych osób, swojej rodzinie, przebiegu dnia, zajęciach w ciągu tygodnia, klasie, ulubionych potrawach
 • opisywanie swojego planu lekcji, wyglądu i charakteru ludzi i zwierząt, upodobań swoich i innych osób
 • przedstawianie siebie i innych osób
 • witanie i żegnanie osób
 • wyrażanie opinii o innych osobach
 • podawanie aktualnej godziny oraz czasu trwania danej czynności
 • przyjmowanie lub odrzucanie propozycji
 • wyrażanie prośby
 • wyrażanie własnego zdania na dany temat i jego uzasadnianie
 • zamawianie jedzenia w restauracji
 • uczestniczenie w sytuacjach dialogowych
 • udzielanie rad
 • składanie propozycji wspólnego wyjścia
 • poprawne wypowiadanie wyrazów w języku niemieckim
 • ćwiczenie wymowy i ustne utrwalanie słownictwa oraz struktur gramatycznych poprzez gry i zabawy językowe oraz głośne czytanie i powtarzanie ze słuchu głosek, wyrazów, zwrotów, zdań oraz fragmentów tekstów.

Kryteria oceny

Ocena celująca

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi ustne, jakościowo wykraczające poza zakres programu nauczania (zakres leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu).

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • swobodnie zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nie popełniając przy tym błędów językowych i gramatycznych
 • swobodnie wyraża swoje zdanie na jakiś temat, używając bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
 • bezbłędnie reaguje na zaistniałą sytuację komunikacyjną
 • potrafi bezbłędnie i płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować opisy ustne przewidziane w programie nauczania
 • płynnie inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji
 • potrafi stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są całkowicie poprawne, bez błędów w wymowie i intonacji.

Ocena dobra

Uczeń:

 • zdobywa informacje i udziela ich w typowych sytuacjach dnia codziennego, nieliczne błędy językowe nie zakłócają komunikacji
 • wyraża swoje zdanie na dany temat, używa dość bogatego słownictwa i poprawnych struktur gramatycznych
 • potrafi dość płynnie opowiadać o sytuacjach określonych w programie nauczania oraz formułować opisy ustne
 • inicjuje, podtrzymuje i kończy prostą rozmowę dotyczącą typowych sytuacji, a nieliczne błędy językowe nie utrudniają komunikacji
 • prawie zawsze stosuje środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • jego wypowiedzi pod względem fonetycznym są poprawne, bez istotnych błędów w wymowie i intonacji.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • z pomocą nauczyciela lub innych uczniów zadaje proste pytania i udziela prostych odpowiedzi, używa przy tym prostego słownictwa i prostych form gramatycznych, jednak nie zawsze poprawnych
 • potrafi wyrazić w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, choć widoczne są błędy leksykalne i gramatyczne
 • potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
 • potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma jednak problemy z jej utrzymaniem i zakończeniem
 • przeważnie reaguje w typowych sytuacjach komunikacyjnych, popełnia jednak błędy językowe
 • potrafi w ograniczonym stopniu stosować środki leksykalne i gramatyczne adekwatne do sytuacji
 • błędy leksykalne, gramatyczne w nieznacznym stopniu utrudniają komunikację.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • potrafi w ograniczonym stopniu zadawać pytania i udzielać odpowiedzi, ma przy tym znaczne problemy z ich trafnością, poprawnością gramatyczną, leksykalną i fonetyczną
 • jedynie ze znaczną pomocą nauczyciela wyraża w prosty sposób swoje zdanie na dany temat, popełniając przy tym liczne błędy językowe
 • potrafi formułować proste wypowiedzi zgodnie z programem nauczania
 • tylko częściowo potrafi nawiązać rozmowę w prostej sytuacji komunikacyjnej, ma problemy z jej utrzymaniem i zakończeniem
 • podczas formułowania wypowiedzi posługuje się schematami
 • ma znaczne problemy ze stosowaniem poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
 • błędy leksykalne, gramatyczne i fonetyczne utrudniają komunikację.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie potrafi zadawać pytań i udzielać odpowiedzi
 • nie potrafi wyrażać swoich myśli, odczuć, swojej opinii na dany temat z powodu zbyt ubogiego zasobu leksykalno-gramatycznego
 • nie potrafi formułować najprostszych wypowiedzi ujętych w programie nauczania
 • nie potrafi nawiązać, utrzymać i zakończyć rozmowy w prostej sytuacji komunikacyjnej
 • nie potrafi właściwie zareagować w najprostszych sytuacjach komunikacyjnych, uwzględnionych w programie nauczania
 • tworzy wypowiedzi, które nie zawierają wymaganej liczby niezbędnych informacji
 • nie potrafi stosować poznanych środków leksykalnych i gramatycznych adekwatnie do sytuacji
 • jego wypowiedzi zawierają znaczące błędy pod fonetyczne, leksykalne i gramatyczne, które uniemożliwiają zrozumienie wypowiedzi.
 1. Sprawność czytania ze zrozumieniem

Podczas lekcji języka niemieckiego sprawność ta rozwijana jest m.in. za pomocą następujących form zadań:

 • zadania wielokrotnego wyboru
 • zadania prawda/fałsz
 • odpowiedzi na pytania
 • tworzenie pytań do podanych zdań oraz do tekstu
 • ustalanie kolejności zdań w dialogach
 • zapisywanie w zeszycie brakujących fragmentów tekstu
 • identyfikacja w tekście słów kluczy
 • zapisywanie danych w zeszycie w formie tabeli na podstawie przeczytanego tekstu
 • dopasowanie ilustracji do tekstów
 • dopasowywanie fragmentów tekstu
 • ustalanie autora danej wypowiedzi

Typy zadań z materiałów ćwiczeniowych:

 • łączenie ze sobą części danego wyrazu lub zdania
 • ustalanie kolejności liter w danym wyrazie lub dopisywanie brakujących liter
 • wyszukiwanie wyrazów ukrytych pośród liter
 • łączenie wyrazów i zwrotów o znaczeniu przeciwnym
 • łączenie wyrazów o znaczeniu synonimicznym
 • wykreślanie słowa niepasującego do pozostałych

Kryteria oceny

Ocena celująca

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • bez problemu rozumie na podstawie kontekstu sytuacyjnego oraz związków przyczynowo- skutkowych teksty użytkowe i informacyjne, nawet jeśli występują w nich struktury gramatyczno-leksykalne wykraczające poza program nauczania.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • bez trudu rozumie proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne
 • bez trudu potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora
 • sprawnie znajduje potrzebne informacje szczegółowe w tekście.

Ocena dobra

Uczeń:

 • rozumie ogólnie większość prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych
 • potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora
 • potrafi znaleźć większość potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • rozumie ogólnie dużą część prostych tekstów użytkowych i wypowiedzi pisemnych
 • przeważnie potrafi określić główną myśl tekstu/wypowiedzi, jej kontekst i intencję autora
 • znajduje część potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • rozumie nieliczne proste teksty użytkowe i wypowiedzi pisemne
 • ma problemy z określeniem głównej myśli tekstu/wypowiedzi, jej kontekstu i intencji autora
 • potrafi odnaleźć nieliczne potrzebne informacje w tekście.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie rozumie prostych tekstów i wypowiedzi pisemnych
 • nie potrafi odnaleźć potrzebnych informacji szczegółowych w tekście.

 

 1. Pisanie

Sprawność ta jest rozwijana poprzez stosowanie następujących ćwiczeń:

 • zapisywanie informacji w formie ankiety lub tabeli
 • pisanie listów/e-maili i innych tekstów użytkowych (wywiad, opis) ujętych w programie nauczania
 • notowanie uzupełnień luk w zdaniach i tekstach
 • układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
 • uzupełnianie elementów dialogu
 • układanie pytań do zdań, tekstów, obrazków
 • pisemne udzielenie odpowiedzi na pytanie
 • zapisywanie informacji w formie asocjogramów

Typy zadań z materiałów ćwiczeniowych:

 • poprawne zapisywanie odgadniętych słów
 • rozwiązywanie krzyżówek
 • wpisywanie brakujących liter w wyrazach.

Kryteria oceny

Ocena celująca

Uczeń:

 • spełnia wszystkie kryteria na ocenę bardzo dobrą
 • tworzy wypowiedzi pisemne wykraczające poza zakresy ujęte w programie nauczania: leksykalny, gramatyczny, płynność i oryginalność wypowiedzi, ciekawe ujęcie tematu.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

 • bez trudu dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje poznane słowa i wyrażenia
 • bezbłędnie odpowiada pisemnie na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • bez trudu pisze proste wypowiedzi pisemne, przewidziane w programie nauczania, stosując urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi
 • potrafi przedstawiać rozbudowane dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi bezbłędne.

Ocena dobra

Uczeń:

 • dostrzega różnice między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz bezbłędnie zapisuje większość poznanych słów i wyrażeń
 • poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując dość urozmaicone słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi
 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej
 • w sposób wyczerpujący przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi z niewielką liczbą błędów, jednak nie ma to wpływu na obniżenie jakości wypowiedzi pisemnej.

Ocena dostateczna

Uczeń:

 • ma trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz zapisie poznanych słów i wyrażeń
 • przeważnie poprawnie odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • pisze proste wypowiedzi pisemne przewidziane w programie nauczania, stosując proste słownictwo i struktury gramatyczne właściwe dla danej wypowiedzi
 • potrafi konstruować dialogi w formie pisemnej, ale charakteryzują się one częściowym brakiem płynności
 • w sposób niepełny i nieprecyzyjny przekazuje informacje w formie pisemnej
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów leksykalnych, ortograficznych i gramatycznych, które powodują częściowe zakłócenie komunikacji.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

 • ma znaczące trudności w dostrzeganiu różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu oraz zapisywaniu poznanych słów i wyrażeń, nie potrafi często poprawnie uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
 • odpowiada na zawarte w ćwiczeniach polecenia w sposób niepełny
 • ma trudności z pisaniem prostych wypowiedzi pisemnych, stosuje przy tym ubogie słownictwo i struktury gramatyczne, właściwe dla danej wypowiedzi, są to jednak wypowiedzi niespójne i nielogiczne
 • ma problem z konstrukcją logiczną dialogów w formie pisemnej
 • nie przekazuje informacji w formie pisemnej w sposób wyczerpujący
 • tworzy wypowiedzi ze znacznymi ilościami błędów, które umożliwiają przekazanie informacji w ograniczonym stopniu.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

 • nie dostrzega różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu, nie potrafi poprawnie uzupełnić brakujących liter w poznanych wcześniej wyrazach
 • nie jest w stanie odpowiadać na zawarte w ćwiczeniach polecenia
 • nie potrafi pisać prostych wypowiedzi pisemnych
 • jego wypowiedzi nie zawierają informacji niezbędnych do przekazania wymaganych treści
 • nie potrafi budować prostych zdań
 • posiada niewystarczający zasób słownictwa do przekazania informacji w tekście pisanym
 • nieodpowiednio dobiera słownictwo
 • robi liczne, rażące błędy ortograficzne, gramatyczne i leksykalne.