Gminny konkurs plastyczny – zapraszamy do udziału!

                         KONKURS PLASTYCZNY „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI – BOHATEROWIE,  BITWY,  MIEJSCA PAMIĘCI ”

Załącznik: KONKURS PLASTYCZNY 2019 GOK -zgoda i metryczka do pracy

REGULAMIN KONKURSU

  1. ORGANIZATOR KONKURSU: STOWARZYSZENIE „OTWARCI” W BYDLINIE GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH
  2. ZASADY OGÓLNE:

– Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 101 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z 105 rocznicą bitwy pod           Krzywopłotami.

– Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK w Kluczach.

– Siedzibą Komisji Konkursowej jest GOK w Kluczach ul. Partyzantów 1.

– Informacje dotyczące realizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową  organizatorów www.gokklucze.pl

  • CELE KONKURSU:

– upowszechnianie wiedzy, wartości kulturalnej i historycznej o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych

– pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu

– zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski

– utrwalenie ważnych wydarzeń w ciekawej formie

– rozwijanie wyobraźni plastycznej młodych artystów

– odkrywanie talentów plastycznych

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,

– konkurs jest jednoetapowy i przebiegać będzie w następujących kategoriach:

– przedszkola

– klasy I –III szkół podstawowych

– klasy IV – VI szkół podstawowych

– klasy VII – VIII szkół podstawowych

– za zajęcie I, II, III, miejsca w każdej kategorii przeznaczone będą nagrody rzeczowe

– nadesłane prace na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestników

– każdy uczestnik składa tylko jedną pracę

– technika wykonania: dowolna

– materiały – dowolne

– format pracy: A 4 lub większy, jury oceni również prace przestrzenne

– prace plastyczne muszą być zgodne z tematyką konkursu

– każda praca powinna zawierać metryczkę (zał.1)

– prace plastyczne składać należy w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach

  1. Rudnicka 2

– termin składania prac do 08.11.2019 r. (tj. piątek)

– organizatorzy proszą o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie (zał. 2)

– rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 16 listopada 2019 r. w Bydlinie

– prace przechodzą na własność organizatora,

– w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa

  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową wg kryteriów:

– merytoryczność  (zgodność z tematem)

– koncepcja

– forma (czytelność)

– kompozycja

– ogólny wyraz artystyczny

 

Jury nie dopuszcza do oceny prac wykonanych w zespołach.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– w sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu

– przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu

– wymagane jest wypełnienie:

  • zał. 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka)
  • zał. 4 – Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych/wizerunku (dziecka)
  • klauzuli informacyjnej

– organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych, promocyjnych itp. oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich

– dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1182).

Szczegółowych informacji związanych z organizacją konkursu udziela:

Pani Ramona Czyżykowska – Liber,   tel. kom. 604 241 729

 inf. Eleonora Lazurowicz-Senejko