plastyka kl. 4-5-6-7-kliknij

Wymagania ed. plastyka_klasy_4-7 22_23

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Plastyka

Wymagania edukacyjne formułowane są w oparciu o podstawę programową oraz Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe.

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza wymagania określone w programie nauczania,
 • przejawia szczególne zainteresowania sztukami plastycznymi (np. kolekcjonuje reprodukcje i książki o sztuce, przygotowuje referaty i pomoce dydaktyczne, uczęszcza do galerii, muzeów itp.) oraz talent,
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych plastycznych,
 • wykonuje w sposób kompletny, estetyczny i zgodny z tematem oraz określonymi środkami plastycznymi wszelkie zadania, ćwiczenia i prace plastyczne, ponadto chętnie eksperymentuje z technikami plastycznymi,
 • bierze udział w pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,
 • analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,
 • wykazuje zaangażowanie i twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły, aktywnie uczestniczy w jej życiu kulturalnym i regionu.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

 • opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych,
 • bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,
 • stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne,
 • sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,
 • chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez, należy do koła zainteresowań),
 • analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat,
 • uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i w niepełnym zakresie ponadpodstawowe

 • potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,
 • zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,
 • właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,
 • wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach,
 • świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne, nietypowe techniki plastyczne, odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami oraz wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym.
 • aktywnie uczestniczy w zajęciach (udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, staranne wykonywanie ćwiczeń obligatoryjnych),

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe

 • w stopniu średnim opanował materiał objęty programem nauczania (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),
 • samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,
 • stara się utrzymać porządek w miejscu pracy, realizuje większość prac praktycznych (prace często są

niestaranne i nieestetyczne),

 • poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe w niepełnym zakresie

 • w stopniu minimalnym przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienionych w programie

nauczania dla przedmiotu plastyka,

 • zgodne z tematem, ale nieestetycznie wykonuje prace,
 • samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

 • indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia – wkład pracy, zaangażowanie i wysiłek wkładany przez ucznia niezbędny do realizacji określonych zadań plastycznych i innych obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,
 • poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i wiadomości z teorii

plastyki,

 • pozytywną postawę wobec przedmiotu – aktywne uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie do zajęć – przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,
 • podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska – dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU – PLASTYKA

OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA:

 • umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej – ćwiczenia, zadania, prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów plastycznych
 • wiadomości z zakresu:
  • znajomości wiedzy o środkach wyrazu plastycznego ( zagadnienia i terminy plastyczne, kreska, faktura, barwa, kontrast, walor, światło, kształt, bryła)
  • wiedza o sztuce ( znajomość najważniejszych epok i kierunków w sztuce, charakterystycznych twórców i dzieł na przestrzeni wieków)
 • postawa w zakresie przedmiotu – zaangażowanie, aktywność na lekcjach, organizacja pracy,
 • prowadzenie zeszytu

Ocena semestralna i końcoworoczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym semestrze.

Kryteria oceniania – co oceniamy

 1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy. Prace ucznia oceniane są za:
  • zgodność pracy z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, kolorystyka, zastosowane materiały, technika)
  • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
  • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
  • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
  • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu,
  • estetyka pracy (ostatnie kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje),
  • samodzielność wykonania pracy – każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie,
  • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie wykonuje pracy, nie odda jej do oceny (jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach, to za zgodą nauczyciela może to zrobić w domu i oddać pracę na kolejnej lekcji; jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną na zajęciach planowych).
 1. Ocena aktywności na lekcji oraz za udział w plastycznych zajęciach pozalekcyjnych – za aktywną postawę na lekcji uczeń może otrzymać ocenę dobrą lub bardzo dobrą. Jeśli dodatkowo wykaże się wiedzą lub umiejętnościami wykraczającymi poza ustalone wymagania, otrzymuje ocenę celującą. Za systematyczną i bardzo dobrą pracę w szkolnym kole zainteresowań oraz za wysokie wyniki w konkursach, udział w wystawach plastycznych, należy podwyższyć uczniowi ocenę z plastyki o jeden stopień.
 2. Przy wystawianiu oceny za zeszyt przedmiotowy lub zeszyt ćwiczeń/karty pracy należy wziąć pod uwagę:
  • estetykę ogólną, poprawność wykonania ćwiczeń
  • systematyczność,
  • uwaga – ocena za zeszyt, może, ale nie musi wpływać na końcową ocenę z plastyki;

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.