ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE!

 

                                                                                                                     REGULAMIN KONKURSU

                                                                                             „ DBAM O SIEBIE I INNYCH W CZASIE EPIDEMII

                                                                                                                KORONAWIRUSA COVID-19”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Dbam o siebie i innych podczas epidemii koronawirusa COVID – 19” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2.Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ryczówku, Dolna 12, 32-310 Klucze

 1. Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Klucze.

 

II.  CELE KONKURSU

– promowanie zasad związanych z bezpieczeństwem podczas przebywania w miejscach publicznych w czasie epidemii koronawirusa COVID-19 przez siebie i swoich bliskich

– kształtowanie postawy obywatelskiej poprzez stosowanie się do zaleceń Ministra Zdrowia związanych z epidemią (obowiązek zakrywania ust i nosa)

-rozwijanie aktywności twórczej

III. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Klucze
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
 3. a) Klasy I- IV
 4. b) Klas V-VIII

IV.WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Praca powinna być samodzielnie wykonana przez ucznia
 2. Zadaniem konkursowym dla klas I-IV jest wykonanie szkicu, kolorowanki na temat: „W jakich miejscach publicznych należy używać maseczki chroniącej nas przed zakażeniem wirusem COVID-19”
 3. Zadaniem konkursowym dla klas V-VIII jest napisanie bajki lub wiersza dla swoich młodszych kolegów i koleżanek, zachęcając ich do noszenia maseczek w miejscach publicznych.
 4. Uczestnicy klas przygotowują prace w formacie A4.
 5. Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do konkursu jedną pracę, do której należy dołączyć informację z następującymi danymi autora:

–  Imię, nazwisko, nazwa szkoły i klasa.

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać w formie zdjęcia, scanu lub dokumentu tekstowego na adres e-mail: konkursryczowek@wp.pl nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 roku do godziny 16.00
 4. Prace przesłane po wskazanym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Jednocześnie Organizator nie ma obowiązku odsyłania tych prac do nadawcy.

 

V.OCENA PRAC KONKURSOWYCH I WYŁONIENIE LAUREATÓW

 1. Po zakończeniu konkursu oceny prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa.
 2. Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych za zajęcie I, II, i III miejsca w każdej kategorii konkursowej.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród rzeczowych zgodnie z decyzją podziału zaproponowaną przez Komisję Konkursową.
 4. Termin i miejsce wręczenia nagród będzie podany w osobnej informacji.

Podczas spotkania nastąpi prezentacja najciekawszych prac, które wzięły udział w konkursie.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zaprezentowania na wystawach, prezentacjach i stronach internetowych tylko wybranych przez siebie prac.
 2. Listę zwycięzców Organizator umieści na stronie internetowej Urzędu Gminy Klucze oraz Szkoły Podstawowej w Ryczówku.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział

w konkursie „DBAM O SIEBIE I INNYCH W CZASIE EPIDEMII

                                                          KORONAWIRUSA COVID-19”

i przetwarzanie danych osobowych

 

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „DBAM O SIEBIE I INNYCH W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19”

 oraz na przetwarzanie danych przez organizatora konkursu, tj. na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mojego dziecka danych osobowych w związku z udziałem w konkursie. Oświadczam ponadto, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby ww. konkursu,

2) dane osobowe mogą zostać udostępnione w celach związanych z konkursem,

3) podanie danych jest dobrowolne,

4) mam prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania,

5) potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem konkursu „DBAM O SIEBIE I INNYCH W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA COVID-19” oraz akceptuję jego zapisy.

 

 

……………………………………………………………

Podpis rodzica lub prawnego opiekuna