OGŁOSZENIE

Zasady nauki zdalnej
w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chechle

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele.

Na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ogranicza się funkcjonowanie klas I-VIII szkoły  podstawowej, w dniach od 9 listopada 2020 r. do dnia  29 listopada 2020 r. W tych dniach zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

 1. Sposób prowadzenia zajęć:
 2. Zajęcia on-line odbywają się w czasie rzeczywistym za pomocą  aplikacji Cisco Webex przy włączonych kamerkach i na prośbę nauczyciela włączonych mikrofonach, uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze.
 3. Lekcja przed komputerem trwa od 30 do 45 minut, pozostały do końca lekcji czas może stanowić pracę własną uczniów, w trakcie której nauczyciel pozostaje na platformie do dyspozycji uczniów.
 4. Uczniowie zobowiązani są do zainstalowania i korzystania z tej aplikacji;
 5. W razie awarii platformy, braku dostępu do Internetu lub innych problemów technicznych nauczyciel przekazuje materiały w sposób wcześniej ustalony- informacje przekazuje poprzez dziennik elektroniczny;
 6. Zajęcia online są obowiązkowe, frekwencja jest odnotowywana w dzienniku;
 7. W czasie zajęć zdalnych obowiązują zasady kultury zachowania jak podczas zajęć prowadzonych w szkole;
 8. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszelkie urządzenia ( tj. TV, telefon komórkowy, radio) , które mogą przeszkadzać podczas zajęć;
 9. Ekrany to teraz nasza klasa online – podobnie jak w szkole podczas lekcji zwracamy się do siebie z szacunkiem, nie używamy wulgaryzmów, nie spożywamy posiłków, nie pijemy napojów, nie żujemy gumy;
 10. Uczeń zgłasza usterki techniczne nauczycielowi prowadzącemu zajęcia on-line;
 11. Uczeń zgłasza gotowość do zajęć posługując się i imieniem i nazwiskiem (lub imieniem), nie pseudonimem;
 12. W trakcje lekcji uczeń koncentruje się na niej i wykonuje polecenia nauczyciela.
 13. Istnieje całkowity zakaz korzystania z aplikacji i stron internetowych innych niż te, z których zaleca w danym momencie nauczyciel;
 14. W czasie kartkówek i sprawdzianów uczniowie zobowiązani są do pracy samodzielnej;
 15. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego łączenia się na zajęcia;
 16. Rodzice usprawiedliwiają każdą nieobecność swojego dziecka na zajęciach;

16.Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się z konsekwencjami prawnymi;

17.Jeżeli zachowanie na zajęciach będzie naruszało normy współpracy, może zostać uznane za cyberprzemoc (proszę pamiętać, że nauczyciel to funkcjonariusz publiczny);

18.Wizerunek nauczyciela, czy ucznia jest dobrem osobistym w rozumieniu cywilnoprawnym. Nagranie, zdjęcia nie mogą być udostępniane bez zgody tej osoby.

19.Nauczyciele zobowiązani są do dokumentowania swojej pracy poprzez e-dziennik lub dokumentację wskazaną przez dyrektora szkoły.
20. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz  zajęcia z PPP odbywają się on-line zgodnie z przydziałem czynności.

 1. Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub on-line.
 2. Pedagog szkolny prowadzi działania doraźne w postaci konsultacji indywidualnych z uczniami wymagającymi pomocy i ich rodzicami, pozostaje w stałym kontakcie z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami.
 3. Dla klasy VIII odbywać się będą stacjonarnie konsultacje grupowe z j. polskiego, matematyki, i j. angielskiego wg. ustalonego harmonogramu.

II Ocenianie bieżące:

1. Ocenianie bieżące podczas kształcenia na odległość ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się poprzez:
1) obserwację pracy ucznia;
2) zaangażowanie ucznia w kontaktach z nauczycielem;
3) rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac wskazanych przez nauczyciela;
4) terminowe wykonywanie zadań;
5) wykazywanie własnej inicjatywy przez ucznia przy pojawiających się trudnościach;
6) wykorzystywanie przez ucznia wiedzy i umiejętności wcześniej nabytych do wykonywania kolejnych zadań.
3. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów zależą od specyfiki przedmiotu.
4. Nauczyciele  sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według następujących zasad :
1) ocenianiu podlegają odpowiedzi ustne udzielane podczas lekcji on-line;
2) ocenianiu podlegają kartkówki, sprawdziany, testy;
3) ) ocenianiu podlegają prace domowe zadane przez nauczyciela i odesłane
w wyznaczonym terminie poprzez e-dziennik, pocztę elektroniczną lub inną formę ustaloną z nauczycielem;
4) ocenianiu podlega aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line;
5) zlecone przez nauczyciela dodatkowe (związane z tematem przeprowadzonej lekcji), z czynności i prace wykonane przez uczniów;
5. Nauczyciele udostępniając zadania, określają terminy i warunki uzyskania oceny za opanowanie wiadomości lub/i umiejętności.
6. Nauczyciele określają sposób podejmowania przez ucznia aktywności, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, do których w szczególności zalicza się: projekty, prezentacje, opracowania, karty pracy.
7. Do realizacji zadań wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, a w szczególności: dziennik elektroniczny, platformy edukacyjne,  komunikatory, poczta elektroniczna.
8. Ocenie mogą podlegać zadania wykonywane przez ucznia na polecenie nauczyciela oraz zadania dodatkowe/projekty dla chętnych po uprzednim ustaleniu między uczniem i nauczycielem zasad i form oceniania.
9. Monitorowanie postępów w nauce uczniów następuje poprzez uzyskiwanie od uczniów zadanych prac przesłanych w formie wiadomości, skanów, zdjęć i poprzez odbywanie rozmów na czacie lub komunikatorze.
10. Formy sprawdzające wiedzę i umiejętności są przeprowadzane po uprzednim wpisie do e-dziennika z zachowaniem procedur zawartych w Statucie Szkoły.
11. Testy/sprawdziany/kartkówki są wykonywane w określonej przez nauczyciela formie i podanym terminie. W przypadku problemów technicznych praca nie zostaje oceniona. Nauczyciel ustala z uczniem termin dodatkowy.
12. W pracy z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych, w tym wynikających z niepełnosprawności, uwzględnia się dostosowania wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
13. Nadal obowiązują  określone w Statucie Szkoły szczegółowe warunki oceniania i klasyfikowania uczniów.
14. W przypadku braku możliwości odesłania wykonanych prac /zadań zleconych przez nauczyciela, rodzic zobowiązany jest zgłosić ten fakt nauczycielowi, pisząc wiadomość w e-dzienniku, przed upływem wyznaczonego terminu.

III Ocenianie zachowania:

 1. Ocena zachowania uczniów podczas nauczania zdalnego polegać będzie na podsumowaniu zachowania ucznia w okresie nauki stacjonarnej jak również na odległość, a zwłaszcza jego systematyczność i aktywność w realizacji zleconych form nauki, jego zaangażowanie w wypełnianie obowiązków szkolnych, w tym aktywne uczestnictwo w lekcjach zdalnych.
  2. Przy ocenianiu zachowania będą brane pod uwagę następujące elementy wykorzystywane podczas kształcenia na odległość, takie jak:
  1) Terminowe przesyłanie wykonanych prac i zadań domowych;
  2) Samodzielna i systematyczna praca oraz zaangażowanie uczniów;
  3) Bezpieczne i kulturalne korzystanie z narzędzi internetowych;
  4) Kultura korespondencji, którą odznacza się uczeń – tj. sposób w jaki formułuje
  wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do nauczycieli;
  5) Zachowanie ucznia w trakcie prowadzenia przez nauczyciela lekcji (uczeń jest skupiony na lekcji, wszelkie inne komunikatory i media są wyłączone, niedozwolone jest włączanie i udostępnianie innych stron podczas lekcji, uczeń nie udostępnia nikomu adresu do lekcji zdalnej,

6) Nieusprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach on-line

7) Niesienie pomocy innym, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami

 1. Zachowanie ucznia na lekcji może zostać ocenione przez nauczyciela a uwaga o zachowaniu będzie zapisana w dzienniku elektronicznym

IV Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach:

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac,  projektów, zadań itp.
2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.
3. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej pracy lub po jej zakończeniu poprzez dziennik elektroniczny.
4. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego ocenach przez dziennik elektroniczny.
5. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość.
6. Nauczyciel informuje  rodzica o  zachowaniu ucznia poprzez dziennik elektroniczny

V Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego:

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu
z rodzicami.
2. Kontakty między nauczycielami i rodzicami powinny odbywać się w godzinach: 8.00-16.00
z wykorzystaniem  e-dziennika.

                                                                                           Dyrektor Szkoły

                                                                                             Anna Kotara